Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: En büyük müjde ve Risale-i Nur’un tam serbestiyetine bir mukaddeme olarak, çok ziyade beşaretinize sevindik. Isparta adliyesinin üç sene bir menzilde saklamaları, o menzilin kirası olarak o üç yüz lira bedeline, yeni yazı Tarihçe-i Hayat’ı bana bırakılan beş yüzden ikişer lira fiyat ile o üç yüz liraya o fiyatı mukabil tutarak o Tarihçe-i Hayat’tan elli tane gönderirsiniz. Dört sene hapis çeken mübarek Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar mecmuaları benim nazarımda pek fazla kıymettar olduğu için, bana elli liralık gönderiniz. Size şimdi elli lira gönderiyorum.

Saniyen: Nazif’e bin bârekâllah, bin mâşaallah! İkinci bir Hüsrev; İnebolu ikinci bir Isparta olduğunu isbat ediyor. Tarihçe-i Hayat’ın en mühim meselesi Medresetü’z-Zehra olması cihetiyle Nazif’in bu neşriyatı, Reis-i Cumhurun Medresetü’z-Zehra mânâsında ve Doğu Üniversitesi namında Şark Camiü’l-Ezherine ciddî çalışmasına bir vesile olduğunu zannediyoruz.

Salisen: Dinar’ın Baraklı imamı Süleyman’ın ehemmiyetli mektubuna karşı yazınız ki: Türkler hakkında senâ-i Peygamberî muhakkaktır. Birkaç yerde Türklerden ehemmiyetle bahsetmiş; hadis var. Fakat bu hadisin hakikî sureti ne olduğunu, yanımda kütüb-ü hadisiye bulunmadığından bilemiyorum. Fakat mânâsı hakikat ve Türk milletinin senâ-i Peygamberîye mazhar olduğu hakikattir. Bir nümunesi Sultan Fâtih hakkındaki hadistir.

Nur’un birinci talebelerinden Hulûsi Beyin, Ankara’da dostlarına Risale-i Nur dairesine girmesine teşvik eden mânidar ve güzel mektubu dahi gösteriyor ki, yirmi beş seneden beri hiç sarsılmadan Nur hizmeti yapmasına bir nümunedir. Umum kardeşlerime ve hemşirelere binler selâm.
• • •
Önceki Risale: ( 32 ) / Sonraki Risale: ( 34 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadar : alâkalı, ilgili
aziz : çok değerli, izzetli
bârekâllah : Allah hayırlı ve mübarek kılsın anlamında, beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz
bedel : karşılık
beşaret : müjde
Diyanet Dairesi : Diyanet İşleri Başkanlığı
edip : edebiyatçı, yazar
erkân : ileri gelenler, reisler
havale etmek : bir işi başka birine bırakma
havali : çevre, yöre
kaza : ilçe, kaymakamlık
kıymettar : kıymetli, değerli
mâşaallah : Allah dilemiş ve ne güzel yapmış mânâsına gelen ve beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz
mecmua : kitap
menzil : ev, mekân
muhabere etmek : haberleşmek
mukabil : karşılık
mukaddeme : başlangıç
nazar : bakış, görüş
saniyen : ikinci olarak
serbestiyet : serbestlik
sıddık : çok doğru ve bağlı
takdir eden : beğendiğini dile getiren
taksim : bölüştürme, pay etme
Zülfikar : Risale-i Nur’dan, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı bir eser
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aziz : çok değerli, izzetli
bârekâllah : Allah hayırlı ve mübarek kılsın anlamında, beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
ebediyen : sonsuza dek
hadis : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hadsiz : sonsuz
hakikat : gerçek
hakikî : asıl, gerçek
hemşire : kızkardeş
kemâl-i sürur : tam, eksiksiz bir sevinç, mutluluk
kütüb-ü hadisiye : hadis kitapları
mânidar : anlamlı
mâşaallah : Allah dilemiş ve ne güzel yapmış mânâsına gelen ve beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz
mazhar : erişme, sahip olma
Mu’cizât-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın mu’cizelik yönlerinin anlatıldığı risale; Yirmi Beşinci Söz
muhakkak : gerçekliği kesin olarak bilinen
neşriyat : yayın, yayınlama
nüsha : yazılı bir şeyden çıkarılan kopya
Reis-i Cumhur : cumhurbaşkanı
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sehiv : hata, yanlışlık
senâ-i Peygamberî : Peygamber tarafından yapılan övgüler
sıddık : çok doğru ve bağlı
Sikke-i Gaybiye risalesi : Risale-i Nur’dan Sikke-i Tasdik-i Gaybî adlı eser
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
tashih : düzeltme
umum : bütün
Zülfikar : Risale-i Nur’dan, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı bir eser
Yükleniyor...