بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Aziz kardeşlerim; Eski Said’in matbu eski eserlerinden birisi elime geçti. Merak ve dikkatle baktım. Bu gelen fıkra kalbe geldi. Münasipse Mektubat âhirinde yazılsın.

Evvelâ: Hürriyetin üçüncü senesinde aşâirler arasında meşrutiyet-i meşruaaşâire tam bildirmek ve kabul ettirmek için Ertuş aşâiri içinde hususan Küdan ve Mamhuran’a verdiği ders ve 1329’da Matbaa-i Ebüzziya’da tab edilen, kırk bir sene evvel tab edilmiş, fakat maatteessüf yirmi otuz seneden beri arıyordum, bulamamıştım. Bu defa birisi bir nüsha bulup bana göndermiş. Ben de Eski Said kafasını alıp ve Yeni Said’in sünuhatıyla dikkatle mütalâa ettim. Anladım ki, Eski Said acip bir hiss-i kablelvuku ile, otuz kırk sene sonra şimdi vukua gelen vukuat-ı maddiye ve mâneviyeyi hissetmiş. Ve bedevî Ekrad aşâiri perdesi arkasında, bu zamanın medenî perdesini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında dinsiz ve hakikî bedevî ve hakikî mürteci, yani, bu milleti, İslâmiyetten evvelki âdetlerine sevk eden hainleri görmüş gibi, onlarla konuşup başlarına vuruyor.

Saniyen: O matbu eserin yüz beşinci sahifeden tâ yüz dokuza kadar parçaya dikkatle baktım. O zamanda aşâire ders verdiğim o sualler ve cevaplar vaktinde, mühim bir veli içlerinde bulunuyormuş. Benim de haberim yok. O makamda şiddetli itiraz etti. Dedi:

“Sen ifrat ediyorsun, hayali hakikat görüyorsun, bizi de tahkir ediyorsun. Âhir zamandır. Gittikçe daha fenalaşacak.”

O vakit ona karşı matbu kitapta böyle cevap vermiş:

Herkese dünya terakkî dünyası olsun; yalnız bizim için mi tedennî dünyasıdır? Öyle mi? İşte, ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum; müstakbeldeki insanlarla konuşacağım:

Ey yüzden tâ üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş, sâkitâne benim sözümü dinleyen ve bir nazar-ı hafiyy-i gaybî ile beni temâşâ eden Said, Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmed, v.s. Size hitap ediyorum.

Tarih denilen mâzi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Siz inşaallah cennet-âsâ bir baharda gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları zemininizde çiçek açacaklar. Sizden şunu rica ederim ki, mâzi kıt’asına geçmek için geldiğiniz vakit mezarıma uğrayınız. O çiçeklerin birkaç tanesini, mezartaşı denilen, kemiklerimi misafir eden toprağın kapıcısının başına takınız. Yâni, İhtiyar Risalesinin On Üçüncü Ricasında beyan ettiği gibi, Medresetü’z-Zehranın mekteb-i iptidaîsi ve Van’ın yekpare taşı olan kal’asının altında bulunan Horhor medresemin vefat etmesi ve Anadolu’da bütün medreselerin kapatılmasıyla vefat etmelerine işaret ederek, umumunun bir mezar-ı ekberi hükmünde olmasına bir alâmet olarak, o azametli mezara azametli Van Kal’ası mezartaşı olmuş. “Ey yüz sene sonra gelenler! Şu kal’anın başında bir medrese-i Nuriye çiçeğini yapınız. Cismen dirilmemiş, fakat ruhen bâki ve geniş bir heyette yaşayan Medresetü’z-Zehrayı cismanî bir surette bina ediniz” demektir. Zaten Eski Said ekser hayatı o medresenin hayaliyle gitmiş ve o matbu risalenin 147’nci sahifeden tâ 157’nci sahifeye kadar Medresetü’z-Zehranın tesisine ve fâidelerine dair ehemmiyetli hakikatleri yazmış.

