Aziz, kardeşlerim; Bu dakikada Hüsrev, Rüştü, Re’fet, Isparta’nın Hâfız Ali’si askerlikten ne vakit geleceklerini merak ediyorum. Hususan Hüsrev’in kalemi, ne vakit Risale-i Nur’un fatihâne intişarına kavuşacak diye bilmek istiyorum. Onlara da selâmımı tebliğ ediniz.

Şimdi, bundan on dakika evvel, cesurca, fakat kalemsiz iki adam, Risale-i Nur dairesine biri birisini getirdi. Onlara dedim ki: “Bu dairenin verdiği büyük neticelere mukabil, sarsılmaz bir sadakat ve kırılmaz bir metanet ister. Isparta kahramanlarının gösterdikleri harikalar ve cihan-pesendâne hidemât-ı Nuriyenin esası, harika sadakatleri ve fevkalâde metanetleridir. Bu metanetin birinci sebebi, kuvvet-i imaniye ve ihlâs hasletidir. İkinci sebebi, cesaret-i fıtriyedir.”

Onlara dedim: “Sizler cesaretle ve efelikle tanınmışsınız ve dünyaya ait ehemmiyetsiz şeyler için fedakârlık gösterirsiniz. Elbette Risale-i Nur’un kudsî hizmetinde ve cihana değer uhrevî neticelerine mukabil, merdâne ve fedakârâne cesaret ve metanet gösterip sadakatinizi muhafaza edersiniz” dedim. Onlar da tam kabul ettiler.
• • •
Önceki Risale: ( 97 ) / Sonraki Risale: ( 99 )
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

aziz : çok değerli, izzetli, saygın
cesaret-i fıtriye : fıtrî bir cesaret, yaratılıştan gelen cesaret
cihan : dünya
cihan-pesendâne : dünyaya meydan okuyarak
ehemmiyet : önem
ehl-i dalâlet : doğru ve hak yoldan sapanlar
ehl-i hak ve hakikat : hak ve doğru yolda olan kimseler
ehl-i hakikat : hak ve doğruluk üzere olan kimseler
ehl-i nifak : münafıklar, iki yüzlülük yapanlar
enaniyet : ben, benlik
fâtihâne : fethederek
fedakârâne : fedakârca
fevkalâde : olağanüstü
haslet : huy, özellik, karakter
hidemât-ı Nuriye : Nur hizmetleri
hususan : özellikle
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
ihtilâf : anlaşmazlık, uyuşmazlık
intişar : yayılma
istifade : faydalanma, yararlanma
ittifak : birleşme, birlik
kudsî : her türlü kusur ve noksandan uzak
kuvvet-i imaniye : iman kuvveti
medâr-ı teessüf : üzüntü kaynağı, sebebi
merdâne : mertçe
meşrep : usül, metod
metanet : sağlamlık, kararlılık
mûcib-i taaccüp : şaşkınlık sebebi
muhafaza : koruma
mukabil : karşılık
sadâkat : bağlılık, doğruluk
sıddık : çok doğru ve sadık
şahs-ı mânevî : mânevî şahıs, tüzel kişilik; belli bir ideal ve gaye etrafında bir araya gelen topluluğun oluşturduğu mânevî şahsiyet ve ortak kimlik
şahsiyet : kişilik
tebliğ : bildirme, bildiri
uhrevî : âhiretle ilgili, âhirete dair
zayi : kaybolup gitme
Yükleniyor...