بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ - اَلْحَمْدُ ِللهِ عَلٰى نَعْمَاۤئِهِ 1

Risale-i Nur’un silsile-i kerâmâtından Mu’cizat-ı Ahmediye ve kerametli Yirmi Dokuzuncu Söz ve İşârâtü’l-İ’câz’ın himayetkârâne ve mu’cizâne yeni bir kerametleri şudur ki:

Bu Ramazan-ı Şerifin başında doktorun ihbarıyla ve kuvvetli emarelerin delâletiyle ve birden hararet kırk dereceden geçmesiyle tebeyyün eden, zehirlemekten gelen şiddetli hastalık hengâmında, kardeşimiz Âtıf’ın habbe gibi hâdisesini, hariç valiler kubbe yaparak, buranın hem adliye, hem zabıta, hem vilâyete şifrelerle Risale-i Nur aleyhine sevk edildiği aynı zamanda, iki saat evvel, Mu’cizat-ı Ahmediye İstanbul’dan koşup imdada gelmiş. Masada iken, Yirmi Dokuzuncu Söz ve kerametli İşârâtü’l-İ’câz, Tosya kasabasından imdada gelmiş gibi, aynı vakitte yaldızlı ciltleriyle masa üzerinde dururken, onların müsadere endişesi ve elliden ziyade sair risalelerin de namazsız ellerin zaptına geçmek ihtimali ve şiddetli hastalığın konuşturmamak vaziyetiyle beraber, Risale-i Nur’un o üç kerametli risaleleri, öyle harika bir himayet ve muhafazaya vesile ve o zehirlendirmeye panzehir ve tiryak oldu ki, bu hale muttali olan bizler, şimdi de hayretteyiz. Güya hiçbir hastalık yokmuş gibi, gayet kuvvetli, hem şiddetli tokatlar vurarak, o düşmanlık vaziyeti dostluğa çevrildi.

Hem adliyenin büyük memurları ve taharri komiserleri, şiddetli taharri ve müsadere için geldikleri halde, elliden ziyade kitaplardan hiçbirine el uzatmadan, yalnız o risalelerin kerametlerini kısmen dinleyerek onların mânevî himayeti altında muhafaza edildi. Yalnız Müdâfaat ve On Altıncı Mektup ve Ramazaniye Risalesini mütalâa etmek için biz verdik.

Üçüncü günde, daha şiddetli arama ve taharri etmek, zabıtanın siyasî komiseri bir taharri komiseriyle geldiği vakitten iki üç saat evvel, üç kerametli risalelerin kumandasında bütün risaleler, kendilerini ellere vermemek için ortada görünmediler. Bütün iki saat o taharri neticesinde, Ankara’dan gelen bir Ramazan tebrikiyle, bir Ramazaniye Risalesini elde ettiler. Mütalâadan sonra iade etmek vaadiyle aldılar. Bütün bu hâlât, yüksekte duran Mu’cizatlı Kur’ân-ı Azîmüşşanla beraber, i’câzlı Hizb-i Kur’ânînin nüshaları ve Hizb-i Nurînin risaleleri, bu harika vaziyeti gösterdiler.

Cenâb-ı Hakka, onların hurufatı adedince ve şehr-i Ramazan’ın dakikalarının âşireleri sayısınca hamd ü senâ ediyoruz. Elhamdü lillâhi alâ külli hâl.

Hem hastalıktan gelen teessür ve Âtıf’ın hâdisesiyle kalbime gelen teellüm ve onlara acımak ve Isparta’ya sirayet etmek endişesinden neş’et eden sıkıntı ve bu mübarek şehirde Risale-i Nur’un 2 سِرّاً تَنَوَّرَتْ perdesi altına girmesi ve üçüncü günde, o iki taharriden sonra, akşama kadar gelen ve gidenlerin mütemadiyen tarassut edilmesi ve Emin’in hanesi de birşey bulunmadan taharri edilmesi cihetiyle ziyade muztarip ve müteellim iken, Cenab-ı Erhamürrâhimînin rahmetiyle, şimdiye kadar devam eden inâyet-i İlâhiye himayeti ve rıza, teslim, tevekkül ve ihlâsın verdikleri teselli, bütün o müz’iç şeyleri akîm bıraktı. Kemâl-i ferah ve istirahatle “Görelim Mevlâ neyler, neylerse güzel eyler” deyip, kemâl-i teslimiyetle müsterih olduk. Siz de öyle olunuz, fütur getirmeyiniz. Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve dua ederiz.

