Aziz, sıddık kardeşlerim; Sizlerin ümidimin pek fevkinde gayret ve faaliyetiniz beni, âhir hayatıma kadar mesrur ve müteşekkir edecek bir mahiyettedir. Bu defa mektubunuzda, “Hıfz-ı Kur’ân’a çalışmak ve Risale-i Nur’u yazmak, bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?” diye sualinizin cevabı bedihîdir.

Çünkü, bu kâinatta ve her asırda en büyük makam Kur’ân’ındır. Ve her harfinde, ondan tâ binler sevap bulunan Kur’ân’ın hıfzı ve kırâati her hizmete mukaddem ve müreccahtır.

Fakat, Risale-i Nur dahi o Kur’ân-ı Azîmüşşanın hakaik-i imaniyesinin burhanları, hüccetleri olduğundan ve Kur’ân’ın hıfz ve kıraatine vasıta ve vesile ve hakaikini tefsir ve izah olduğu cihetle, Kur’ân hıfzıyla beraber ona çalışmak da elzemdir.

Nur fabrikası ve Gül fabrikası devâirinde, mübarekler heyetinde, Lütfü’ler nümunelerinde, Hacı Hâfız’lar cemaatinde, Sıddık Süleyman, Hakkı’nın makamlarında bulunan herbir kardeşlerimize, hususan elli ümmîden çıkan Risale-i Nur talebelerine birer birer selâm ve dua ediyoruz ve dualarınızı istiyoruz.
س. ع.

• • •
Önceki Risale: ( 43 ) / Sonraki Risale: ( 45 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
asır : yüzyıl
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
bedihî : açık, aşikâr
burhan : kuvvetli ve sarsılmaz delil
cihet : yön, taraf
devâir : daireler
elzem : çok lüzumlu
fevkinde : üstünde
hakaik : hakikatler, gerçekler, doğrular
hakaik-i imaniye : iman hakikatleri, esasları
hıfz : koruma; ezber
Hıfz-ı Kur’ân : Kur’ân’ı ezberleme
hususan : özellikle
hüccet : güçlü, sarsılmaz kanıt, delil
izah : açıklama
kâinat : evren, bütün yaratılmışlar
kıraat : okuma
Kur’ân-ı Azîmüşşan : şan ve şerefi büyük olan Kur’ân
mabeyn : ara
mahiyet : temel özellik, nitelik
makam : derece, konum
mesrur : sevinçli, mutlu
mukaddem : önce olma
müreccah : tercih edilen
müteşekkir : teşekkür eden, şükreden
nümune : misal, örnek
sıddık : çok doğru ve sadık
tefsir : açıklama, yorumlama
tetabuk : uygunluk
tevafuk : denk gelme, uygunluk
umum : genel, bütün
ümmî : tahsil görmemiş, okuma yazma bilmeyen
Yükleniyor...