Bir fa’l-i hayırdır ki, yirmi beş senelik dehşetli ve medreseleri öldüren istibdadın kırılmasıyla, Maarif Vekili Tevfik, Van’da Şark Üniversitesi namında Medresetü’z-Zehrayı inşa etmesine karar vermesi ve ümidin haricinde Reis Celâl, dahi mühim meseleler içinde Tevfik’in fikrine iştirak etmesi, Eski Said’in kırk sene evvelki sözü ve ricası doğru çıkacağını gösteriyor.

Şimdi kırk beş sene evvelki cevabının izahında üç hakikat beyan edilecek.

Birincisi: Eski Said bir hiss-i kablelvuku ile iki acip hâdiseyi hissetmiş, fakat rüya-yı sadıka gibi tabire muhtaç imiş. Nasıl bir kırmızı perde ile beyaz veya siyah birşeye bakılırsa kırmızı görünür. O da siyaset-i İslâmiye perdesiyle o hakikate bakmış. Hakikatin sureti bir derece şeklini değiştirmiş. O hazır büyük veli dahi o yanlışını görüp o cihette şiddetle itiraz etmiş. İşte o hakikat iki kısımdır:

Birincisi: Bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak. Hattâ Hürriyetten evvel pek çok defa talebelere teselli vermek için, “Bir nur çıkacak, gördüğümüz bütün fenalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek” diyordu. İşte, kırk sene sonra Risale-i Nur o hakikati kör gözlere dahi gösterdi.

İşte Nurun zahiren, kemiyeten dar cihetine bakmayarak, hakikat cihetinde keyfiyeten geniş ve fevkalâde menfaatini hissetmesi suretiyle, hem de siyaset nazarıyla bütün memleket-i Osmaniyede olacak gibi ifade etmiş. O büyük veli, onun dar daireyi geniş tasavvurundan ona itiraz etmiş. Hem o zat haklı, hem Eski Said bir derece haklıdır. Çünkü Risale-i Nur imanı kurtarması cihetiyle o dar dairesi madem hayat-ı bâkıye ve ebediyeyi imanla kurtarıyor. Bir milyon talebesi bir milyar hükmündedir. Yani bir milyon değil, belki bin insanın hayat-ı ebediyesini temine çalışmak, bir milyar insanın hayat-ı fâniye-i dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymettar ve mânen daha geniş olması, Eski Said’in o rüya-yı sadıka gibi olan hiss-i kablelvuku ile o dar daireyi bütün Osmanlı memleketini ihata edeceğini görmüş. Belki, inşaallah, o görüş, yüz sene sonra nurların ektiği tohumların sümbüllenmesiyle aynen o geniş daire Nur dairesi olacak, onun yanlış tâbirini sahih gösterecek.

İkinci hakikat: Kırk sene evvel Eski Said bu matbu kitabetlerinde, İşârâtü’l-İ’câz’ın baştaki ifade-i meramında ve sair eserlerinde musırrane ve mükerreren talebelerine diyordu ki: “Hem maddî, hem mânevî büyük bir zelzele-i içtimaî ve beşerî olacak. Benim dünya terkiyle inzivamı ve mücerret kalmamı gıpta edecekler” diyordu. Hattâ Hürriyetin birinci senesinde İstanbul’da Câmiü’l-Ezher’in Reis-i Uleması olan Şeyh Bahid Hazretleri (r.a.) İstanbul’da Eski Said’e sordu:

مَا تَقُولُ فِى حَقِّ هٰذِهِ الْحُرِّيَّةِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ اْلاَوْرُبَائِيَّةِ؟

Said cevaben demiş:

إِنَّ الْعُثْمَانِيَّةَ حَامِلَةٌ بِدَوْلَةٍ اَوْرُوبَائِيَّةٍ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا وَاْلاَوْرُبَا حَامِلَةٌ بِاْلاِسْلاَمِيَّةِ فَسَتَلِدُ يَوْمًا مَا

Yani, “Osmanlı hükûmetindeki hürriyete ne diyorsun ve Avrupa hakkında fikrin nedir?”

