Aziz, sıddık kardeşlerim; Sizin mektuplarınızdan o kadar mesrur oldum ki, tarif edemem. Hususan Hüsrev’in çok kıymettar iki mektubunda, Hacı Hâfız’ın köyünde Risale-i Nur’un pek fevkalâde bir surette tevessüü, o iki mektubu nüsha gibi ve bir hüccet-i katıa gibi saklayıp, bu havalideki talebelere bir tâziyâne-i teşvik olarak gösteriliyor.

Risale-i Nur, Kur’ân’ın bir mu’cize-i mânevîsi olduğu gibi, Hüsrev’in kalemi de, Risale-i Nur’un pek kuvvetli bir kerameti olduğunu buraca hergün tasdik ediyoruz. Hüsrev’in mektubuna karşı uzun mektup yazmak istiyorduk, arzumuza muvaffak olamadık.

Mübarekler kahramanlarından Küçük Ali’nin mektubu da bana büyük bir ümit verdi. Merhum Abdurrahman’ın elhak tam bir halefi olan kıymettar ve mübarek büyük kardeşi olan Mustafa Hulûsi’nin, Hâfız Ahmed isminde mübarek bir mahdumu, peder ve amcaları sisteminde Risale-i Nur’a hizmet etmesi, yeniden Abdurrahman dünyaya gelmiş kadar beni müferrah etti.

Aras Atabey’de, eskide, Lütfi, Zekâi gibi iki kıymettar şakirtlerin yerlerini boş bırakmayan, Aras kahramanları olan Tahir ve Abdullah Çavuş’un Risale-i Nur’a hizmetleri, Aras hakkında endişelerimi tamamen izale etti.

İsmail oğlu Hüseyin’in hastalığı beni müteessir etti. İnşaallah tam bir Lütfi olacak, çok da hizmet edecek.

Sizlerin buraya gelen mektuplarınız, kısmen tensikle Lâhikaya derc ediliyor. Size bu defa mahrem sırr-ı 1 اِنَّا اَعْطَيْنَا da, istihrac-ı gaybîdeki mücmel hakikata dair birden kalbe ihtar edilen bir fıkrayla Tesettür Risalesine haşiye gönderiyoruz. Bu şuhur-u selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahidler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenâb-ı Hak herbir gecesini sizin hakkınızda leyle-i Mirac ve leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar eylesin, âmin.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Biz sana verdik.” Kevser Sûresi, 108:1.
Önceki Risale: ( 53 ) / Sonraki Risale: ( 55 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli, saygın
ehemmiyetli : önemli
Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan Allah
erkân-ı mühimme : önemli rükûnler, büyük ve önde gelen kişiler
fevkalade : olağanüstü
gül-ü Muhammedî : Muhammed (a.s.m.) gülü denilen kırmızı renkli bir gül çeşidi
havali : civar, çevre
hayrü’l-halef : hayırlı halef, hayırlı evlât
hazine-i rahmet : Allah’ın rahmet hazinesi
huruf : harfler
hususan : özellikle
hüccet-i katıa : sağlam ve kesin delil
ihsan eyleme : bağışlama, verme
ihsas etme : hissettirme
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak verilen olağanüstü hâl ve özellikler
kıymettar : kıymetli, değerli
mânen : mânevî yönden
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
mesrur olma : sevindirme
mu’cize-i mânevî : mânevî mu’cize
mukabil : karşılık
muvaffak : başarılı
nüsha : kopya
peder : baba
Rahmânü’r-Rahîm : dünya ve âhirette yarattıklarına sonsuz rahmet, şefkat ve merhametiyle muamele eden Allah
rahmet : İlâhî şefkat, merhamet ve ihsan
resâil : risaleler
sıddık : çok doğru ve sadık
suret : biçim, şekil
şâd : mutlu, bahtiyar
tâziyâne-i teşvik : teşvik kamçısı
tekmil : tamamlama, mükemmelleştirme
tevessü : genişleme, yayılma
vazife-i Nuriye : Nur vazifesi
âmin : “Allah’ım kabul eyle”
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan sonsuz şeref ve yücelik sahibi Allah
derc edilme : yerleştirilme
elhak : gerçekten
fıkra : belli bir düşünceyi anlatmak üzere kaleme alınan yazı; makâle
hakikat : gerçek, esas
halef : varis, birinin yerine sonradan geçen kimse
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
ihtar edilen : hatırlatılan, ikaz edilen
inşaallah : Allah dilerse, izin verirse
istihrac-ı gaybî : gaybî haberlerden mânâ çıkarma
izale etme : giderme, ortadan kaldırma
kıymettar : kıymetli, değerli
Lâhika : mektup; Bediüzzaman ve talebelerinin mektuplarından oluşan kitaplar
leyle-i Berat : Berat Gecesi
leyle-i Mirac : Mirac Gecesi
mahdum : oğul, evlat
mahrem : gizli
merhum : rahmete kavuşmuş, vefat etmiş
mübarek : hayırlı, değerli
mücahid : cihad eden, din uğrunda çaba harcayan
mücmel : kısa, özet halinde
müferrah etme : ferahlatma, huzurlu etme
müteessir etme : üzme, etkileme
peder : baba
şakirt : talebe, öğrenci
şuhur-u selâse : üç aylar
tensik : düzenleme, düzeltme
Tesettür Risalesi : örtünmeyle ilgili risale; Yirmi Dördüncü Lem’a
Yükleniyor...