Risale-i Nur talebelerinin, haşirde ayrı bir ümmet gibi haşrolacağına dair otuz üç hadis olduğu söyleniyor, bunlar hangileridir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların makbuliyetine dair, Üstad otuz üç âyetten delalet ve işaretler çıkarmıştır. Lakin Risale-i Nurlarda, Nur talebelerinin haşirde bir ümmet gibi dirileceğine dair en ufak bir işaret ve kelime geçmiyor. Bunlar taassubane ve hikmetsizolarak söylenmiş sözlerdir. Böyle esassız bir sözü, bir Nur talebesi savunamaz. Bu fikrin çok risk ve tehlikeleri var. Bunlardan birkaç tanesi şudur:

"Ayrı bir ümmet" ifadesi gibi yanlış anlaşılmaya müsait ve Risale-i Nurların düşmanlarına bir koz mahiyetindedir. Bu cümleye istinaden, -haşa- Said Nursi peygamberlik iddia ediyor diye yaygara kopartabilirler.

İkinci husus; Nur talebesi ehli tahkik olmalıdır, her duyduğunu ve her söyleneni hemencecik kabul etmemeli, araştırıp tahkik ettikten sonra kabul etmelidir. Risale-i Nur mesleği tahkik mesleğidir, her şey delilli ve ispatlı olması gerekir. Delilsiz ve ispatsız bir şey kabul edilmemelidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

himyata
Şu bir hakikattır ki; Risaletünnurlara hizmetin bahusus kalem ile hizmetin iki mühim neticesi var; birincisi iman ile kabre girmektir. ikincisi hadisi şerifin ifadeleri ile şüheda hayatına mazhar olup münkereyne meyve risalesi ile hafız ali r.a. gibi cevap vermektir. cenabı hakk ruzi mahşerde livailhamd sancağı altına tahassün etmek ihsan eyleye. amin. himyata
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Onur Barhan_hsp...

“Bu hadis-i şerif, umumi ve lafzi beyanıyla bütün ulema-i islamiyeyi gösterdiği halde, riyazi veçhesiyle de; 1294’te besmele-i hayatına başlayan, 1344’te neşriyat-ı ilmiyesinin en faal devresini yaşayan, 1394’te ise nüfuz-u ilmiyesinin en şamil devresine ulaşacak olan bir zat-ı harikuladeyi göstermektedir. Ve onun etabıyla beraber kıyamette bir ümmet-i müstakile olarak ba’s buyurulacağını bildirmektedir.” (Tılsımlar Mecmuası, Maidetü’l Kur’an, s. 179) Bu kısım Tılsımlar mecmuası adlı risaleye, Said Nursi tarafından bizzat konulmuş ve sağlığında basılmıştır. Şeklindeki iddiaya nasıl cevap verilebilir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Maidet-ül Kur'an Risale-i Nur talebelerinden Ahmed Feyzi Kul'un ayet ve hadislerden Risale-i Nur'a dair yaptığı cifir ilmine müstenid bazı istihraçları bir araya getirdiği eserdir. Bediüzzaman Hazretleri de görmüş, okumuş ve tasdik etmiştir. Hattâ Üstad tarafından bu risale bazı ta’dil ve tashihlerden sonra, 1946-1948’lerde teksir makinesiyle ve İslâm harfleriyle neşredilen Tılsımlar Mecmu­ası adlı kitabın âhirine ilhak edile­rek neşrettirilmiştir.

