Aziz ve çok kıymetli kahraman kardeşimiz Sungur; Evvelâ: Binler selâm eder, Cenâb-ı Haktan Nur hizmetinizde hayırlı muvaffakıyetlerinizi dileriz.

Saniyen: Çok ehemmiyetli ve mahrem bir işi haber veriyoruz. Haber aldığımıza göre, “Isparta adliyesinde zaptedilen yüz yetmiş cilt Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar mecmuaları—ki, o mecmuaları şimdiki Adliye Bakanı beraatini, iadesini tasdik edip daha evvelce Denizli’de de Üstadımıza verilen kitaplardır—bunların imhası için karar verilmiş. Zemin ve semâvâtı hiddete getirecek ve mevcudatı ağlatacak bu müthiş kararın Demokratlar aleyhinde Halk Partisinin müfrit adamları tarafından tertip edilen bir plân olduğundan kat’iyen şüphemiz yoktur. Zira Nur talebelerinin Demokratları muhafaza ettiğini ve Demokratların kuvvetli bir istinadgâhı olduğunu müfrit şeytanlar anlamışlar. Nur talebelerini Demokratlardan bu tarzda nefret ettirip hükûmeti yıkmaya çalışıyorlar. Bu plânın akîm kalması ve mecmualarımızın kurtulması ve Afyon’daki kitaplarımızın tamamen iade edilmesi için, pek fazla bir ehemmiyet ve gayretle çalışılmasını Üstadımız sizlere havale ediyor.
Ziya, Zübeyir

• • •
Önceki Risale: ( 23 ) / Sonraki Risale: ( 25 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akîm kalmak : neticesiz, sonuçsuz kalmak
arz etmek : söylemek, ifade etmek
aziz : çok değerli, izzetli
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğu anlaşılıp serbest bırakılma
berâ-yı malûmat : bilgi vermek için
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
hiddet getirme : kızdırma, sinirlendirme
hususta : konuda
imha : yok etme
istinadgâh : dayanak, sığınak
kat'iyen : kesin olarak
mahrem : gizli
mecmua : Risale-i Nur’dan derlenmiş kitap
mevcudat : varlıklar
muhafaza etmek : saklamak, korumak
muvaffakiyet : başarı
müfrit : ifrat eden, haddini aşan, ölçüsüz ve taşkın hareket eden
saniyen : ikinci olarak
semâvât : gökler
takdim etmek : sunmak
tasdik etmek : doğrulamak, onaylamak
tertip edilen : düzenlenen
zaptedilen : tutulan, ele geçirilen
zemin : yeryüzü, dünya
Zülfikar mecmuası : Risale-i Nur’da, Kur’ân’ın ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı bir eser
Yükleniyor...