O vakit Eski Said demiş: “Osmanlı hükûmeti Avrupa ile hâmiledir; Avrupa gibi bir hükûmeti doğuracak. Avrupa da İslâmiyete hâmiledir; o da bir İslâm devleti doğuracak” Şeyh Bahid’e söylemiş.

O allâme zât demiş: “Ben de tasdik ediyorum.” Beraberinde gelen hocalara dedi: “Ben bununla münazara edip galebe edemem.”

Birinci tevellüdü gözümüzle gördük. Bir çeyrek asır Avrupa’dan daha dinden uzak...

İkinci tevellüd de inşaallah yirmi otuz sene sonra çıkacak. Çok emarelerle, hem şarkta, hem garpta Avrupa içinde bir İslâm devleti çıkacak.

Üçüncü hakikat: Hem Eski Said, hem Yeni Said, hem maddî, hem mânevî büyük bir hâdise Osmanlı memleketinde büyük ve dehşetli ve tahribatçı bir zelzele-i beşeriye Osmanlı memleketinde olacak diye, hiss-i kablelvuku ile Eski Said mükerrer ve musırrane haber veriyordu. Halbuki o his ile Nur meselesinin aksiyle gayet geniş daireyi dar görmüş. Zaman onu ikinci Harb-i Umumî ile tam tasdik ettiği halde, onun o çok geniş daireyi Osmanlı memleketinde gördüğünü şöyle tâbir ediyor ki:

