2 اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَداً دَاۤئِمًا1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Aziz, sıddık kardeşlerimiz; Evvelen: Üstadımız leyle-i Beratınızı tebrik ediyor. Hem selâm ve dua ediyor.

Saniyen: Diyarbekir’den dün aldığımız mektupta ifade edildiğine göre, Diyarbekir havalisiyle beraber şarkta şimdi iki yüz kadar Nur dershaneleri açılmış. Ayrıca Diyarbekir’de kadınlara mahsus dört beş dershane-i Nuriye varmış. İnşaallah bu büyük bir hayrın alâmetidir.

Üstadımız on sene evvel işaret ve büyük menfaatini beyan ettiği Nur medreselerinin şimdi bu zamanda açılma işi, tam tahakkuk safhasına girmiş bulunuyor. O zaman demişti: “Şimdi resmen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmasına izin verilmesine binaen Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuriye açmak lâzımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder; fakat herkes herbir meselesini tam anlamaz. İman hakikatlerinin izahı olduğu için, hem ilim, hem mârifetullah, hem huzur, hem ibadettir. Eski medreselerde beş on seneye mukabil, inşaallah Nur medreseleri beş on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.”

Üstadımız, Barla’daki dokuz senelik ikametgâhı olan ve Risale-i Nur’un birinci dershanesi, hem altı vilâyet genişliğindeki Medresetü’z-Zehranın çekirdeği bulunan hanesini medrese-i Nuriye olarak Risale-i Nur’a vakfetmişti. Şimdi onu müteakip hem Isparta ve civarı kazaları ve bazı köylerinde, hem Diyarbakır ve Şarkta Nur dershaneleri açılmaktadır. Bu suretle o dershanelerde Nurların okunması ve Nurlarla meşguliyete devam edenlere ve ders alanlara talebe-i ulûm şerefini kazandırmaktadır. Talebe-i ulûmun ise, âdi harekâtı, hattâ uykusu dahi ibadet hükmüne geçtiğini bazı büyük müçtehidler beyan etmişler.

Salisen: Nurların radyo diliyle Anadolu ve âlem-i İslâma intişarının ilk mukaddemesi, mübarek leyle-i Berata tevafuk etmesi, bu vatan ve âlem-i İslâm hakkında Risale-i Nur lehinde büyük bir hayrın alâmeti ve işaretidir.
3 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşleriniz
Tahirî, Zübeyir, Sungur, Ceylân, Bayram

Haşiye: Bu mektup aynı zamanda telgrafla veya mektupla Üstadımızın leyle-i Beratlarını tebrik eden kardeşlerimize cevaptır.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi ebediyen, dâima üzerinize olsun.
3 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 142 ) / Sonraki Risale: ( 144 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdi : basit, sıradan, normal
alâmet : belirti, işaret
âlem-i İslâm : İslâm âlemi
aziz : çok değerli, izzetli
beyan etmek : açıklamak
binaen : dayanarak
dershane-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu dershane
hakikat : asıl, gerçek, esas
harekât : hareketler
havali : çevre, yöre
hayır : iyilik, faydalı ve sevaplı amel
ikametgâh : yerleşilen, oturulan yer
inşaallah : Allah’ın dilemesiyle, izniyle
intişar : yayılma
izah : açıklama
kaza : ilçe
leyle-i Berat : Berat Gecesi; hicrî ayların sekizincisi olan Şaban ayının on beşinci gecesi
mahsus : has, özel
mârifetullah : Allah’ı tanıma ve bilme
medrese-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu medrese, dershane
menfaat : yarar
meşguliyet : meşgul alma
mukabil : karşılık
müçtehid : âyet ve hadîsler başta olmak üzere dinî delillerden hüküm çıkarma bilgi ve kàbiliyetine sahip olan
müteakip : takip eden
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve bağlı
suret : biçim, şekil
şakirt : talebe, öğrenci
şark : doğu
tahakkuk : gerçekleşme
talebe-i ulûm : ilim talebeleri
tedrisat : eğitim, öğretim
vakfetmek : bağışlamak
Yükleniyor...