Risale-i Nur'da İmamı Rabbani'den alınan yerlerin kaynağı hangi kitaptır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra, hem kalben, hem aklen hakikate giden bazı büyük ehl-i hakikatin arkasında gitmek istedi. Baktı, onların herbirinin ayrı, câzibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbânî de ona gaybî bir tarzda 'Tevhid-i kıble et!..' demiş. Yani, 'Yalnız bir üstadın arkasından git...' "(1)

"SİLSİLE-İ Nakşînin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbânî (r.a.), Mektubat'ında demiş ki: 'Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını, binler ezvak ve mevâcid ve kerâmâta tercih ederim.' "(2)

İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât, 1/182, 210. Mektup. Burada ise Üstad Hazretleri zaten bizzat kendisi kaynak belirtiyor.

Hem demiş ki:

“Bütün tariklerin nokta-i müntehâsı, hakaik-i imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır.”(3)

Hem demiş ki:

“Velâyet üç kısımdır. Biri velâyet-i suğrâ ki, meşhur velâyettir; biri velâyet-i vustâ, biri velâyet-i kübrâdır. Velâyet-i kübrâ ise, verâset-i nübüvvet yoluyla, tasavvuf berzahına girmeden, doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır.”(4)

Hem demiş ki:

“Tarîk-i Nakşîde iki kanatla sülûk edilir. Yani, hakaik-i imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek ve ferâiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez.”(5)

“Hindistan’da çok nebîler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış; veyahut mahdut birkaç adama münhasır kaldığı için iştihar bulmamışlar, veyahut nebî ismi verilmemiş.”(6)

Kaldı ki bu alıntılar birebir şeklinde değil de Üstad Hazretlerinin üslup ve ifade tarzı ile de nakledilmiş olabilir. Yani mana İmam Rabbani Hazretlerinden, üslup ve ifade şekli de Üstad Hazretlerinden de olabilir. Bu şekilde nakletmek İslam alimlerinin bir şiarı ve usulüdür. Bunları bilmeden, tahkik etmeden ileri geri konuşmak doğru olmaz.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Mukaddime.

(2) bk. Mektubat, Beşinci Mektup.

(3) bk. İmam-ı Rabbânî, el-Mektûbât, 210. Mektup, I/182.

(4) bk. age., 260. Mektup, I/240.

(5) bk. age., 75, 91 ve 94. Mektuplar, I/87.

(6) bk. age., I/239, 259. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...