Risale-i Nurlara göre, Allah'a ve Peygambere iman ettiği halde hadisleri inkâr eden biri dinden gerçekten çıkmış mı olur? Hadis ilmini bilmeyen birinin hadisleri inkâr etmesi, onu ne kadar sorumlu yapar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Azizim! Kur'ân'ın herbir kelâmı, üç kaziyeyi müştemildir.

Birincisi: Bu, Allah'ın kelâmıdır.

İkincisi: Allah'ca murad olan mânâ, haktır.

Üçüncüsü: Mânâ-yı murad, budur."

"Eğer Kur'ân'ın o kelâmı, başka bir mânâya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kur'ân'ın başka bir yerinde beyan edilmişse, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lâzımdır ve inkârları da küfürdür. Şayet Kur'ân'ın o kelâmı, başka bir mânâya ihtimali olan bir nass veya zâhir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lâzım olmadığı gibi, inkârı da küfür değildir. İşte, müfessirlerin ihtilâfları, ancak ve ancak şu kısma aittir."

"İhtar: Mütevatir hadisler de bu hususta, âyetler gibidir. Yalnız birinci kaziye, teemmül yeridir. Çünkü هٰذَا ile işaret edilen hadisin hakikaten hadis olup olmadığında tereddüt yeri vardır."(1)

Biz Çünkü هٰذَا ile işaret edilen hadisin hakikaten hadis olup olmadığında tereddüt yeri vardır.” Üstadımızın bu ifadesinden dolayı hadisi sırf senedinden dolayı inkâr eden birisinin kafir olmayacağı kanaatindeyiz.

Ama bu güruh bidat ve dalalet ehli olur. Bidat ve dalalete giren birisi de ehli ateştir ve ayrıca bu sapkınların imansız kabre girme riski daha yüksektir. Bu sebeple hadisi senedinden dolayı inkâr etmek küfür değilmiş diye rahat hareket etmek çok tehlikeli ve riskli bir yoldur.

Hadisi inkâr eden ahmaklara ve sapkınlara verilecek en güzel cevap şu ayetlerdir:

"Peygamberin çağırmasını aranızda herhangi birinizin çağırması gibi tutmayın. Şüphesiz ki Allah sizden birinin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri bilmektedir. Onun (Peygamberin) buyruğuna aykırı hareket edenler başlarına bir belânın gelmesinden veya can sıkıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar."(Nur, 24/63)

"De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin." (Âl-i İmrân, 3/31)

“Arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı, O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor."(Necm, 53/2-3)

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahiblerine de. Eğer Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah’a ve Rasûlüne götürünüz. Bu hem daha hayırlı, hem de sonuç itibariyle daha güzeldir.” (Nisâ, 4/59)

"Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!..”(Nisâ, 4/69)

İslam’ı doğru, sadık ve sağlıklı anlama ve yaşamanın usulü kitap, sünnet, icma ve kıyas formülüne uymakla mümkündür. Hadisi inkâr edenler, İslam’ın en büyük ikinci kaynağını devreden çıkararak, kendi akıl ve heveslerini sünnetin yerine ikame ediyorlar ve insanları büyük bir sapkınlığa sürüklüyorlar.

Bu tip budalaların hadisi inkâr etmesindeki en büyük faktör, Kur’an’ı kendi heveslerine göre uydurmak ve kendi güdük akıllarını Peygamber (asm)'in yerine geçirmektir. Tarihte bunlara İslam filozofları ve Mutezile denilmiştir. Günümüzdeki bir takım yoldan çıkmış ve Ehl-i sünnet metodolojisini sürekli geleneksel İslam anlayışı diye aşağılayan ilahiyatçılar da bunların tıfıllarıdır...

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 6. Âyetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Birinci kaziye ne oluyor teemmül yeri ne demek ne anlamalıyız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Teemmül hadisin senet açısından değerlendirilmesi ve araştırılması anlamına geliyor. Çünkü هٰذَا ile işaret edilen hadisin hakikaten hadis olup olmadığında tereddüt yeri vardır." cümlesi de bunun açıklaması oluyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
kuran ALLAHIN KELAMI OLDUĞUNDAN senet değelendirme yapılmaz sünnette yapılır ondan sonra kabül edilir mi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kur'an ve mütevatir hadislerin senedini inkar etmek İslam alimleri tarafından küfür olarak kabul ediliyor. Sahih ve hasen hadislerin senedini inkar etmek küfür olmasa da dalalettir. Ümmetin kolektif aklı olan icma bir hadisi hadis olarak kabul ediyor ise bize buna iman etmek düşer. Çünkü İslam şeriatının ikinci ana kaynağı bu hadislerdir. Hadisi inkar eden ahmaklar Kur'an'ın tıpkı hadisler gibi sahabe ve tabiin eli ile bize geldiğini gözardı ediyorlar galiba.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...