İkinci Harb-i Umumî beşere ettiği tahribat-ı azîme gerçi çok geniştir. Fakat hayat-ı dünyeviyeye ve bekasız medeniyete baktığı cihetinde, Osmanlıdaki tahribata nisbeten dardır. Osmanlıdaki mânevî zelzele hayat-ı ebediye ve saadet-i bâkiyenin zararına bir tahribat ve bir zelzele-i mâneviye-i İslâmiye mânen o ikinci Harb-i Umumîden daha dehşetli olmasından, Eski Said’in o sehvini tashih ediyor ve rüya-yı sadıkasını tam tâbir ediyor ve o hiss-i kablelvukuunu gözlere gösteriyor. Ve o muteriz ehl-i velâyeti zahiren haklı, fakat hakikaten Eski Said’in o hissi daha haklı olduğunu ispatla, o veli zâtın itirazını tam reddediyor.
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
Önceki Risale: ( 81 ) / Sonraki Risale: ( 83 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : acayip, şaşırtıcı
âhir : son
aşâir : aşîretler; kabileler
aziz : çok değerli, izzetli
bedevî : çölde yaşayan, göçebe
Ekrad aşâiri : Kürd aşeritleri, kabileleri
Ertuş, Küdan, Mamhuran âşiretleri : yoğun olarak Van, Şırnak ve Hakkari illerinde ikamet eden âşiretler
evvelâ : ilk olarak
fıkra : bölüm, kısım
hakikî : asıl, gerçek
hâmisen : beşincisi
havali : çevre, dolay, yöre
hiss-i kablelvuku : birşeyi olmadan önce hissetme duygusu
hususan : bilhassa, özellikle
iştiyak : arzu, istek
maatteessüf : ne yazık ki
matbu : basılmış
mecmua : düzenlenmiş şey, kitap
meşrutiyet-i meşrua : dine uygun meşrutiyet
mukabil : karşılık
münasip : uygun
mürteci : geriye dönmek isteyen; gerici
mütalâa : dikkatlice okuyup düşünme
nüsha : kopya
ruh u can : ruh ve can; bütün içtenlik
sünuhat : Allah’ın yardımıyla kalbe doğan mânâlar
tab : baskı, basma
tebliğ : bildirme, ulaştırma
türbedar : türbede hizmet gören, bekçilik yapan kimse
vatanperverlik : vatanseverlik
vuku gelen : meydana gelen
vukuat-ı maddiye ve mâneviye : maddî ve manevî olaylar, hadiseler
âhirzaman : dünya hayatının kıyamete yakın son devresi
alâmet : belirti, işaret
aşâir : aşîretler; kabileler
azametli : büyük
bâki : arta kalan; devamlı, sürekli
beyan : açıklama, anlatım
cennet-âsâ : cennet gibi
cismanî : maddî vücuda sahip
ekser : çoğunluk
ifrat : aşırılık
İhtiyar Risalesi : Yirmi Altıncı Lem’a
inşaallah : Allah’ın dilemesiyle, izniyle
istikbal : gelecek
matbu : basılmış
mâzi : geçmiş zaman
medrese : ders görülen, ders okutulan yer
medrese-i Nuriye : Risale-i Nur’un okunduğu yerler
mekteb-i iptidaî : ilkokul
mezar-ı ekber : en büyük mezar
müstakbel : gelecek
nazar-ı hafiyy-i gaybî : görünmeyeni, ileride olacakları görecek şekilde gizli bakış
sâkitâne : susarak, suskun
saniyen : ikinci olarak
suret : biçim, görünüş
tahkir : aşağılama, hakaret etme
tedennî : alçalma, gerileme
temâşâ eden : hayranlıkla seyreden
terakkî etmek : yükselmek, ilerlemek
umum : bütün
yekpare : tek parça
zemin : yer, dünya
acip : şaşırtıcı, acayip
beyan etmek : açıklamak, anlatmak
fa’l-i hayır : hayırlı iş, faaliyet
hakikat : asıl, esas, doğru, gerçek
haricinde : dışında
hayat-ı bâkiye ve ebediye : kalıcı, ebedî ve sonsuz hayat, âhiret hayatı
hayat-ı ebediye : sonsuz âhiret hayatı
hayat-ı fâniye-i dünyeviye : geçici olan, gelip geçici dünya hayatı
hiss-i kablelvuku : birşeyi olmadan önce hissetme duygusu
Hürriyet : 1908 yılında, ikinci Meşrutiyetin ilânı ile birlikte gerçekleşen yeni sistemin halk arasındaki adı
ihata etme : içine alma, kapsama
inşaallah : Allah’ın dilemesiyle, izniyle
istibdad : baskı ve zulüm
iştirak : ortak olma, katılma
izah : açıklama
kemiyet : çokluk
keyfiyet : durum, nitelik
kıymettar : kıymetli, değerli
memleket-i Osmaniye : Osmanlı ülkesi
nazar : bakış, dikkat
rüya-yı sadıka : doğru olan ve şeytanın karışmadığı rüya
saadet : mutluluk
sahih : doğru, sağlam
siyaset-i İslâmiye : İslâm siyaseti, idaresi
suret : biçim, görünüş
Şark Üniversitesi : Doğu Üniversitesi
tâbir : yorum
tasavvur : düşünme, hayal
temin etmek : sağlamak
tesis : kurma, yerleştirme
zahiren : görünürde
allâme : büyük âlim
emare : belirti, iz
galebe : üstün gelme
garp : batı
gıpta : özenme, hayranlık
hakikat : asıl, esas, doğru, gerçek
hiss-i kablelvuku : bir şeyi olmadan önce hissetme duygusu
Hürriyet : 1908 yılında, ikinci Meşrutiyetin ilânı ile birlikte gerçekleşen yeni sistemin halk arasındaki adı
ifade-i meram : maksadı ifade etme; önsöz
inşallah : Allah dilerse, izin verirse
inziva : yalnız başına bir yere çekilip dünya işleriyle uğraşmaksızın yaşama
kitabet : yazım
matbu : basılmış
musırrane : ısrarlı bir şekilde
mücerret : bekar
mükerrer : tekrar tekrar
mükerreren : defalarca, tekrar tekrar
münazara : tartışma
Reis-i Ulema : âlimlerin reisi, başkanı
sair : başka
şark : doğu
tâbir : yorumlama
tahribatçı : tahrip eden, yıkıp bozan
tasdik etme : doğrulama, onaylama
tevellüd : doğma, meydana gelme
zelzele-i beşeriye : insanî zelzele; insanın maddî ve mânevî hayatında meydana gelen sarsıntı
zelzele-i içtimaî ve beşerî : sosyal hayattaki sarsıntılar
Yükleniyor...