Medar-ı ibret ve hayret bir hâdisedir.

Risale-i Nur’un erkân-ı mühimmesinden bir zât yazıyor ki: “Adapazarı zelzelesinin aynı gününde, zelzeleden birkaç saat evvel, umumî ve herkese göstermek için, bir büyük tiyatro teşekkülüyle ve oyuncu kızlardan dört güzelini çırıl çıplak olarak âlâyişle çarşı ve pazarda gezdirerek, o câzibedarlara kapılan tiyatro binasında toplanan bin kişiden fazla seyirciler, oyun başlarken, birdenbire arz, kemâl-i hiddet ve gayz ile onların hayasız yüzlerini dehşetli tokatladı, mahvedip zîr ü zeber etti. Ve o binayı hâk ile yeksan eyledi.”

Ben, dünyanın bu nevi hâdiselerinden iki senedir hiç haberim yoktu, bakmıyordum. Fakat bugünlerde hem Hüsrev ve hem Kahraman Çelebi zelzeleden haber vermeleri ve Hüsrev ve rüfekasının kanaatiyle, Isparta’nın gürültülü zelzelesi karşısında Risale-i Nur’u kuvvetli bir kalkan bulmasıyla hiçbir zarar vermemesi ve Risale-i Nur’a muarız bir hocanın bütün hâsılatını mahveden dolu, o muarıza has kalması, başkasına ilişmemesi bir derece kanaat verir ki, ekser vilâyetlere giren ve Adapazar’a girmeyen Risale-i Nur’un ehemmiyetli bir esası olan tesettür şiarını bu derece açık ihanetiyle, Risale-i Nur, onların yardımlarına koşmamış diye, yalnız bu hâdiseye baktım.
• • •
Önceki Risale: ( 166 ) / Sonraki Risale: ( 168 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlâyiş : gösteriş, göz kamaştırma
arz : yer
azametli : büyük, yüce
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
câzibedar : çekici
ehemmiyetli : önemli
ekser : çok
erkân-ı mühimme : bir topluluğun ileri gelenleri, önemli büyükleri; köşe taşları
esmâ-i sitte : Allah’ın altı ismi; Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddüs
eşya : şeyler, varlıklar
hadsiz : sonsuz, sınırsız
hâk ile yeksan eylemek : yerle bir etmek
hamd ü senâ : şükür ve övgü
hamd : övgü, şükür ve minnet duyma
has : özel
hâsılat : ürün
izhar etme : açığa çıkarma, gösterme
kemâl-i hiddet ve gayz : tam bir öfke ve hiddet
lisan-ı hâl : hal dili
medar-ı ibret ve hayret : hayret ve ibrete sebep
muarız : karşı gelen
muazzam : azametli, çok büyük
nevi : çeşit, tür
rüfeka : arkadaşlar
şiâr : işaret; İslâma sembol olmuş iş ve ibadetler
tahmidnâme : hamd ve teşekkür yazısı
tesettür : örtünme
teşekkül : oluşma, oluşum
teşekkürnâme : teşekkür yazısı
umum : genel, bütün
umumî : genel
vilâyet : il
yekûn : bütün, toplam
zelzele : deprem, sarsıntı
zîr ü zeber : alt üst, darmadağınık
Yükleniyor...