Aziz, sıddık ve mübarek kardeşlerim; Evvelâ: Kardeşimiz İnebolu Hüsrevi Nazif Çelebi bana yazıyor ki: “Hizb-i Nûriye ve Salâvatın neşrini bitirdikten sonra ne münasip ise neşredeceğim” diye soruyor.

Bence sizin tensibinizle Hastalar ve İhtiyarlar Lem’aları ve On Yedinci Mektup olan çocukların kısacık tâziyenamesi ve Yirmi Birinci Mektup (ihtiyarlara hizmet hakkındaki kısa mektubun) neşri münasiptir. Fakat Medresetü’z-Zehranın erkânı, hangi cümle ve hangi fıkra münasip görürlerse kaldırabilirler ve ıslah edebilirler. Ve daha kısa başka münasip risaleler varsa ilâve edebilirler. Bu mealde, kahraman Nazif’e çabuk cevap gönderiniz. Hakikaten, o kardeşimizin Cevşenü’l-Kebîri ve Hizb-i Nuriyeyi Salâvat ile beraber neşri, Nurculara ve ehl-i imana büyük bir hizmettir. Cenâb-ı Hak herbir harfine mukabil ona ve yardımcılarına bin sevap ihsan etsin. Âmin.

Saniyen: Yeni ehl-i hükûmet yavaş yavaş anlıyor ki, hakikî kuvvet Kur’ân’dadır. Ve İslâmiyet uhuvvetiyle ve imanın hakaikiyle tahribatçı düşmanlara karşı dayanabilirler.

Evet, bir tahripçi, yirmi tamirciyi telâşa düşürür ve bazan mağlûp edebilir. Koca Çin’i kendine tâbi yapan bir kuvveti, buradaki yirmi milyon Müslümana karşı âdetâ mağlûp bir vaziyette tecavüzden durduran, maddî kuvvetler, haricî-dahilî tedbirler, ittifaklar değil, belki yalnız Kur’ân ve imanın hakikatleri, onların en büyük kuvveti olan mâneviyat-ı kalbiyeyi tahribatlarına karşı sed çekmesi ve mânevî yaralarını tedavi etmesidir. Ve yeni hükûmetin Maarif Vekili bu hakikati hissetmiş ki, seleflerine muhalif olarak, en ziyade iman hakikatlerinin neşrine, din derslerine ehemmiyet veriyor. Hattâ büyük bir ehemmiyetle, şimdi de Şark Darülfünunu -tâbirlerince Doğu Üniversitesi- için yüz bin lira tahsis edildiğini gazeteler yazmış.

Hem mezkûr hakikati, hem Ankara, hem İstanbul Üniversiteleri o dehşetli, tahribatçı kuvvete karşı hem vatanı, hem gençliği kurtaracak hakaik-ı Kur’âniye ve imaniye olduğunu kat’iyen bildiler ki, Ankara’daki üniversiteliler 1700 imza ile Maarif Vekilinin din derslerini cebrî mekteplere koyması için tebrik etmişler. Ve İstanbul Üniversitesinde yeni hükûmetin en mühim bir rüknüne demişler ki:

“Anadolu’da din lehinde kuvvetli bir cereyan var. Onlara da, solcular gibi bir derece meydan vermeyeceğiz” demesine mukabil, o üniversitenin mümessili, din neşriyatı yapanlar aleyhinde olduğu halde, o reise demiş ki: “Eğer dediğin o cereyan Risale-i Nur ise, ne siz ve ne de Avrupa onu mağlûp edemez.”

Bu mesele münasebetiyle, meslek ve meşrebime muhalif olarak Eski Said’in bir iki dakika kafasını başıma alarak diyorum ki:

Küfür ile iman ortası yoktur. Bu memlekette İslâmiyete karşı komünist mücadelesi ortası olamaz. Sağ ve sol, ortası, üç meslek icap ettirir. Eğer İngiliz, Fransız deseler hakları var. “Sağ İslâmiyet, sol komünistlik, ortası da Nasraniyet” diyebilirler. Fakat bu vatanda, küfr-ü mutlaka karşı iman ve İslâmiyetten başka bir din, bir mezhep olamaz. Olsa, dini bırakıp komünistliğe girmektir. Çünkü hakikî bir Müslüman hiçbir zaman Yahudi ve Nasranî olamıyor. Olsa olsa dinsiz olup tam anarşist olur.

