Emin’le Feyzi’nin sordukları bir suale Üstaddan aldıkları cevap

Sual: Bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz: Siyasî geniş daireleri merakla takip eden, küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyoruz.

Elcevap: Üstadımız diyor ki:

Evet, bu zamanda merakla radyo vasıtasıyla ciddi alâkadarâne küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevî pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır, mânevî bir divane olur; ya kalbini dağıtır, manevî bir dinsiz olur; ya fikrini dağıtır, mânevî bir ecnebî olur.

Evet, ben kendim gördüm: Lüzumsuz bir merakla mütedeyyin iken âmi bir adam, beride ilme mensubiyeti varken, eskiden beri İslâm düşmanı olan bir kâfirin mağlûbiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Âl-i Beytten seyyidler cemaatinin bir kâfire karşı mağlûbiyetinden mesruriyetini gördüm. Böyle âmi bir adamın alâkası, bir geniş daire-i siyaset hâtırı için böyle kâfir bir düşmanı, mücahit bir seyyide tercih etmek, acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip bir misali değil midir?

Evet, haricî siyaset memurları ve erkân-ı harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesâili, basit fikirli ve idâre-i ruhiye ve dîniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalblerini de hakaik-i imaniye ve İslâmiyeye ait zevklerini, şevklerini kırıp havalandırmak ve o kalbleri serseri etmek ve mânen öldürmekle dinsizliğe yer ihzar etmek tarzında, kemâl-i merakla, onlara göre mâlâyâni ve lüzumsuz mesâil-i siyasiyeyi radyoyla ders verip dinlettirmek, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeye öyle bir zarardır ki, ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir.

Evet, herbir adam vatanıyla, milletle, hükûmetle alâkadardır. Fakat bu alâkadarlık, muvakkat cereyanlara kapılıp millet ve vatanı ve hükûmetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tâbi etmek, belki aynını telâkki etmek çok yanlış olmakla beraber; o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise, kendi kalb ve ruhundan idare-i şahsiye ve beytiye ve diniye, ve hâkeza, çok dairelerden hakikî vazifedar olduğu hizmet ve alâka ve merak on, yirmi, belki yüzdür. Bu ciddî ve lüzumlu bu kadar alâkaların zararına olarak, o birtek lüzumsuz ve ona göre mâlâyâni olan siyaset cereyanlarına feda etmek dîvanelik değil de nedir?

Üstadımızın bize gayet aceleyle verdiği cevabı bu kadar. Biz de, o acele ifadeyi acele kaydettik; kusura bakmayınız.

Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlarımızda tecrübelerle müşahede ettik. Hattâ çokları meraklarından, cemaati, belki de namazı terk eder derecede ifratla, tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinleyip, mimsiz medeniyetin sefahat ve dalâlet ve İslâma ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokatlarına ve boğuşmalarına ve geniş siyaset dâirelerine alâkadârâne dikkat etmekle ve nefsi, zehirli ve başı sarhoş şahıslardan, radyodan ders almak, kudsî ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar.
Risale-i Nur şakirtlerinden
Feyzi, Emin

• • •
Önceki Risale: ( 29 ) / Sonraki Risale: ( 31 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : acaip, tuhaf
alâkadarâne : ilgili bir şekilde
âmi : cahil, sıradan
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
cemaat : topluluk, grup
daire-i siyaset : siyaset dairesi
dalâlet : hak yoldan sapkınlık
divane : deli, akılsız
ecnebî : yabancı
ehemmiyet : önem
envâ : çeşitler, türler
erkân-ı harp : harp erkânı, askerlik ilminde ihtisas yapmış kimse
haricî : dışa ait
kâfir : Allah’ı veya Onun kesin olarak bildirdiği şeylerden herhangi birini inkâr eden kimse
küre-i arz : yerküre, dünya
lillâhilhamd : Allah’a hamd olsun ki
mahzuniyet : hüzünlü olma
mensubiyet : bağlılık
mesâil : meseleler
mesruriyet : sevinç
meziyet : üstün özellik
misal : örnek
mu’cizane : mu’cizeli bir şekilde
mukavemet : karşı gelme, direnç
mücahit : cihad eden, din uğrunda çaba harcayan
münasebet : bağlantı, ilişki
mütedeyyin : dindar
nisbet : ölçü
nokta-i istinad : dayanak noktası
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un bölümleri
satvet : güç, ezici kuvvet
seyyid : Hz. Peygamberin soyundan gelen kimse
Tabiat Lem’ası : Yirmi Üçüncü Lem’a
tabiat : canlı cansız bütün varlıklar, maddî âlem, doğa
tâğut : ibadet edilen bâtıl şey, put
tahribat-ı mâneviye : mânevî tabribat, yıkım
temadî eden : devam eden
tezayüt etme : ziyadeleşme, artma
zulümat : karanlıklar; dinsizlik; küfür
alâkadar : alâkalı, ilgili
beyt : ev
cereyan : hareket, akım
dalâlet : hak yoldan sapkınlık
divanelik : akılsızlık, delilik
hakaik-i imaniye ve İslâmiye : iman ve İslâm hakikatleri, gerçekleri
hakiki : asıl, gerçek
hayat-ı içtimaiye-i İslâmiye : İslâmiyetin sosyal hayatı
hükûmet : idare, yönetim; icra organı
idâre-i ruhiye ve dîniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine : kendi ruhu, dini, şahsı, ailesi ve köyü ile ilgili idare ve onları yönetme
idâre-i şahsiye ve beytiye ve dîniye : kendi şahsı, ailesi ve dini ile ilgili idare ve bunları yönetme
ifrat : aşırılık
ihzar etmek : hazırlamak
karye : köy
kemâl-i merak : tam ve kuvvetli bir merak
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak; mukaddes
mâlâyâni : anlamsız, faydasız
mânen : mânevî olarak
mesâil-i siyasiye : siyasetle ilgili meseleler
milletperverlik : milletini sevme
mimsiz medeniyet : “deniyet”, aşağılık
muvakkat : geçici
müşahede etme : görme, gözlemleme
mütemadiyen : sürekli olarak
nefis : insanın kendisi
sefahet : gayrı meşru zevk ve eğlence
serseri : başı boş
şakirt : talebe, öğrenci
tâbi etmek : uymak
tasdik etme : kabul etme, doğrulama
telâkki etmek : anlamak, kabul etmek
vatanperverlik : vatanseverlik
vazifedar : vazifeli, görevli
ve hâkezâ : ve böylece, bunun gibi
Yükleniyor...