Hastalık devam ediyor, fakat tahammül haricinde değil. O musibet de, Risale i Nur’un parlak neşriyatına tevakkuf vermemek içindi.

3 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz
Said Nursî

• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Bütün nimetleri ihsan eden Allah’a hamd olsun.
2 : Gizliden gizliye yanıp aydınlanıyor.
3 : Bâkî olan sadece Odur.
Önceki Risale: ( 170 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

delâlet : delil olma, işaret etme
emare : belirti, işaret
habbeyi kubbe yapmak : bir şeyi olduğundan büyük göstermek, çok abartmak
hengâm : ân, zaman
himayet : koruma
himayetkârâne : himaye ederek, koruyarak
ihbar : haber verme
imdad : yardım
İşârâtü’l-İ’câz : Kur’ân’ın mucizeliğine dair yazılan Risale-i Nur’dan bir eser
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hal ve fiil
mu’cizâne : mu’cizeli bir şekilde, benzerini yapmaktan insanları aciz bırakacak şekilde
Mu’cizât-ı Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) gösterdiği mu’cizeler; On Dokuzuncu Mektup
muhafaza : koruma
muttali : bilme
Müdâfaat : savunmalar; Yirmi Yedinci ve Otuz Birinci Lem’a’lar
müsadere : bir kimsenin malına devlet tarafından el konulması
mütalâa etme : dikkatle okuma, inceleme
panzehir : zehire karşı ilâç
Ramazaniye Risalesi : Yirmi Dokuzuncu Mektup İkinci Risale Olan İkinci Kısım
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sair : diğer, başka
silsile-i kerâmât : kerâmetler zinciri
taharrî : araştırma, inceleme
tebeyyün eden : belli olan, ortaya çıkan
tiryak : derman, ilaç
vilâyet : il
zabıta : polis
zapt : koruma, kayıt
ziyade : çok, fazla
akîm : neticesiz, sonuçsuz
âşire : saatin dakika ve saniye gibi on birim küçüğü olan zaman dilimi
Cenâb-ı Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan şeref ve azamet sahibi yüce Allah
elhamdü lillâhi alâ külli hal : her hal için Allah’a hamd olsun
fütur : usanç, gevşeklik
hâlât : haller, durumlar
hamd ü senâ : şükür ve övgü
hane : ev
himayet : koruma
hurufat : harfler
i’câzlı : bir benzerini yapmakta başkalarını aciz bırakacak şekilde, mu’cizeli
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme; samimiyet
inâyet-i İlâhiye : Allah’ın inâyeti, yardımı
kemâl-i ferah ve istirahat : tam bir rahat ve huzur
kemâl-i teslimiyet : tam bir teslimiyet
Mevlâ : efendi, koruyucu, sahip, Allah
Mu’cizatlı Kur’ân-ı Azîmüşşan : içinde mu’cizeler bulunan, şan ve şerefi yüce olan Kur’ân
musibet : belâ, felaket, sıkıntı
muztarip : ızdıraplı, acı duyan
mübarek : mukaddes, hayırlı
müsterih : rahatlama
mütalâa : dikkatle okuma, inceleme
müteellim : elem çeken, acı duyan
mütemadiyen : sürekli olarak
müz’iç : sıkıntı veren
neş’et eden : doğan, meydana gelen
neşriyat : yayma, yayın
nüsha : kopya
rahmet : şefkat, merhamet ve ihsan
Ramazaniye Risalesi : Yirmi Dokuzuncu Mektup İkinci Risale Olan İkinci Kısım
rıza : memnuniyet
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sirayet : bulaşma
şehr-i Ramazan : Ramazan ayı
taharrî : araştırma, inceleme
tarassut : gözetim altında tutma
teellüm : kederlenme, üzüntü
teessür : üzüntü
tevakkuf : durma, duraklama
tevekkül : Allah’a güvenme ve Onu vekil kabul etme
umum : bütün
vaad : söz verme
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...