Risale-i Nur'da, yeni (Latin alfabesi) harflerin izin ve serbestiyyetine dair pasajlar verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

EMİRDAĞ LÂHİKASI, KASTAMONU LÂHİKASI VE ŞUALAR'DA GEÇEN BAZI PASAJLARI İSTİFÂDENİZE ARZ EDİYORUZ:

"Evvela: Hüsrev ile bir ruh iki ceset ve kendisi, Bahadır biraderiyle Nur hizmetinde çok ehemmiyetli mevki alan kahraman Rüştü'nün acîp bir el makinesini Nurlar için celbine çalışması, ehemmiyetli bir fütuhat-ı Nuriyenin mukaddemesidir. İnşaallah, yine Nurlar, Nurcuların layık elleriyle kalemleri gibi tab' ve neşredilecek; yabani ve layık olmayanlara muhtaç olmayacak. Fakat her şeyden evvel sıhhatli ve yanlışsız ve güzel bir tarzda makine ile mümkünse evvel eski harfle yazılsa, sonra yeni harf ile daha münâsiptir. Sizlerin isâbetli tedbirinize havâle ediyoruz."

"Sâniyen: Nurs Köyü ve Nursî lakabımla ve Nurlarla münasebetdar üniversite mektebinin pek gayretli bir Nurcusu ve bir Abdurrahman ve bir Salahaddin kabiliyetinde Mustafa Oruç'a evvelce eski harfle gönderdiğimiz mecmualardan sonra, yeni harf ile sekiz dokuz parçayı da, onun istemesi ve 'Üniversite talebeleri çok muhtaç ve müştâkdır.' demesi üzerine gönderdik."(1)

"Birincisi: Siz mümkün olduğu kadar Diyanet Riyâsetinin şubelerine vermek için, mümkünse eski huruf, değilse yeni harf ile ve has arkadaşlarımdan tashihe yardım için birisi başta bulunmak şartıyla, memlekette ki Diyanet Riyâsetinin şubelerine yirmi otuz tane teksir edilmektir."(2)

"Size evvelce gönderdiğimiz Sungur'un Mâarif Vekâletine müdâfaası ve Mustafa Osman'ın Adliye Vekiline istidâsıyla beraber Tarihçe-i Hayat'a bir nevi zeyil olarak el yazmasıyla veya makine ile veya İnebolu'daki yeni harf ile elli altmış nüsha teksirini reyinize havale ediyoruz."(3)

"Salisen: Benim Sözler mecmuasından ve İnebolu'dan gelen yeni harf Tarihçe-i Hayat ve eski harf Cevşen'den bana gönderilecek nüshaların mukâbili size ne kadar borcum olabilir, bildiriniz."(4)

"Ben de komiser beye bir Tılsım mecmuası, emniyet memuru Ethem Beye bir Hülâsa, bir de yeni harf ile Tarihçe-i Hayat hediye ettim, çok memnun oldular. Onlar da Nurcu oldular."(5)

"... yeni huruf ile bir ihtâr-ı maneviyle izin verdik. Daktilo (el makinası) ile kendilerine yazdılar. Siz de bu dört parçayı birden cilt yapıp yeni huruf ile ehl-i inkâra on ikilik top güllesi gibi atabilirsiniz."(6)

"Hem, hatırımızda olmadığı halde yeni huruf ile tab etmek üzere başta Âyetü'l-Kübrâ'nın en mühim parçası yedi parça, bir mecmuâ da tab etmek ve gençleri uyandıran üç dört parça ayrı bir risalede, Hafız Mustafa ile beraber tab' etmek için matbâaya gönderdik."(7)

"Hem mesleğimize muhalif yeni hurufa, Risale-i Nur'un bir nevi müsâadesi hükmüne geçtiği için, lazım değil. Sizler, el makinesiyle yazdığınız miktar yeter."

"Sorduğunuz ikinci cihet ise, Hâfız Mustafa’ya verdiğim yeni hurufla iki risale, çoğu ayrı ayrı olsun, bazı da beraber olsun. Gençlere ait risaleciğin başında isim olarak “Sıracü’l-Gafilin” veyahut “Gençlik Rehberi” namı;..." (8)

"Yalnız Kur'ân'dan anladığım ve kaleme aldığım Meyve Risalesi ile Hüccetü l-Baliğa'yı yeni hurufla tab etmek için bazı kardeşlerime izin verdim."(9)

"Biz şimdi gayet mühim ve herkese lazım Meyve ile Hüccetü'l-Baliğa'yı ikisi bir cilt olarak yeni hurufla tab' etmek için Tahiri ile İstanbul' a gönderdim."(10)

"Yeni hurufla yazdığınız iki mes'ele, cidden tesirini gösterdi. Birinci, İkinci, Üçüncü Mes'eleleri de yazılsa çok iyi olur."(11)

"Afyon müdafâanamesinin hem bize, hem bu Nurlara, hem bu memlekete, hem Âlem-i İslâma alâkadar ehemmiyetli hakikatleri var. Herhalde bunu yeni hurufla beş on nüsha çıkarmak lâzımdır."(12)

Dipnotlar:

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (141. Mektup)
(2) bk. Emirdağ Lahikası-II, (6. Mektup)
(3) bk. a.g.e., (16. Mektup)
(4) bk. a.g.e., (38. Mektup)
(5) bk. a.g.e., (62. Mektup)
(6) bk. Kastamonu Lahikası, (102. Mektup)
(7) bk. age., (121. Mektup)
(8) bk. age., (140. Mektup)
(9) bk. Emirdağ Lahikası-I, (65. Mektup)
(10) bk. age., (49. Mektup)
(11) bk. Şualar, On Üçüncü Şua.
(12) bk. age., On Altıncı Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...