Risalelerdeki bazı mektupların bize faydası yok gibi görünüyor; genele hitap etmeyip özel mevzuların olduğu bazı mektupların Külliyat'a dahil edilmelerinin hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bize faydasız gelen bir mektup başkasına hayati bir fayda temin edebilir.

Hem Risale-i Nurlar bir şahsı ihya bir kalbi tamir etmiyor, bütün alem-i İslam’ın ihyası ve tamirini üzerine almış manevi bir tefsirdir. Alem-i İslam içinde insanların ihtiyaç ve gereksinimleri birbirinden farklı, anlayış ve motiveleri birbirinden uzak olabiliyor. Birisine bir risale yeterli iken diğer birisine yüz risale ancak kafi gelebiliyor. Sırf o mektuplar ile mühim hizmet gören insanlar bulunmaktadır. Hatta bizim çevremizde en ziyade okunan lahikalardır, biz de onları imani konulara ağırlık vermedikleri için tenkit ediyoruz. Demek meselelere geniş bakmak gerekiyor.

Lahikalar, Üstad Hazretlerinin talebeleri ile mektuplaşmasından hasıl olan kitaplardır. Bu mektuplar daha çok, hizmet tarzı nasıl olur ile talebelerle Üstad Hazretleri arasında bir diyalog ve iletişim aracıdır.

Malum, Üstad Hazretlerinin döneminde telefon ve iletişim araçları yaygın olarak kullanılmıyordu, en yaygın haberleşme aracı mektuplaşma idi. Bu yüzden Üstad Hazretleri talebelerini mektuplaşma ile tedbir ve terbiye ediyordu. Ya da bir talebe meramını ve sorusunu mektup vasıtası ile Üstad Hazretlerine iletiyordu. Üstad Hazretleri de bu merama mektup ile cevap verdiği için, bu mektupların toplamı bir mecmua şeklini almıştır.

İçinde çok kıymetli hizmet metotları ve ilmi tespitler bulunan bu mektuplar, zayi olmaması için lahika tarzında tab edilmiştir. Yine Üstad Hazretlerinin mahkeme müdafaaları da bu lahikalara dahil edilmiştir ki, ileriki nesillere o dönemde yapılan keyfi zulümlerin vesikası olsun...

Bir Nur talebesi için lahikalar, iman hizmetinin el kitabı gibidir. Nur talebesi, lahikalarda geçen hizmet prensiplerine göre hareket eder ve tavrını ona göre şekillendirir denilebilir.

Ayrıca fayda mülahaza etmediğiniz mektupları okumanız gerekmiyor. Kendinize en faydalı gördüğünüz yerleri okuyup onları kendinize vird edinebilirsiniz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ihlasnur

Risale-i Nur'un te'lifi ve neşriyle beraber bu lâhika mektublarının zuhuru, devamı ve neşri, bizzât muhterem müellifi tarafından yapılması ve tensib edilmesi ve müteaddid mektublarda da bu lâhikaların kıymetini ifade buyurmaları ve nazara vermeleri, herhalde bu lâhikaların ehemmiyetini tebarüze kâfidir.

Evet Risale-i Nur'un te'lifi, zuhuru ve neşri ile beraber hizmet-i Nuriyenin ve ders-i Kur'aniyenin taliminde ve îfasında ve meslek-i Nuriyenin taallümünde ve uzun bir zamandaki hizmetin devamında vaki' olacak binler ahval ve hücuma maruz talebelerin cereyanlar karşısında sebat, metanet ve ihlasla hareketlerinde onlara yol gösterecek, hizmet-i Kur'aniyenin inkişafında sühulete medar olacak ikaz ve ihtarlara elbette ihtiyaç zarurîdir, kat'îdir, bedihîdir.
İşte Hazret-i Üstad'ın bu gibi şübhe götürmez hakikatlara ve mes'elelere isabetle parmak basıp dikkati çekmesi, talebelerini ikazda bulunması, elbette bu hizmet-i kudsiyenin ehemmiyeti iktizasındandır. Hem bu lâhikaların bir kısmı, ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan, daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevidir. Nitekim yüzer vakıalar, hâdiseler ve mes'elelerde bu ihtiyaç, kendini göstermiştir.
***
Asrımızın efkârının anlayışına ve idrakine hitab edici mahiyeti ve Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanın fehmine bir dersi olması noktasından Nur Risaleleri, bilhâssa bu memlekette büyük ehemmiyet kazanmıştır. Asırlarca Kur'an'a bayraktarlık yapan ve dünyayı diyanetiyle ışıklandıran bu necib millet, yine dünyaya örnek, ahlâk ve fazilette üstad olarak insanlığın geçirdiği müdhiş buhranlardan halas için çare-i necatı göstermektedir. Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdid eden anarşiliğin ifsad ve tahribin yegâne çaresi ancak ve ancak İlahî, semavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatlarıdır, hakikat-ı İslâmiyettir. Risale-i Nur, hakikat-ı İslâmiye ve Kur'aniyeyi müsbet ve müdellel bir şekilde insanlığın nazar-ı tahkikine arz u ifade etmektedir.
***
İşte Lâhika mektubları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hâdiseleri, geniş ve küllî mes'eleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur'aniyenin esaslarını ders veriyor.
Barla Lahikası Mukaddemesinden

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Bazı mektuplar faydasız demek sadakatsizliktir kanaatimce. Faydasız olsa Üstad koyar mıydı oraya? Ayrıca her mektupta birer hakikat var idrak edemeyince faydasız denemez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...