Vasiyetnamenin Haşiyesidir.

Üstadımız âhir ömründe insanların sohbetinden men edildiği cihetle anladı ki: “Bu zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Risale-i Nur’un mesleğindeki âzamî ihlâs için bu hastalık verilmiş. Çünkü bu zamanda şan, şeref perdesi altında riyakârlık yer aldığından, âzamî ihlâs ile bütün bütün enaniyeti terk lâzımdır. Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha okusunlar, mânevî dua ve ziyaret etsinler. Kabrimin yanına gelmesinler. Fatiha uzaktan da olsa ruhuma gelir. Risale-i Nur’daki âzamî ihlâs ile bütün bütün terk-i enaniyet için buna bir mânevî sebep hissediyorum. Kendini Risale-i Nur’a vakfetmiş olan, yanımda bulunanlardan nöbetle birer adam kabrimin yakınında olup, bu mânâyı, lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler.”
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 122 ) / Sonraki Risale: ( 124 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir ömür : ömrün sonu
âzamî : çok büyük
enaniyet : benlik, bencillik
esas : prensip
esef : üzüntü, acı
haşiye : dipnot
hususî : özel
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
lâiklik : din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması
mahiyet : temel nitelik, özellik
men edilmek : yasaklanmak
meslek : gidilen yol, metot
muhabir : haberci
muhterem : saygıdeğer
mukaddesatçılık : din, vatan, millet gibi mânevî değerlere sahip çıkmak
müşahede etmek : görmek, gözlemlemek
neşriyat : yayın
riyakârlık : gösteriş
su-i niyet : kötü niyet
tahrif edilmek : bozulmak
tefsir : yorum
telâkki : kabul etme
terk-i enaniyet : enaniyeti, bencilliği terk etme
vasiyetname : vasiyetin yazılı olduğu belge
Yükleniyor...