Papalık Makam-ı Âlîsi Kalem-i Mahsusu
Başkitabet Dairesi
Numara: 232247
Vatikan, 22 Şubat 1951
Efendim,


Zülfikar nâm el yazısı olan güzel eseriniz İstanbul’daki Papalık makam-ı vekâleti vasıtasıyla Papa Hazretlerine takdim edilmiştir. Bu nazik saygınızdan dolayı gayet mütehassis olduklarını bildirirken, üzerinize Cenâb-ı Hakkın lütuflarını dilediklerini tebliğe beni memur ettiklerini arza müsâraat eylerim. Bu vesile ile saygılarımı sunarım efendim.
İmza
Vatikan Bayn Başkâtibi

• • •
Önceki Risale: ( 58 ) / Sonraki Risale: ( 60 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arza müsâraat eylemek : sür’atle takdim etmek
Başkitabet Dairesi : baş kâtiplik dairesi
beraat verme : temize çıkartma, suçsuz olduğunu ilân etme
Cenâb-ı Hak : Hakkın tâ kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
eşhas : şahıslar
jurnaller : ihbarlar
kalem-i mahsus : özel kalem
lütuf : iyilik, ihsan
mahzen : depo
makam-ı âlî : yüce ve ulvî makam
makam-ı vekâlet : vekillik makamı
mütehassis olma : duygulanma
nazar-ı dikkate arz etme : dikkate sunma
Papa : Roma Katolik kilisesinin ruhânî reisi
risale : kitap, mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
tebliğ : bildirme, ulaştırma
umum : genel, bütün
Zülfikar : Risale-i Nur’dan, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ve Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair bahislerin toplandığı bir eser
Yükleniyor...