2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَداً دَاۤئِمًا 3

Aziz, sıddık kardeşlerim; Âlem-i İslâmda Leyle-i Kadir telâkki edilen bu Ramazan-ı Şerifin yirmi yedinci gecesinde bir nevi tesemmümle şiddetli bir mide hastalığı içinde sinirlerimi ve vicdan ve kalbimi istilâ eder gibi bir diğer dehşetli hastalık hissettim. Bu maddî ve mânevî iki dehşetli hastalık içerisinde şefkat hissiyle bütün zîhayatların elemleri hâtıra geldi. Şahsî hastalığımdan daha ziyade elîm bir hâlet-i ruhiyeyi hissettim. Bununla beraber seksen küsur seneye varan ömrümün sonunda seksen sene mânevî bir ibadeti kazandıran en son Leyle-i Kadre lâyık çalışamayacağım diye, sabık iki dehşetli hastalıktan daha şiddetli, hazîn bir meyusiyet içinde âsâba gelen ve nefs-i emmarenin vazifesini gören bir elîm his beni ezdiği aynı zamanda, Âyet-i Hasbiyenin bir sırrı imdadıma yetişti. Bu üç hastalığı izale edip, Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, hilâf-ı me’mul bir tarzda dayandım. Bu üç hastalığıma da böyle üç merhem sürüldü. Maddî hastalığın—Hastalar Risalesinde isbat edildiği gibi—bir saat hastalık, sâbir ve mütevekkil insanlara, hiç olmazsa on saat ibadet ve leyle-i Kadirde ise daha ziyade ibadet hükmüne geçtiği gibi, benim de bu leyle-i Kadirdeki hastalığım, iktidarsızlığımla yapamadığım leyle-i Kadirdeki hizmetin yerine geçmesiyle, tam şifa verici bir merhem oldu. Ve bütün zîhayatın hastalık ve elemlerinden şefkat sırrıyla bana gelen teellüm marazını birden rahîmiyet-i İlâhiyenin tecellîsi ile, yani, mahlûkları yaratanın şefkat ve rahîmiyeti ve rahmeti tam kâfi olmasından, onların elemlerini onlar için bir nevi lezzete veya mükâfata çevirdiğinden, o rahmet-i İlâhiyeden daha ileri şefkati sürmek mânâsız ve haksız olduğundan, şefkatten gelen elemi, bir mânevî sürura ve lezzete çevirdi. Yalnız merhem değil, belki şifa da verdi.

Ve en son ömrümde en ziyade kıymettar mânevî bir hazineyi kaybetmekteki mânevî eleme karşı, Nur’un has şakirtlerinin her birisi şirket-i mâneviye sırrıyla umum namına dahi dua ile ve amel-i sâlihle çalıştıklarından, hem el-Hüccetü’z-Zehra’da, hem Nur Anahtarı’nda izah edilen; teşehhüdde ve Fatihada bütün mevcudat ve zîhayat cemaatinin dualarına ve tevhiddeki dâvâlarına iştirak suretiyle, hususan toprak, hava, su ve nur unsurları birer dil olmasıyla, topraktan çıkan bütün hayat hediyeleri ve sudan mübârekât ve tebrikât ve havadan şükür ve ibadetin temessülleri ve nur unsurundan maddî ve mânevî tayyibatlar, güzellikler tarzında, teşehhüdde ve Fatihada, kâinattaki bütün nimetlerden gelen şükürler ve hamdler ve bütün mahlûkatın, hususan zîhayatların küllî ibadetleri ve bütün istiâneleri ve doğru yolda giden bütün ehl-i hakikate ve ehl-i imanın yolundan gidenlere, mânevî refakat etmekle onların dualarına ve dâvâlarına tasdik suretinde âminlerle iştirak ederek, âmin demekle hissedar olmanın küllî sırrı o gece imdadıma geldi. Gayet hasta, zaif, meyus bir halde, cüz’î bir hizmet edememekteki mânevî elîm hastalığıma öyle bir tiryâk oldu ki, ben hakikaten en sağlam hallerimde ve en genç zamanlarımda, en zevkli ve lezzetli evradımda bulamadığım bir mânevî süruru hissettim. Ve hadsiz şükür edip, o dehşetli hastalığıma razı oldum.

