Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Bütün ruh u canımızla sizin faaliyetinizi ve muvaffakiyetinizi tebrik ediyoruz. Benim bütün elemlerime ve hastalıklarıma ilâç, Medresetü’z-Zehranın faaliyetinden ve muvaffakiyetinden ileri geliyor.

Saniyen: Asâ-yı Mûsâ’nın Arapçaya güzelce tercümesi için bir pusula yazmıştım. Bugün Ankara’ya giden Zübeyir ile Seyyid Salih’e gönderecektim. Hem Tarsus’ta mütekait bir zabitin samimî bir mektubuyla Risale-i Nur’dan bazı kitabı istediğine dair mektubunu, onu da Ankara yoluyla size gönderecektim. Birden Antalya Elmalı’nın gayet hâlis Nurcuları namına, hem kendisi haremiyle beraber Afyon’a kadar gelen ve orada Nurların neşrine vasıta olan İbrahim Efendi birden şimdi geldi; ben de onunla size gönderdim. Umuma selâm.
• • •
Önceki Risale: ( 30 ) / Sonraki Risale: ( 32 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli
elem : acı, keder, sıkıntı
emare : belirti, işaret
emsalsiz : benzersiz, eşsiz
hâlis : içten, katıksız, samimi
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
istibdad-ı mutlak : mutlak diktatörlük; tam ve sınırsız bir baskı
küfr-ü mutlak : Allah’ı ve Allah’tan gelen her şeyi kesin olarak reddetme, inkâr etme
mesele-i imaniye : imana dair mesele
muvaffakiyet : başarı
mütekait : emekli
neşir : yayma, yayılma
nevi : tür, çeşit
ruh u can : ruh ve can; bütün içtenlik
saltanat : egemenlik, hâkimiyet
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve bağlı
tahammül etmek : katlanmak, dayanmak
tarafgirlik : taraftarlık
tarz-ı hayat : hayat tarzı
temas : bağlantı, ilişki
tevehhüm : olmayan bir şeyi varmış gibi düşünme, kuruntuya kapılma
umum : genel
zabit : subay
zedelemek : zarar vermek
Yükleniyor...