İnşaallah, Maarif ve Adliye Vekilleri gibi, sair erkânlar da bu ehemmiyetli hakikati tam anlayacaklar. Sağ-sol tâbiri yerine, hak ve hakikat ve Kur’ân ve iman kuvvetine dayanıp bu vatanı küfr-ü mutlaktan, anarşilikten, zındıkadan ve onların dehşetli tahribatlarından kurtarmaya çalışmalarını rahmet-i İlâhiyeden bütün ruh u canımızla niyaz ve rica ediyoruz.
• • •
Önceki Risale: ( 53 ) / Sonraki Risale: ( 55 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âmin : “Allah’ım kabul eyle”
aziz : çok değerli, izzetli
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
ehl-i hükümet : hükümette olanlar yöneticiler
ehl-i iman : Allah’a ve Ondan gelen her şeye inanan kimseler
erkân : önde gelen kişiler
fıkra : kısa yazı; bölüm
hakaik : gerçek mahiyetler, asıl ve esaslar
hakikat : asıl, esas, gerçek
hakikî : asıl, gerçek
haricî-dahilî : dışa ait-içe ait
Hastalar Lem’ası : Hastalar Risalesi; Yirmi Beşinci Lem’a
ıslah : düzeltme
ihsan : bağış, ikram
İhtiyarlar Lem’ası : İhtiyarlar Risalesi; Yirmi Altıncı Lem’a
ittifak : birleşme, birlik
mağlûp etmek : yenmek
mağlûp : yenilme
mâneviyat-ı kalbiye : kalpteki mânevî lâtifeler, mânâlar
meal : açıklama, anlam
muhalif : aykırı, zıt
mukabil : karşılık
neşr : yayınlama
risale : mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
saniyen : ikinci olarak
sed çekmek : engel koymak
selef : önceki, yerine geçilen
sıddık : çok doğru ve bağlı
tâbir : deyim, ifade, adlandırma
tahribat : tahripler, yıkıp bozmalar
tahsis edilmek : ayrılmak
tâziyename : başsağlığı dileyen yazı veya mektup
tecavüz : haddi aşma, saldırma
tedbir : önlem
tensib : uygun görme
uhuvvet : kardeşlik
vaziyet : durum, hâl
cebrî : mecbûrî, zorunlu olarak
cereyan : akım, hareket
erkân : önde gelen kişiler
hak : doğru, gerçek
hakaik-ı Kur’âniye ve imaniye : iman ve Kur’ân hakikatleri, esasları
hakikat : asıl, esas, gerçek
hakikî : asıl, gerçek
icap ettirmek : gerektirmek
inşaallah : Allah dilerse
kat’iyen : kesin olarak
küfr-ü mutlak : Allah’ı ve Allah’tan gelen her şeyi kesin olarak inkâr etmek, inanmamak
mağlûp etmek : yenmek
mektep : okul
meşreb : hareket tarzı, metot
mezhep : yol, usul, dinde tutulan yol
mezkûr : anılan, sözü geçen
muhalif : aykırı, zıt
mukabil : karşılık
mücadele : uğraşma, çabalama
mümessil : temsilci
neşriyat : yayınlar, basın organları
niyaz etmek : dua etmek, yalvarıp yakarmak
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın her şeyi kuşatan sonsuz rahmeti
rica etmek : ummak, ümit etmek
ruh u can : ruh ve can; bütün içtenlik
rükün : bir kurulun, bir topluluğun önde gelen şahsiyeti
sair : diğer, başka
tâbir : deyim, ifade, adlandırma
tahribat : tahripler, yıkıp bozmalar
zındıka : dinsizlik, inançsızlık
Yükleniyor...