بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Üstadımız Said Nursî diyor ki:

Madem Isparta benim hakikî bir memleketimdir. Ben ruh u canımla bu hakikî memleketime ve insanlarına hayır kazandırmak istiyorum. Şimdi çok mühim olan hayır da şudur: Afyon, nasıl ki bütün Risale-i Nur Külliyatını iade etmekle âlem-i İslâm ve hattâ âlem-i insaniyette çok büyük bir hayra vesile oldu ve sekiz seneden beri olan hatâyı hiçe indirip affettirdi. Bu mübarek Isparta dahi, âlem-i İslâm nazarında Mısır Camiü’l-Ezher’i ve eski Şam-ı Şerif mübarekiyetine mazhar olduğundan, elbette Risale-i Nur’u sahiplerine iade etmekle hasıl olacak çok büyük şeref noktasında Afyon’dan geri kalmayacak. Belki yirmi derece ileri gidecek. Isparta’nın âdil adliyesi, vatanperver Demokratı ve dindar halkı bu hayr-ı azîmi memleketlerine kazandırmak ve Afyon’un mazhar olduğu şereften yüz derece ziyade bir şerefi kendilerine temin etmek için, bu mübarek Isparta’nın mahsulü olan Nur Risalelerinin iadesine çalışsınlar. Nasıl ki, Isparta’nın bir mebusu olan Tahsin Tola, Ankara ve Afyon’un Risale-i Nur iadesinde yüz adam kadar fâide verip bu hayr-ı azîmin yarısını Ispartalılara kazandırdı.
Hizmetinde bulunan
Nur talebeleri

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
Önceki Risale: ( 124 ) / Sonraki Risale: ( 126 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdil : adaletli
âlem-i insaniyet : insanlık âlemi
âlem-i İslâm : İslâm âlemi
dâvâ vekili : avukat
ehl-i vukuf : bilirkişi
ezan-ı Muhammedî : Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği dinin ezanı; tevhidi ilân etmek amacıyla yüksek sesle yapılan kutsal davet
hakikat : gerçek, doğru
hakikî : gerçek
hasıl olmak : meydana gelmek
haşiye : dipnot
hayır : iyilik, faydalı ve sevaplı amel
hayır : iyilik, faydalı ve sevaplı amel
hayr-ı azîm : büyük iyilik, fayda
masum : günahsız, suçsuz
mazhar olmak : erişmek, nail olmak
mübarekiyet : bereketlilik, hayırlı olma
müdafaa : savunma
müdafaat : savunmalar
müsadere : suç karşılığı olarak, malın tamamına ya da bir bölümüne el konulması
nazarında : gözünde, bakışında
neşretmek : yayınlamak
Rehber : Gençlik Rehberi; Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinden, gençlerle ilgili bölümlerden derlenen kitapçık
ruh u can : ruh ve can; büyük bir içtenlik
serbestiyet : serbestlik
umum : bütün
vatanperver : vatansever, memleketine hizmet eden
Yükleniyor...