4 اَلْحَمْدُ ِللّٰهِ بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ دَقَائِقِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِى كُلِّ زَمَانٍ dedim.

5 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi ebediyen, dâima üzerinize olsun.
4 : Her zamanda gelen bütün Ramazan aylarının âşireleri adedince Allah’a hamd olsun.
5 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 114 ) / Sonraki Risale: ( 116 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Âlem-i İslâm : İslâm âlemi
âsâb : sinirler
Âyet-i Hasbiye : Âl-i İmrân Sûresinin 173. âyeti olan “Allah bize yeter; O ne güzel vekildir” mânâsındaki âyet
aziz : çok değerli, izzetli
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan şeref ve yücelik sahibi Allah
elem : acı, keder
elîm : acı ve sıkıntı veren
hadsiz : sınırsız, sonsuz
hâlet-i ruhiye : ruh hâli
Hastalar Risalesi : Yirmi Beşinci Lem’a
hazîn : hüzün veren
hilâf-ı me’mul : beklenilenin aksine
izale etmek : gidermek
meyusiyet : ümitsizlik
mütevekkil : Allah’a güvenip ve Onu vekil kabul eden
nefs-i emmâre : hazır zevke düşkün ve insanı devamlı kötülüğe sevk eden duygu
nevi : tür, çeşit
Ramazan-ı Şerif : mübarek Ramazan ayı
sabık : bahsedilen
sâbir : sabreden, dayanan
sıddık : çok doğru ve bağlı
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
telâkki edilen : kabul edilen
tesemmüm : zehirlenme
zîhayat : canlı
amel-i salih : dinin emir ve yasaklarına uyan amel, iş
cüz’î : ferdî, küçük
dâvâ : iddia
ehl-i hakikat : doğru ve hak yolda olan kimseler, Kur’ân ve Sünnet yolundan gidenler
ehl-i iman : Allah’a ve Allah’tan gelen her şeye inanan kimseler, mü’minler
elem : acı, keder
el-Hüccetü’z-Zehra : parlak ve güzel delil; On Beşinci Şuâ
elîm : acı ve sıkıntı veren
evrad : virdler; zikirler
Fatiha : Kur’ân’ın ilk sûresi olan Fatiha Sûresi
hakikaten : gerçekten
hamd : övgü, teşekkür, minnet
has şakirt : özel talebe, Risale-i Nur’un önde gelen talebesi
hissedar : pay sahibi
hususan : özellikle
istiâne : yardım dileme
iştirak : ortak olma, katılma
kâinat : evren
kıymettar : kıymetli, değerli
küllî : genel, kapsamlı; bir sınıfın bütün fertlerini içine alan
mahlûk : yaratılmış
mahlûkat : yaratılmışlar, varlıklar
maraz : hastalık, illet
mevcudat : varlıklar, var edilenler
meyus : ümitsiz
mübârekât : bereketli şeyler, mübarekler
nevi : tür, çeşit
nimet : iyilik, lütuf, ihsan
Nur Anahtarı : “Nur Âleminin Bir Anahtarı” isimli risale
rahîmiyet/rahîmiyet-i İlâhiye : Allah’ın her bir varlıkta yansıması görülen merhamet edicilik sıfatı
rahmet : İlâhî şefkat ve merhamet
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın her şeyi kuşatan sonsuz rahmeti
refakat : arkadaşlık
sürur : mutluluk
şefkat : içten ve karşılıksız sevgi, merhamet
şirket-i mâneviye : mânevi şirket, ortaklık
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
tayyibat : iyi ve güzel işler, hareketler, ibadetler
tebrikât : mübârek kılmalar, kutlamalar
tecellî : görünme, yansıma
teellüm : elem, acı
temessül : görünme, belirme
teşehhüd : namazda Tahiyyat duâsını okuyacak kadar oturma
tevhid : birleme; her şeyi bir olan Allah’a ait kılma
tiryâk : derman, ilâç
umum : bütün
unsur : madde
zîhayat : canlı
Yükleniyor...