Lâkin 1948’de vukua gelen Afyon Mahke­mesi savcı ve hâ­kimleri veya onun ehl-i vukufu Mâidet-ül Kur’an ese­rini, rapor ve iddiana­melerinde çok fazla mevzu ettikleri için, Hazret-i Üstad Afyon Hap­sinden sonra onu Tılsımlar Mecmuası’nın arkasın­dan ayırmış ve umumî neşirden kaldırmıştır. Risale-i Nur’un Kudsi Kay­nakları- A. Badıllı

“Size insanların en cömerdini haber vereyim mi. Ben, Beni Âdemin en cömerdiyim. Benden sonra en cömerdi o kimsedir ki bir ilim öğrenir ve neşreder. O kıyamet günü tek bir ümmet olarak haşrolur. Ondan sonra en cömerdi Allah yolunda Cihad eder de öldürülür.” (Hadis Meali) Tılsımlar Mecmuasının Zeyli

1294 nihayetteki zamirin mukadder “vav” ile, tenvinsiz. 1344 (birinci tenvinle) 1394 ikinci tenvinle. “Bu hadîs-i şerif, umumî ve lâfzı beyaniyle bütün ulemâ-i İslâmiyeyi gösterdiği halde, riyazi veçhesiyle de 1294’de Besmele-i hayatına başlayan, 1344’de neşriyat-ı ilmiyesinin en faal devresini yaşayan, 1394’de ise nüfuz-u ilmiyesinin en şâmil devresine ulaşacak olan bir zat-ı harikuladeyi göstermektedir. Ve onun etbaiyle beraber yevm-i kıyamette bir ümmet-i müstakile olarak ba’s buyurulacağını bildirmektedir. “Racülün” 233 kelimesi de bir farkla Türkçe “Kürdî” 234 kelimesinin tam karşılığıdır.” Müellif Ahmed Feyzi Kul

Bu hadisi Ahmed Feyzi Kul ağabey yorumluyor Üstadımızda bu yorumu uygun gördüğü için kısa bir dönem neşrine izin veriyor. Nihayetinde bu bir yorumdur kimisi katılır kimisi katılmaz. Biz bu fikre katılmayana neden katılmıyorsun diye bir itham da bulunmuyoruz.

Hadiste, ilmini Allah rızası için neşreden bütün alimler hakkında bir ifade kullanırken bu hadisi Üstada ve onu takip edenlere tatbik etmek neden yanlış olsun.

Kaldı ki Risale-i Nur tahkiki iman dersleri ile milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olmuş ve dinsizliğin önünde sağlam bir kale gibi durarak Müslümanların tahassungahı haline gelmiştir.

“İşte o gün bölükler halinde insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar.” Zilzal, 6

“İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye (bulundukları yerden) farklı gruplar halinde çıkarlar.” Zilzal,6 (Diyanet meali)

Âyetin “farklı gruplar halinde” diye çevirdiğimiz kısmına, a) Herkesin kabirlerinden çıkıp mahşer yerine doğru ilerlerken dünyadaki amellerine göre iyi veya kötü şartlar altında, güzel veya çirkin bir görünüşte olması; b) Yeryüzünün farklı bölgelerinden çıkıp bölük bölük mahşer yerine doğru ilerlemeleri gibi değişik anlamlar verilmiştir (Râzî, XXXII, 60; Elmalılı, IX, 6012).

Âyetin, bu anlamların hepsini içerdiğini düşünmek de mümkündür. Burada asıl anlatılmak istenen, daha kabirlerinden çıktıkları andan itibaren her bir insanın âhiretteki durumunu, âkıbetini, iyiler arasında mı yoksa kötüler arasında mı olacağını belirleyen şeyin, bizzat kendisinin bu dünyadaki tercihi, inancı ve yaşayışı olduğudur. Şu halde bu tasvir, her insanın devredilemez bireysel sorumluluğunun varlığını da göstermektedir. Bu âyetin “yaptıkları kendilerine gösterilsin diye” şeklinde çevrilen kısmı ise tefsirlerde, insanların, a) Amel defterlerindeki kayıtları görmeleri, b) Yaptıklarının ödül veya ceza olarak karşılığını görmeleri şeklinde açıklanır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:669

Birçok iddia ve iftiralar için aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:

Bediüzzaman Said Nursi'ye Yönelik İtirazlar ve Cevaplar

Risale-i Nur Külliyatı'na Yönelik İtirazlar ve Cevaplar

Said Nursi Gerçeğine Cevaplar

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...