Aziz, sıddık kardeşlerim; Nur fabrikasının sahibiyle kahraman Tâhirî bizi gayet mesrur eden müjdeler veriyorlar, hem bazı meseleleri soruyorlar. Sizlerdeki erkânın verdikleri karar ve münasip gördüğü tarzlar, benim reyimin fevkinde inşaallah isabet ederler. Madem benim reyimi de almak istiyorlar. Şimdilik, evvelce nazlanan matbaacılara lüzum yok. Hem mesleğimize muhalif yeni hurufa, Risale-i Nur’un bir nevi müsaadesi hükmüne geçtiği için, lâzım değil. Sizler, el makinesiyle yazdığınız miktar yeter. Zaten Nazif de, el makinasıyla bir derece çalışıyor. Tashihine çok dikkat etmek lâzım. Eski hurufla elmas kalemli kardeşlerim matbaaya ihtiyaç bırakmıyor. Bize yardım etsinler.

Sorduğunuz ikinci cihet ise, Hâfız Mustafa’ya verdiğim yeni hurufla iki risale, çoğu ayrı ayrı olsun, bazı da beraber olsun. Gençlere ait risaleciğin başında isim olarak “Sıracü’l-Gafilin” veyahut “Gençlik Rehberi” namı; tevhide ait risaleye “Hüccetullahi’l-Bâliğa” namını; veyahut “Misbahü’l-İman”; keramet mecmuasının ismi ise, “Sikke-i Tasdik-i Gaybî” veya “Tasdik-i Gaybînin Hâtemi” namını başında yazarsınız.

Arabî “Virdü’l-Ekber-i Nuriye” tab edilmişse, Arabî bilmeyen Risale-i Nur şakirtlerine bir teshilât olmak için Yedinci Şua, Âyetü’ül-Kübrâ ve Yirminci Mektupta izah ve tercüme edilen sahifelerinin numaralarını Virdü’l-Ekber’in kenarlarına rakamla bir haşiyecik gibi yazılsa iyi olur. Yani “Bu Arabî makam, filân risalede, filân sahifede izahı var” diye işaret edilse ve elmas kalemli kardeşlerimiz bunu tevzi edip, herbiri bazı nüshaları böyle işaretlerle kaydetse ve hem el makinesiyle yaptığınız veya matbaadan gelen risalelerden nümune için bir iki nüshasını bize gönderseniz iyi olur.
• • •
Önceki Risale: ( 139 ) / Sonraki Risale: ( 141 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Arabî : Arapça
Âyetü’l-Kübrâ : en büyük delil anlamına gelen Risale-i Nur’da bir bölüm; Yedinci Şua
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
cihet : yön, taraf
cüz’î : az, küçük
ehemmiyet : önem
erkân : bir topluluğun ileri gelenleri, büyükleri
eski huruf : eski harfler; Arap harfleri
fevkinde : üstünde
haşiyecik : küçük haşiye, dipnot
huruf : harfler
Hüccetüllahi’l-Bâliğa : şüphesizlik derecesine ulaşan mükemmel delil anlamına gelir ve Asâ-yı Mûsâ’nın ikinci bölümü için kullanılır
iltifat-ı rahmet : İlâhî rahmet tarafından gelen lütuf
inâyet : Allah’tan gelen yardım, ihsan, iyilik
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
keramet mecmuası : Sikke-i Tasdik-i Gaybî
mesrur : sevinçli, mutlu
Misbahü’l-İman : iman lâmbası anlamında Asâ-yı Mûsâ’nın ikinci bölümüne verilen ad
muhalif : zıt, karşıt
murad : irade edilen, istenen
münasip : uygun
nam : ad
nevi : çeşit, tür
rey : görüş, fikir
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sıddık : çok doğru ve bağlı
Sıracü’l-Gafilin : gaflete düşenlerin meşalesi anlamına gelen ve Gençlik Rehberi için kullanılan bir isim
şakirt : talebe, öğrenci
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
tab edilme : basılma
Tasdik-i Gaybînin Hâtemi : Sikke-i Tasdik-i Gaybî kitabının diğer bir adı
tashih : düzeltme
teshilât : kolaylıklar
tevhid : birleme; her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve ilân etme
Virdü’l-Ekber-i Nuriye : Nur’un büyük virdi, duası; Yirmi Dokuzuncu Lem’a
yeni huruf : yeni harfler; Lâtin harfleri
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...