Aziz, sıddık kardeşlerim; Evvelâ: Cenâb-ı Hakka hadsiz şükrolsun, mahkemede üç sene hapsedilen Asâ yı Mûsâ risalesinden ve Sikke-i Gaybiye risalesinden beş nüshakemâl-i sürur ile aldık. Cenâb-ı Hak sizlerden ebediyen razı olsun. Âmin.

Saniyen: Mahkemeden verilen Zülfikar nüshasında tashih olunmuş sehivler, bu nüshada tashih edilmemiş. Mu’cizât-ı Kur’âniyenin Dördüncü Zeylinin yüz onuncu sahifesinde, sekizinci satırında “hem lâm’ın” sehivdir. “Hem lâ’nın” olacak. Çünkü Kur’ân’da lâm otuz bindir, lâ on dokuz bindir.

Salisen: Yeni harfle Isparta Sümerbank Fabrikasında bir zat bir mektubunda bir sual soruyor. Benim bedelime siz Kader Risalesini ona tavsiye edersiniz. Ben hem rahatsızım, hem hususî mektuplar yazamıyorum. Hem Zübeyir de Ankara’ya gitmiş. Hem yeni harfi de bilemiyorum. Berâ-yı malûmat size gönderdim.

Rabian: Şoför Abdurrahman ile kendi nafakam elli lirayı daha gönderdim. Bana gönderdiğiniz kitapları ve Sözler mecmuasını kalan borcuma hesap edersiniz. Pek acele oldu. Umuma pek çok selâm ederim.
• • •
Önceki Risale: ( 33 ) / Sonraki Risale: ( 35 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aziz : çok değerli, izzetli
bârekâllah : Allah hayırlı ve mübarek kılsın anlamında, beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
ebediyen : sonsuza dek
hadis : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hadsiz : sonsuz
hakikat : gerçek
hakikî : asıl, gerçek
hemşire : kızkardeş
kemâl-i sürur : tam, eksiksiz bir sevinç, mutluluk
kütüb-ü hadisiye : hadis kitapları
mânidar : anlamlı
mâşaallah : Allah dilemiş ve ne güzel yapmış mânâsına gelen ve beğeniyi ifade etmek için kullanılan bir söz
mazhar : erişme, sahip olma
Mu’cizât-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın mu’cizelik yönlerinin anlatıldığı risale; Yirmi Beşinci Söz
muhakkak : gerçekliği kesin olarak bilinen
neşriyat : yayın, yayınlama
nüsha : yazılı bir şeyden çıkarılan kopya
Reis-i Cumhur : cumhurbaşkanı
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sehiv : hata, yanlışlık
senâ-i Peygamberî : Peygamber tarafından yapılan övgüler
sıddık : çok doğru ve bağlı
Sikke-i Gaybiye risalesi : Risale-i Nur’dan Sikke-i Tasdik-i Gaybî adlı eser
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
tashih : düzeltme
umum : bütün
Zülfikar : Risale-i Nur’dan, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı bir eser
Yükleniyor...