Bu Muallim Osman, Ceylân’ın hapis arkadaşıdır. Ondan tam ders almış. İkinci bir Ceylân olmak kabiliyeti var. Medâr-ı hayrettir, duamda Nurcular dairesinde hergün isimleriyle yâd ettiğim iki sofî meşrep, kendilerini satmak fikriyle bana ve Nura iliştiklerine dair mektup geldi. Ben gücenmedim, onları daha ziyade duama aldım. Aynen eskiden İstanbul’da eski partinin desiseleriyle bize ilişen malûm ihtiyar şeyh gibi, onları hem kendime mübarek kardeş, hem dost bildim, hakkımı helâl ettim. Fakat iki İhlâs Lem’alarını okumalarını arzu ediyorum.

Kardeşlerim, siz dahi böylelerden gücenmeyiniz, münakaşa etmeyiniz.
Said Nursî

• • •
Önceki Risale: ( 35 ) / Sonraki Risale: ( 37 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adaletperver : adâleti seven
aziz : çok değerli, izzetli
Demokratlar : Demokrat Parti mensupları
desise : hile, aldatma
garazkârâne : garaz edercesine, kin güderek
hâşiye : dipnot
iddianame : savcının bir dava konusunda hazırladığı iddia ve delilleri içine alan yazısı
İhlâs Lem’aları : Yirmi ve Yirmi Birinci Lem’alar
intişar : yayılma
istida : dilekçe
kararname : suçlama veya aklamaya dair resmi yazı
Mahkeme-i Kübrâ’ya Şekvâ : Üstad Bediüzzaman’ın 1922 yılında milletvekillerine sunduğu ve daha sonra basılıp çoğaltılan namaz dair küçük bir risale
Mahkeme-i Temyiz : Temyiz Mahkemesi, Yargıtay
malûm : bilinen
meal : açıklama, anlam
medâr-ı hayret : hayret veren
meşrep : mânevi haz ve feyiz alınan yol
mevzu : bahis, konu
müdafaat : müdafaalar, savunmalar
müddeiumumî : savcı
münakaşa etme : tartışma
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sıddık : çok doğru ve bağlı
sofî : tasavvuf ehli, tarikat mensubu
tefrik etmek : ayırmak
yâd etme : anma
Yükleniyor...