Aziz, sıddık kardeşlerim;

Evvelâ:
Sizin leyle-i Berâtınızı ve gelecek Ramazanınızı tebrik eder ve bu gelecek leyle-i Kadri hakkınızda ve hakkımızda bin aydan daha hayırlı olmasını ve defter-i a’mâlimize böyle geçmesini Cenâb-ı Haktan niyaz ediyoruz.

Ve böylece, bayrama kadar اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَيْلَةَ قَدْرِنَا فِى هٰذَا الرَّمَضَانَ خَيْرًا مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ لَنَا وَلِطَلَبَةِ الرَّسَاۤئِلِ النُّورِ الصَّادِقِينَ 1 duasını etmeye niyet ettik.

Hem sizin iki mu’cizeli Kur’ân’ı bizlere bu mübarek aylarda göndermeniz, inşaallah o derece medâr-ı bereket ve sevap ve hasenat ve fütuhat olacak ki, hakkımızda bu Ramazanın herbir günü bir leyle-i Kadir hükmüne geçeceğini rahmet-i İlâhiyeden ümit ederiz.

Şimdiden biz tedbir ettik ki, iki Kur’ân’ı, Risale-i Nur’un buradaki has talebeleri, Ramazan-ı Şerifte, herbiri, her günde bir cüz’ün sizinle beraber okumakla, Ramazan’ın her gününde bir hatme-i Kur’âniye olarak, mânevî ve çok geniş bir mecliste, Isparta ve Kastamonu’yu ihata eden bir dairede halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur şakirtlerinin etrafınızda olarak, Nakşîde, “hatme-i hâcegân” tarzında, fakat çok büyük bir mikyasta Risale-i Nur’un bütün şakirtleri mânen hazır ve o dairede bulunuyor niyetiyle tasavvuruyla okunmak, o kudsî hatmeyi yapmak Cenâb-ı Hakkın rahmetinden tevfik niyaz ederiz.

Saniyen: Hacı Hâfız’ın Sav Köyünün kahraman talebelerinin fevkalâde hizmetleri, oralarda sebeb-i teşvik ve medar-ı gayret ve nümune-i imtisal olduğu gibi, bu havalide dahi onların o harikulâde sa’y ü gayretleri, fevkalâde hüsn-ü misal ve nümune-i gayret olarak ehemmiyetli bir intibah ve iştiyaka sebebiyet vermiş. Kahraman Hüsrev’in onlara dair mektupları, mübarek nüshalar gibi, tembellik, lâkaytlık hastalıklarına müptelâ olanlara şifa olur, ellerde gezer.

Salisen: Sizin buraya gelen kıymettar mektuplarınızı Lâhikaya yazmışız; fakat bazı kelimeleri tayyettik. Müfritane hüsn-ü zandan gelen cümleleri tâdil ettik, gücenmeyiniz.

Rabian: İslâmköyü, Kuleönü ortasında olan ve Sıddık Sabri ve Lütfi gibi talebeleri yetiştiren Atabey, Aras karyesi, çok defa hatırıma geliyordu, “Acaba bu köy neden geri kaldı, söndü?” diye düşünüp müteessir oluyordum. Fakat Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, Tâhir ve Abdullah Çavuş o endişemi tamamıyla izale ettiler, büyük bir tesellî bana verdiler. Hattâ Tahir’in bu defa bize hediye ettiği Lem’alar ve Yedinci Şuayı bir cilt içinde cilt ettikten sonra mütalâa ettim. O Tâhirî’de, bir Hüsrev, Bir Lütfi, bir Âsım gördüm. Cenâb-ı Hak ondan ve sizlerden ebediyen razı olsun. Onun o nüshası, burada çok iş görecek inşaallah.

