Aziz, sıddık kardeşlerim; Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür olsun ki, gayet şiddetli, dehşetli hastalığım, gayet merhametli ve çok sevaplı olarak âfiyete yerini bırakıp gitti. Çok büyük bir nimet içinde bulunduğunu ben ve buradaki arkadaşlarım tasdik ettik.

Hem Cenâb-ı Hakka hadsiz şükür ve hamd ediyorum ki, sizlerin bu defaki hediye-i Ramazaniyeniz olan çok güzel nüshalarınız bu bayramı çok bayramları birden toplayan bir küllî bayram hükmüne geçti. Ve bilhasa ikinci Hüsrev olan Birinci Tâhir’in gayet dikkat ve tevafuklu yazdığı risaleler, beni o derece minnettar ve mesrur ediyor ki, elimden gelseydi herbir nüshasına on altın lira verecektim. Bu derece kuvvetli bir şakirt Risale-i Nur’a sahip çıkması ümitlerimizi çok kuvvetlendirdi.

Sav kahramanlarının ve mübareklerin karyelerine kendi karyesini, onların safına getirdi. Atabey (Aras) onunla ve onun gibilerle iftihar etmeli. Onun nüshalarında yanlışlar pek çok azdır. Yalnız, oralardaki nüshalarda mânâsı anlaşılmayan bazı kelimeler varmış ki, istinsahta öylece kaydedilmiş. Benim tashihimden geçen nüshalarla mukabele edilse iyi olur. O kuvvetli ve fedakâr kardeşimizin mâsum çocuklarının ve refikasının yazdıkları risaleleri güzelce bir cilt yaptık. Görenlere, hususan buradaki Risale-i Nur’un kadınlar dairesindeki kızlar ve hanımlara gayet tesirli ve cazibedar bir nümune-i teşvik oldu.

Aydınlı Hasan’ın hakikaten gayet müstesna bir kalemi var ve yazılarında tam bir ihlâs görünür. Bu zât ne vakitten beri Risale-i Nur’a girdiğini ve ne halde olduğunu merak ediyorum.

Bu defa Hulûsi’den uzun bir mektup, Abdülmecid vasıtasıyla aldım. Elhak, o kardeşimiz sebat ve metanet ve ihlâsta birinciliği muhafaza ediyor. Ben de Abdülmecid vasıtasıyla ona yazdım ki: “Isparta’daki kardeşlerimize yazdığım mektuplarda sen dahi bir muhatabımsın; seninle muhabere kesilmemiş” diye yazdım.

Hüsrev, Re’fet, Rüşdü’nün vaziyetlerini de merak ediyorum. Ve bilhassa Hüsrev ne haldedir? Ve Nur fabrikasının sahibi Hâfız Ali rahat mıdır? Umum kardeşlerimize birer birer selâm ediyoruz.
• • •
Önceki Risale: ( 68 ) / Sonraki Risale: ( 70 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âfiyet : sağlık, selâmet
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
bilhasa : özellikle
cazibedar : cazibeli, çekici
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
elhak : gerçekten
hadsiz : sonsuz
hakikaten : gerçekten
hamd : şükür, övgü
hediye-i Ramazaniye : Ramazan hediyesi
hususan : özellikle
iftihar : övünme
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
istinsah : nüshasını çıkarma, çoğaltma
karye : köy
küllî : büyük, kapsamlı
mesrur : sevinçli, mutlu
metanet : sağlamlık, kararlılık
minnettar : minnet duyma, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi taşıma
muhabere : haberleşme, konuşma
muhafaza : koruma
muhatap : hitap edilen
mukabele : karşılık verme
mübarek : bereketli, hayırlı
müstesnâ : seçkin, benzeri olmayan
nimet : iyilik, lütuf, ihsan
nümune-i teşvik : teşvik nümunesi, örneği
nüsha : kopya
refika : eş
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sebat : kararlılık
sıddık : çok doğru ve sadık
şakirt : talebe, öğrenci
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
tashih : düzeltme
tevafuk : uygunluk, denk gelme
Yükleniyor...