Aziz, sıddık kardeşlerim; Bu şiddet-i soğukta sizden haber almadığım için merak eyliyorum. Size, bu soğuğun bana verdiği şefkatli bir endişeden çıkan arkadaki meseleyi gönderiyorum. Belki size de fâidesi olur.

Hem buraca fâidesi görülen haşre dair parçaları Onuncu Sözün âhirinde toplayıp, bir lâhikası hükmüne gelmiştir. Birinci parça, Dokuzuncu Şua olan mukaddeme-i haşriye, Onuncu Sözün arkasında yazılacak ve bunun arkasında, o mukaddeme-i haşriyenin birinci makamının yerinde ve bedeline “Otuzuncu Lem’anın İsm-i Hayy’a dair Dördüncü Remzi” yazılacak. Bunun arkasında, İkinci Şua olan Tevhid Risalesinin haşri ispatına dair hâtimesinin başından tâ “Bu haşrin dört meselesi şimdilik yeter. Yine sadedimize dönüyoruz” cümlesine kadar yazılacak.

Sonra bunun arkasından İhtiyarlar Lem’asının Beşinci Ricasının ortasından başlayan, “Evet, nass-ı hadisle, nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan yüz yirmi dört bin enbiyanın, ilâ âhir...” tâ Altıncı Ricaya kadar yazılacak. Eğer haşre ait sair risalelerde bunlar gibi parçalar varsa, münasip görseniz ilâve edersiniz. Bunların heyet-i mecmuasının tesiri büyüktür.
• • •
Önceki Risale: ( 74 ) / Sonraki Risale: ( 76 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
bilfiil : fiilen, uygulamada
ehl-i İslâm : İslâma tabi olan, Müslümanlar
enbiya : nebiler, peygamberler
galebe çalmak : üstün gelmek
haşr : yeniden diriliş; insanların öldükten sonra tekrar diriltilip Allah‘ın huzurunda toplanması
hâtime : sonuç, son bölüm
hayat-ı dünyeviye : dünya hayatı
hayat-ı uhreviye : âhiret hayatı
heyet-i mecmua : hepsinin beraber olması; bir arada bulunması
İhtiyarlar Lem’ası : Lem’alar adlı eserde yer alan Yirmi Altıncı Lem’a
ilâ âhir : sonuna kadar
İsm-i Hayy : Allah’ın gerçek hayat sahibi olduğu ve her canlıya hayat verdiğini bildiren ismi
lâhika : ilâve mektup
mebde : başlangıç
muahede : karşılıklı antlaşma
mukaddeme-i haşriye : Onuncu Söz olan haşir risalesinin girişi, başlangıcı
mümtaz : seçkin, üstün
münasip : uygun
nass-ı hadis : hadisin ifade ve kesin hükmü
nev-i beşer : insanlar
remz : ince işaret
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
saded : asıl konu, mevzu
sair : diğer, başka
sıddık : çok doğru ve sadık
şiddet-i soğuk : şiddetli soğuk
tevafuk : denk gelme, uygunluk
Yükleniyor...