Risalelerde Türk kavimleri için "vahşi" tabiri kullanılmış mıdır, varsa eğer kısa bir izahı var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'da Türkler için değil Mançur, Moğol ve Tatarlar için "vahşi" ifadesi geçiyor.

İfadeler şu şekilde geçmektedir:

"Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise, hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise, Çin-i Maçin'de kırk günlük bir mesafede yapılan ve Acaib-i Seb'a-i Âlemden birisi bulunan Sedd-i Çinînin binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki, Kur'ân'ın mücmel haberini tefsir eden Zât-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) mucizâne ve muhakkikane haber vermiş."(1)

"Hattâ rû-yi zeminin en meşhur seddi ve kaç günlük uzak bir mesafe tutan Sedd-i Çin'i, Kur'ân lisanıyla Ye'cüc ve Me'cücün ve tabir-i diğerle tarih lisanında Mançur ve Moğol denilen ve âlem-i beşeriyeti kaç defa zîrüzeber eden ve Himalaya Dağlarının arkasından çıkan ve şarktan garba kadar harap eden akvâm-ı vahşiye ve garetkâr milletlerin Hint ve Çin'deki akvâm-ı mazlumeye tecavüzlerini durdurmak için, o Himalaya silsilelerine yakın iki dağ ortasında uzun bir sed yaptığı ve o akvâm-ı vahşiyenin kesretle hücumlarına çok zaman mâni olduğu gibi, Kafkas dağlarında, Derbent cihetinde yine çapulcu, garetgîr akvâm-ı Tatariyenin hücumunu durdurmak için, Zülkarneyn-misal eski İran padişahlarının himmetiyle sedler yapılmıştır. Bu neviden çok sedler var. Kur'ân-ı Hakîm, umum nev-i beşerle konuştuğu için, zâhiren bir hadise-i cüz'iyeyi zikredip, umum o hadiseye benzer hâdisâtı ihtar ederek konuşuyor. İşte bu nokta-i nazardandır ki, Sedde ve Ye'cüc ve Me'cüce dair rivayetler ve akvâl-i müfessirîn ayrı ayrı gidiyor."(2)

Üstad Hazretlerinin ifade ettiği gibi Moğollar, Tatarlar, Kırgızlar o zamanda vahşi ve yağmacı bir kavimdi. Bu vahşi ve yağmacı kavimlerin siyasi liderleri Cengiz Han ve Hülagu idi. Bu iki şahıs altıncı asrın deccallarıdır.

Tarihi olaylar tarihi şartları içinde değerlendirilir. Bugünün kafası ve şartları ile tarihi olayları değerlendirmek, insanı yanlışa ve hataya götürür. Tarihte bazı kavimlerin zulüm ve çirkin işler yapması şimdiki kavimleri bağlamaz. Zira İslam hukukunda suçun şahsiliği esastır. Mesela geçmişte Hun Türklerinin yaptığı bir suç ya da hata sonraki ve şimdiki Türkleri zalim ve suçlu yapmaz.

