2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ بِعَدَدِ حَاصِلِ ضَرْبِ عَاشِرَاتِ دَقَاۤئِقِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِى حُرُوفِ الْقُرْاٰنِ 3

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Bütün ruh u canımla mübarek Ramazanınızı tebrik ederim. Ve o mübarek şehirde ettiğiniz duaların, Cenâb-ı Hak yanında makbul olmasını Erhamürrâhimînden niyâz ederim.

Saniyen: Bu seneki Ramazan-ı Şerif hem âlem-i İslâm için, hem Risale-i Nur şakirtleri için gayet ehemmiyetli, pek çok kıymetlidir.

Risale-i Nur şakirtlerinin iştirâk-i a’mâl-i uhreviye düstur-u esasiyeleri sırrınca, herbirisinin kazandığı miktar, herbir kardeşlerine aynı miktar defter-i a’mâline geçmesi, o düsturun ve rahmet-i İlâhiyenin muktezası olmak haysiyetiyle, Risale-i Nur dairesine sıdk ve ihlâsla girenlerin kazançları pek azîm ve küllîdir. Herbiri, binler hisse alır. İnşaallah, emval-i dünyeviyenin iştirâki gibi inkısam ve tecezzî etmeden, herbirisine, aynı amel defterine geçmesi, bir adamın getirdiği bir lâmba, binler âyinelerin herbirisine aynı lâmba inkısam etmeden girmesi gibidir.

Demek, Risale-i Nur’un sadık şakirtlerinden birisi leyle-i Kadrin hakikatini ve Ramazan’ın yüksek mertebesini kazansa, umum hakikî sadık şakirtler sahip ve hissedar olmak, vüs’at-i rahmet-i İlâhiyeden çok kuvvetli ümitvârız.
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Kadir gecesindeki dakikaların âşirelerinin, Kur’an harfleriyle çarpımı adedince Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Önceki Risale: ( 61 ) / Sonraki Risale: ( 63 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm dünyası
amel : davranış, iş
azîm : çok büyük
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
Cenâb-ı Erhamürrâhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan şeref ve azamet sahibi yüce Allah
defter-i a’mâl : insanın iyi ve kötü işlerinin kaydedildiği defter
düstur : kural, prensip
düstur-u esasi : temel düstur, esas
düstur-u esasiye : temel düstur, prensip
ehemmiyetli : önemli
emvâl-i dünyeviye : dünyevî mallar
evvelâ : ilk önce, birinci olarak
hakikat : gerçek, doğru
hakikî : asıl, gerçek
has : özel
haysiyetiyle : özelliğiyle
hissedar : pay sahibi
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
inkısam : bölünme, kısımlara ayrılma
inşaallah : Allah izin verirse
iştirak : ortak olma, katılma
iştirâk-i a’mâl : amellerde, sevap işlerde ortaklık
iştirâk-i a’mâl-i uhrevî : âhirete âit işlerde mânen ortak olma
küllî : büyük, geniş, kapsamlı
leyle-i Kadr : Ramazan ayı içinde bulunan mübarek gece
lisan : dil
mahiyet : temel nitelik, esas
makbul olma : kabul görme, kabul edilme
melâike : melekler
mukteza : gereklilik
mübarek : bereketli, hayırlı
müteaddit : çeşitli
nezdinde : yanında, katında
niyaz : dua, yalvarıp yakarma
rahmet-i İlâhiye : Allah’ın herşeyi kuşatan sonsuz rahmeti
sadık : bağlı, doğru
saniyen : ikinci olarak
sıddık : çok doğru ve sadık
sıdk : doğruluk
sürur : mutluluk, sevinç
şakirt : talebe, öğrenci
tecezzî : bölünme, parçalara ayrılma
umum : bütün
ümitvâr : ümit sahibi
vüs’at-i rahmet-i İlâhiye : Allah’ın rahmetinin genişliği
Allahü a’lem : Allah en iyisini bilir
arz-ı hürmet : hürmet etme, saygı sunma
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
emare : belirti, işaret
Erhamü’r-Râhimîn : merhametlilerin en merhametlisi olan Allah
erkân-ı mühimme : önemli rükünler; bir topluluğun ileri gelen, önemli fertleri
Harb-i Umumiye : Dünya Savaşı
hasm : düşman
iştirak : katılma, katılım
Kerâmet-i Aleviye : İkinci Keramet-i Aleviye Risalesi; Hz. Ali’nin (r.a.) bir kerameti olarak Risale-i Nur’u haber veren ve Risale-i Nur’da Sikke-i Tasdik-i Gaybî ve teksir Lem’alar’da yer alan bir bölüm
makbul : kabul gören, geçerli
mübarek : bereketli, hayırlı
müttefik : ittifak etmiş, anlaşmış
niyaz : dua, yalvarıp yakarma
sıddık : çok doğru ve sadık
taraftarane : taraf tutarak
Yükleniyor...