Risale-i Nur’daki kitapların isimleri ve ara başlıkları başka eserlerden alınma mıdır? Alınma ise kimlerden alınmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risalelerin başlıkları ve ara bölümlerin isimleri, bir başka eserden alınma olabilir. Ama bu Risale-i Nur'un kıymetini düşürmez. Aksine Risale-i Nur'un kaynağının ve Üstad'ın etkilendiği eserlerin ne kadar geniş ve kapsayıcı olduğunu gösterir.

Ayrıca bu isimler, içeriğine ve nasıl düzenlendiğine işarettir. Mesela, "Mektubat" ismi, İmam Rabbani'nin "Mektubat-ı Rabbani"den alınmış olabilir. Bediüzzaman'ın "Mektubat" kitabının içeriği gibi, bu eser de mektuplardan oluşur.

"Mesnevi-i Nuriye" ismi, "Mevlana'nın Mesnevi"sine işarettir.

Lem'a, Şua gibi isimler, İbn-i Arabi'den ve tasavvuf ehlinin eserlerinden alınmış olabilir.

"İşaratü'l-İ'câz fi Mezânni'l-Îcâz" ismi, Fahrüddin Razi'nin "Nihayetu'l-Îcâz fi Dirayeti'l-İ'câz"ından ilhamen yazilmış olabilir.

"Asa-yı Musa" kitabının ikinci kısmı olan "Hüccetü'l-Baliğa", Şeyh Veliyullah Dihlevi'nin "Hüccetü'l-Baliğa" isimli eserinden alınmış olabilir.

"Muhakemat" ismi, Kutbuddin Razi'nin "el-Muhâkemât Beyne Şerhayi’l-İşârât ve’t-tenbîhât" eserinden alınmış olabilir.

Sorulu cevaplı "Münazarat" risalesi, Fahreddin Razi'nin "Münazarat"ından alınmış olabilir. Bu eser, Fahreddin Razi Maveraü'n-nehirde seyahat ederken yaptığı tartışmalardaki soru cevaplardan oluşur.

"Maksat" ve "Mevkıf" gibi ara başlıklar Taftazani'nin "Makasıd"ına ve Îcî'nin "Mevakıf"ına işaret olabilir.

"Eğer bir şüphen varsa 'Makasıd' ve 'Mevakıf'a git, maksada vukuf ve ıttıla peyda edeceksin ve göreceksin: Sa’d ve Seyyid, top gibi küreyi ellerinde tutmuşlar, her tarafına temaşa ediyorlar."(1)

Mesnevî-i Nuriye'deki "İ'lem"ler, Abdülkāhir Cürcânî’nin "Delâilü'l-İ‘câz" eserinden alınmış olabilir. Çünkü bu eserde konular arasındaki geçişlerde “faslun” veya “i‘lem" tabirleri kullanılmıştır.

Muhakemat'taki ve diğer yerlerdeki "İşaret", "Tenbih", "Vehim" ve mebhas gibi başlıklar İbn Sina'nın "el-İşarat ve't-Tenbihat"ındaki birebir başlıklardan alınmış olabilir.

"Lemeat" risalesinin ismi, mutasavvıf ve şair Fahreddin-i Irâkı'nın "Lemeat"ından alınmış olabilir.

"RİSALE-İ NUR'UN BİR NEVİ ARABÎ MESNEVÎ-İ ŞERİF'İ HÜKMÜNDE OLAN BU MECMUANIN MUKADDİMESİ"(2)

Yirmi Dokuzuncu Mektub'taki "Telvihat" başlığının, Sühreverdi'nin eserlerinde bolca kullanıldığını görüyoruz. Hatta "et-Telvîḥâtü’l-levḥiyye ve’l-ʿarşiyye" adlı eseri vardır.

Üstad'ın ezberinde yüze yakın eserin bulunduğunu biliyoruz. Bundan dolayı Risale-i Nur, yüzlerce kitabın bir hülasasıdır ve çekirdeğidir. Elbette ağaçta olan hassasiyetler ve izler çekirdekte de bulunur.

Ayrıca bu isimlerin ilhamen yazılması da ihtimaldir. Çünkü birçok büyük eser, büyük bir kesb ve gayretten sonra ilhamla tamamlanabilir.

"...Bunlar, doğrudan doğruya menba-i vahy olan Zât-ı Pâk-i Risalet'in (asm) manevî ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve Mesnevî-i Şerif ve Fütuhu'l-Gayb ve emsali âsâr hep bu nevidendir..."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale, On İkinci Mukaddime.
(2) bk. Mesnevi-i Nuriye, Mukaddime.
(3) bk. Şualar, On Beşinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...