Sava Medrese-i Nuriyenin kıymettar bir talebesi Marangoz Ahmed’in güzel ve halis manzumesi bizi memnun edip Lâhikaya girdi. Hususan Risale-i Nur’un sandalyesinden mâsumları inmedikleri ve “O nurlu sandalyede oturan, yangınlar, tuğyanlardan kurtulur” diye sözleri, güya, tam Medresetü’z-Zehrânın hakikî bir talebesi, istikbalden zamanımıza gelmiş bize tesellî veriyor ve mâsum talebelerin çoğalmasını müjde veriyor.

Risale-i Nur’un telifi başında baş kâtip Şamlı Hâfız Tevfik’in haremi merhume Zehra, ben Barla’da iken, Şamlı Hâfız Risale-i Nur’u yazmasına çalışmak için, o merhume, Hâfız’ın bedeline belinde odun taşımakla odun getiriyordu ve Hâfız’ın işlerini görüyordu, ta Nurları yazsın. Biz de o merhumeyi, o iyiliğine mukabil, Risale-i Nur’un vefat etmiş has talebeleri içinde o vakitten beri duamızda şerik ediyoruz, hem dua edeceğiz.
• • •
Önceki Risale: ( 152 ) / Sonraki Risale: ( 154 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cereyan : hareket, akım
define : hazine
ehemmiyet : önem
fütur : usanç, gevşeklik
galebe : üstün gelme
hakikî : asıl, gerçek
hâlis : samimî, içten
harem : eş, zevce
hususan : bilhassa, özellikle
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
ilhak edilen : eklenen
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
istikbal : gelecek
kâtip : yazan
kıymettar : kıymetli, değerli
Lâhika : ilâve, mektup; Yirmi Yedinci Mektup olan Lâhikalar
manzume : vezinli ve kafiyeli söz, şiir
Medrese-i Nuriye : Nur medresesi; Risale-i Nur’un okunduğu yerler
merhume : vefat eden kadın
muvaffakiyet : başarı
muzdarip : ızdıraplı, acı duyan
mübarek : hayırlı, değerli
münâcât : dua, Allah’a yakarış
müşkilât : zorluklar, güçlükler
rükün : bir topluluğun en önemli üyelerinden her biri
safvet : safilik, temizlik
sür’atle : hızlı bir şekilde
şakirt : talebe, öğrenci
taarruz : saldırı
tahakkuk etme : gerçekleşme
tedbir-i maddiye : maddeten alınan tedbirler
tehir : erteleme, sonraya bırakma
telif : yazma, kaleme alma
tenkit : eleştiri
tesanüt : dayanışma
tuğyan : azgınlık, taşkınlık, zulüm ve küfürde çok ileri gitme
umum : bütün
Yükleniyor...