Kur’ân-ı Azîmüşşân ve Mu’cizü’l-Beyânın, Hizbü’l-Ekberü’l-Âzam namında, Resâilü’n-Nuriyenin menbaları ve esasları olan beş yüzden fazla âyâtları yazdık, bu Ramazanda size göndermeye muvaffak olamadık. İnşaallah bir vakit size gönderilecek. Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve dua ederiz. Ve bu mübarek eyyamda ve leyâlide dualarını isteriz.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Allah’ım! Bu Ramazan’da Leyle-i Kadrimizi bize ve sadık Risale-i Nur talebelerine bin aydan daha hayırlı kıl.
Önceki Risale: ( 59 ) / Sonraki Risale: ( 61 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli, saygın
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
cihet : yön, taraf
cüz : Otuz bölümden oluşan Kur’ân ı Kerimin bölümlerinin her biri
defter-i a’mâl : amel defterleri; insanın iyi ve kötü işlerinin kaydedildiği defter
evvelâ : ilk önce, birinci olarak
fütuhat : fetihler, zaferler
hasenat : güzellikler, iyilikler
hatme : toplu bir şekilde, birlikte yapılan zikir, hatim
hâtme-i hâcegân : Nakşî tarikatına mensup olanların dua ve zikirlerini birlikte okuyup bitirmeleri
hatme-i Kur’âniye : Kur’ân’ın hatmi; Kur’ân-ı Kerimi baştan sona okuyup bitirme
ihata : kuşatma, içine alma
inşaallah : Allah izin verirse
kudsî : kutsal, yüce
leyle-i Berât : Berât gecesi
Leyle-i Kadir : Ramazan ayı içinde bulunan mübarek gece
mânen : mânevî yönden
medâr-ı bereket : bereket sebebi, vesilesi
mikyas : ölçü
mu’cizeli Kur’ân : “Allah” lâfızlarının alt alta gelmesi gibi içinde tevafukların bulunduğu Kur’ân
mübarek : bereketli, hayırlı
Nakşî : Hz. Şah-ı Nakşibendin kurmuş olduğu tarîkat ve bu tarîkata mensup olan
niyaz : dua, yalvarıp yakarma
rahmet : ihsan, bağış
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti
sıddık : çok doğru ve sadık
şakirt : talebe, öğrenci
tasavvur : zihinde canlandırma, düşünme
tevfik : yardım, başarı
Aras karyesi : Aras Köyü
âyât : âyetler; Kur’ân’ın her bir cümlesi
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
ebediyen : sonsuza kadar
ehemmiyetli : önemli
eyyam : günler
fevkalâde : olağanüstü, çok güzel
hadsiz : sonsuz
harikulâde : olağanüstü, şaşırtıcı şekilde
havali : civar, yöre
hüsn-ü misal : güzel örnek
hüsn-ü zan : güzel zanda bulunma
inşaallah : Allah izin verirse
intibah : uyanma
iştiyak : çok kuvvetli arzu ve istek
izale : giderme
kıymettar : kıymetli
Kur’ân-ı Azîmüşşan ve Mucizü’l-Beyân : şan ve şerefi büyük ve açıklamaları mu’cize olan Kur’ân
lâhika : ilâve, 27. Mektup
lâkaytlık : ilgisizlik, duyarsızlık
lem’alar : Risale-i Nur’da yer alan bir eser
leyâli : geceler
medar-ı gayret : gayrete getiren sebep, vesile
menba : kaynak
muvaffak olma : başarılı olma
mübarek : bereketli, hayırlı
müfritâne : çok aşırıya kaçarak
müptelâ : bağımlı, tutulmuş
mütalâa : dikkatle okuma, inceleme
müteessir olma : üzülme, etkilenme
nam : ad
nümune-i gayret : gayret nümunesi, örneği
nümune-i imtisal : örnek alınacak model
nüsha : kopya
Rabian : dördüncü olarak
sa’y : çalışma
salisen : üçüncü olarak
saniyen : ikinci olarak
sebeb-i teşvik : teşvik eden sebep
sebebiyet vermek : sebep olmak
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
tâdil etme : düzeltme
tayyetme : atlama
umum : bütün
Yedinci Şuâ : Şualar’da yer alan ve Ayet’ül-Kübra olarak da bilinen bölüm
Yükleniyor...