2 اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَداً دَاۤئِمًا1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

Aziz, sıddık kardeşlerimiz; Evvelâ: Kur’ân’ın nakş-ı hurufundaki bir nevi mu’cizesini gözlere dahi gösterecek bir tarzda yazdırılan ve bu zamanda izhar edilen mu’cizeli ve yaldızlı Kur’ân’ımız evvelce tab için Almanya’ya gönderilmiş ve İstanbul’da da gayret edilmişse de üç renk üzerine tab edilmesi fazla bir masrafa ihtiyaç göstermesi gibi mânilerden geri kalmıştı. Bu defa matbaa işlerinde fazla ilerlemiş olan İtalya’ya nümune için bir cüz’ü gönderildi. İstanbul’da mümkün olursa tab’ı için tekrar teşebbüse geçildi. Ve şimdilik bir renk mürekkeple aynı tevafuku muhafaza ile tab edilmesine başka yerde başlanacak. Ondan sonra inşaallah tam yaldızlı olarak ve üç renkle Mısır ve Almanya veya İtalya gibi bir yerde tab edilecek.

Saniyen: Kur’ân’ın Arabî bir tefsiri ve Risale-i Nur’un Arabî Mesnevî-i Şerifi olan ve Zülfikar büyüklüğünde ve altınla yazılmaya lâyık bir mecmua dahi inşaallah teksir edilecek. Bu çok harika ve pek ehemmiyetli ve gayet mühim ve herbir bahsi birer kitap ve birer risale olacak derecede gayet îcazkâr olan ve kırk sene evvel telif edilen bu eserleri, o zamanın hakikî ve meşhur ve büyük ulema ve meşayihi de tam takdir ve tahsin etmişler. Ve o risalelerden birtek risale hakkında “Bu bir katre değil, bir bahirdir” diyerek fevkalâdeliğini izhar etmekle beraber tam anlamaktan da âciz olduklarını idrak etmişler. Risale-i Nur’un bu gayet mühim iki işini müjde ederiz. Muvaffak olunması için dualarınızı bekleriz. Umumunuza pek çok selâm eder, muvaffakıyetler dileriz.
3 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşleriniz
Ceylân, Zübeyir

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi ebediyen, dâima üzerinize olsun.
3 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 95 ) / Sonraki Risale: ( 97 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir zaman : dünya hayatının âhirete yakın son devresi
Arabî : Arapça
aziz : çok değerli, izzetli
bahis : konu
cüz’ : kısım, parça
evvelâ : ilk olarak
harika : olağanüstü
hayat-ı içtimaiye : toplumsal hayat
îcazkâr : îcazlı, az sözle çok mânâlar anlatan, veciz
ittiham : suçlama
izhar : açığa çıkarma, gösterme
komite : belli bir amaç için bir araya gelen ve faaliyet gösteren topluluk
mâni : engel
mecmua : kitap
Mesnevî-i Şerif : Risale-i Nur’dan Mesnevî-i Nuriye eseri
muhafaza : koruma
mürted : Müslüman iken dinden çıkan kimse
nakş-ı huruf : harflerdeki nakış, san’at
nevi : tür, çeşit
nümune : örnek
saniyen : ikinci olarak
seciye : üstün özellik, güzel karakter
sıddık : çok doğru ve bağlı
tab : baskı, basma
tefsir : açıklama, yorum
teksir : çoğaltma
teşebbüs : başvurma, girişme
tevafuk : denk gelme, uygun düşme
Ye’cüc ve Me’cüc : Kur’ân-ı Kerimde bahsi geçen ve ortalığı fitne, fesat ve anarşiye boğacak olan kavimler, anarşist topluluk
Zülfikar : Üstad Bediüzzaman’ın Kur’ân ve Peygamberimizin (a.s.m.) mu’cizelerine dair olan bir eseri
Yükleniyor...