Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Hadîs-i şerifin sırrıyla Ramazan-ı Şerifin nısf-ı âhirinde, hususan aşr-ı âhirde, hususan tek gecelerde, hususan yirmi yedisinde, seksen küsur sene bir ibadet ömrünü kazandırabilen Leyle-i Kadirin ihyasına ve herbiriniz umum Nur talebeleriyle beraber, hususan bu biçare, çok kusurlu, hasta, zaif kardeşinizi hissedar etmenizi ve herbirinizin dualarınızın binler mânevî âminlerin teyidiyle dergâh-ı İlâhîde kabul olmasını rahmet-i İlâhiyeden niyaz ediyoruz.

Saniyen: Üniversitedeki genç Said’lerin hakikaten Medresetü’z-Zehranın İstanbul ve Ankara’daki vazifesini yaptıklarına ve bu biçare Said’e ihtiyaç bırakmadıklarına ve Risale-i Nur’un herbir cihetle kâfi olmasının bir nümunesi olarak şimdi size leffen gönderdiğimiz, onların meb’uslara hitaben yazdıkları beyannamelerini ve yine onların bir eseri olan Tarihçe-i Hayat’ın yetmiş nüshasının baş tarafına koyup yetmiş meb’usa göndermeleri için bize gelen beyannamelerini berâ-yı malûmat size gönderdik. Siz münasip görseniz, onu ve size evvelce gönderdiğimiz Sungur’un Maarif Vekâletine müdafaası ve Mustafa Osman’ın Adliye Vekiline istidasıyla beraber Tarihçe-i Hayat’a bir nevi zeyil olarak el yazmasıyla veya makine ile veya İnebolu’daki yeni harfle elli altmış nüsha teksirini reyinize havale ediyoruz.

Salisen: Medresetü’z-Zehra erkânları, benim şahsımın da hakikî vekilimdirler. Bana, şahsıma gelen mektuplara, onlar benim bedelime cevap versinler. Hususan Hüsrev’in mektubunda isimleri bulunan zatlara karşı münasip cevap verirsiniz. Ahmet Feyzi’nin size karşı yazdığı mektubun cevabının parçasını leffen size gönderiyoruz.

Umum kardeş ve hemşirelerimin mübarek Ramazan’larını ve umum gecelerini, mânevî Leyle-i Kadirlerini tebrik ile selâm ve dua ve dualarını rica ediyoruz.
• • •
Önceki Risale: ( 15 ) / Sonraki Risale: ( 17 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Adliye Vekili : Adalet Bakanı
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aşr-ı âhir : son on gün
aziz : çok değerli, izzetli
bedel : karşılık
berâ-yı malûmat : bilgi ve malumat için, bilgi vermek için
beyanname : açıklama belgesi
biçare : çaresiz
dergâh-ı İlâhî : Cenâb-ı Allah’ın rahmet kapısı
erkân : ileri gelenler
hadîs-i şerif : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hakikaten : gerçekten
hakikî : asıl, gerçek
havale etmek : göndermek
hissedar : pay sahibi
hitaben : hitap ederek, seslenerek
hususan : bilhassa, özellikle
ihya : diri tutma, ibadetle geçirme
istida : dilekçe, müracaat dilekçesi
leffen : ekli, bitişik
Maarif Vekâleti : Millî Eğitim Bakanlığı
meb'us : milletvekili
müdafaa : savunma
nevi : tür, çeşit
nısf-ı âhir : son yarı
niyaz etmek : dua etmek, yalvarıp yakarmak
nüsha : kopya
rabian : dördüncü olarak
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti
rey : görüş
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve bağlı
teksir : çoğaltma
tevkil etmek : vekalet vermek, vekil tayin etmek
teyid : destekleme, kuvvetlendirme
umum : bütün, genel
vekil : sözcü
zeyil : ilâve, ek
Yükleniyor...