Eski dönemlerde Özbek, Tatar ve Kırgız kavimleri Moğol istilasında önemli bir rol almışlar ve insanlık tarihinde büyük bir zulüm ve çirkinliğe imza atmışlarıdır. Şimdiki Özbek, Tatar ve Kırgız kavimlerini tenzih ederiz, zira eskide yapılmış bir hatayı şimdikilere yüklemek yanlış olur. Üstad Hazretlerinin böyle bir tezi de yoktur. Sadece tarihin naklettiği verilerle bir yorumda bulunuyor, o kadar.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, Beşinci Şua.
(2) bk. Lem'alar, On Altıncı Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Prens
Evet o vahşilerden Hun Kabilesi Avrupa'yı herc ü merc ettiği gibi, onlardan Moğol taifesi de Asya'yı zîr ü zeber eylemiştir. Muhakemat - 68 Benim bildiğim kadarıyla Hunlar Türklerdir..Hani Türkler için kullanmamış demişsiniz ama tarihte Hunlar Türktür..Hunlara vahşi diyor..Moğallar da Türktür.. Yukarıdaki cümleyi her şey net.. Ama dediğiniz gibi eski Türkelerin vahşi olması şimdikilerin vahşi olmasını gerektirmez..Ama Üstadın bu tabirleri milliyetçilerin hoşuna gitmez..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kavimler göçüne sebebiyet veren Hunların vahşi olduğu tarihi bir realite. Ama Moğullar Türk değil diye biliyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Prens
Evet o vahşilerden Hun Kabilesi Avrupa'yı herc ü merc ettiği gibi, onlardan Moğol taifesi de Asya'yı zîr ü zeber eylemiştir. Muhakemat - 68 "Onlardan Moğol taifesi" ibaresindeki Onlardan kasıt Hunlardır.. Demek ki Moğallar Hunlardandır..Hunlar Türkse Moğollar da Türktür.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İlber Ortaylı şu şekilde ifade ediyor: Tarihte Türkler ve Moğolların komşuluğuna rağmen dilleriyle Fino-Ugri dillerle olan benzer gruplaşmamız dışında bir akrabalığımız yok. Birtakım benzer kelimeler veya aynıları var. Bunlar ya göçebelik ya da askerlikle ilgili olabilir ama akraba dillerdeki müşterek sözlük söz konusu değil. "Onlardan" ibaresi tek başına yeterli bir delil olamaz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Prens
Demek ki Üstad yanlış biliyormuş.!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Biz öyle anlamıyoruz. Ayrıca Üstadın hata etmesi sizi çok mu mutlu edecek kaldı ki Üstad hatadan hali değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Prens
Haşa ben niye mutlu olayım. Siz yanlış anladınız. Demem o ki her şeyde Üstada itimad ediyorken bu konuda Üstada değil de Ortaylıya itimad ediyorsunuz. Üstad "onlardan " diyorsa bir bildiği vardır. Tevile gerek yok
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Küçücük bir kelime üzerinden genel bir hükme gitmek yanlış olur. Moğullar hem göçebe kültürü hem de coğrafya açısından Türklere çok yakın olduğu için "onlardan" ifadesini kullanmış olabilir. Onlardan ifadesine bakarak Moğullar Türk demeyi makul ve bilimsel görmüyoruz. Kaldı ki Üstadımız Tarihçi olmadığı için tarihi konularda tebe-i bir nazara sahip olup bu hususta nihai hüküm müttefikunalehy bilim adamlarına ait olmalıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Prens
Sedd-i Çinî'nin yapılmasına sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle medeniyet-i beşeriyeyi zîr ü zeber edecekleri, rivayetlerde vardır. Aynen öyle de: Bir zaman dünyayı herc ü merc eden o taifeler, izn-i İlahî ile mevsimi geldiği vakit aynı o taife, medeniyet-i beşeriyeyi herc ü merc edecekler. Sözler - 345 Tarihten öğreniyoruz ki Çin Seddini, Çinliler Türklere karşı yapmış. Şimdi Üstad diyor ki "buna sebebiyet verenler tekrar aynı o taife(yani Türkler) medeniyeti beşeriyeyi hercü merc edecek." Çin Seddi Moğallara karşı değil Hunlara yani Türklere karşı yapılmış. Bu durumda Yecüc ve Mecüc Türkler olmuyor mu? Ya da yukarıdaki Sözlerde geçen yeri siz nasıl anlıyorsunuz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Prens
Çin Seddi’nin yapılmasında askeri ve siyasi birçok farklı neden olsa da, bu nedenlerin en önemlisi Türk boylarıdır. Tartışma götürmez bir biçimde Çin Seddi’nin yapılmasında en büyük neden, Kuzeyde sürekli olarak gelişen ve Çin üzerine akınlar düzenleyen Türk boylarının durdurulmasıdır.(ensonhaber.com)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...