Risaleleri okuma türlerinden bahseder misiniz? Düz, lügatli, atıflı, toplama, mesele araştırma hakkında bilgi verir misiniz? En verimli okuma, çalışma yöntemi ne olabilir, siz neler yapıyordunuz?

Soru Detayı

Düz, lügatlı, atıflı, toplama,mesele araştırma hakkında bilgi verir misiniz ?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle bu konu çok geniş ve istifade yönlerinde fıtratların farklılığı önem arzettiğinden ve herkesin kendine göre güzel ve farklı istifade yönleri bulunabileceğinden, aşağıda yazılanlar tekmile, tağyire ve tenkıse mahaldir.

Saniyen: Kanaatimizce "Risale-i Nur'dan nasıl istifade etmemiz lazım?" sorusundan önce, istifadeyi külli yapacak veya istifadeyi engelleyebilecek ne gibi hususlara dikkat etmemiz lazım geldiğini kısaca hatırlamak gerekir.

Bunlardan birincisi belki de en önemlisi; nefsin hazlarından uzaklaşmak, takvayı muhafaza etmek, tesanüdü korumak, uhuvvet düsturlarına riayet etmektir. Çünkü Risale-i Nur sadece akla hitap etmediği ve bütün latifelerin ondan hissesi olduğu için, manevi sıhhatimizin de yerinde olması gerekir. Takva ile manevi kirlerden korunmak, nefsi hazlardan uzaklaşmakla nefsi lakaydlıktan korumak, tesanüd ve uhuvvet düsturlarına riayetle hem şahs-ı maneviden külli istifade hem de bu zamanın çok çeşitli tehlikelerine karşı mukavemet etmek mümkün olur. Kur'an, cevşen, evrad ve ezkar okumaları; kuvve-i maneviyemizi canlı tutup, okuma şevkimizi ziyadeleştirmektedir.

İstifade yönlerine gelince; Risale-i Nur'u doğrudan okumak Üstad Hazretlerine ve dolayısıyla Kur’an hakikatlarına doğrudan doğruya muhatap olmak demek olduğundan, ciddi feyiz ve marifet nurlarına mazhar olunacağı şüphesizdir. Ayrıca Risale-i Nur’u baştan sona devamlı devirli bir şekilde okumak, Risale-i Nur’un bahsettiği bütün hakikatlerine bu zamanda ihtiyacımız olması noktasından elzemdir.

Risale-i Nur birbirini izah ettiğinden; yine devirli olarak hepsini okumak marifet noktasında önemlidir. Fakat Nurları düz okumada dikkat etmemiz gereken, gazete gibi okumamak, dikkatsizlik ile hürmette kusur etmemek gerektir. Bununla beraber her insanın her vakit Nurları dikkatli okuması zor olabileceğinden, buna muvaffak olamadığımız vakitler olsa bile, ciddiyetimizi muhafaza etmekle beraber okumaktan vazgeçmemek lazımdır. Çünkü Nurların feyizleri tüm latifelere hitap ettiğinden, her okuyan mutlaka bu feyizden hissedar olur. Nurları okuyarak doğrudan muhatab olmak, ruhumuza inşirah verdiği, o günümüzü nurlandırdığı ve kalbi sevinçlere medar olduğu, bunu tecrübe edenlerin şehadetleriyle sabittir.

Nurları bu şekilde her vakit okumak herkes için müyesser olmayabilir. Bu sebeple istifade yönlerini mümkünse çeşitlendirmek gereklidir. Farklı yönlerden istifadeye çalışmak ülfeti kırıp yorgunluk ve varsa usancı izale edecektir. Bazı noktalara daha ziyade dikkati celb edip sathiyeti ortadan kaldırmaktadır.

Bu farklılıklar birbirine kuvvet verip Nurlarla iştigale şevki arttırıyorsa hepsi güzeldir. Her birinin kendi makamında güzelliği vardır. Ruh-u asliyi rencide etmeyen her iştigalin kendi makamında riyaseti vardır.

Mesela Nurları yazmakla farklı yönden istifade temin edilebilir ve özellikle Osmanlıca öğrenmeye çalışmak ve Risale-i Nurları hatt-ı Kur’an ile yazmaya gayret etmek istifadeyi arttıracaktır. Yazmak daha dikkatli okumaya da vesile olur. Özellikle dakik meselelerde insanı daha da dikkate sevk edebilmektedir.

Yine Nurlarla alakalı bazı kavramları çıkarmak, onların manalarını derinlemesine öğrenmeye çalışmak istifadeyi arttırabilir. Bunun için Risale-i Nurlarda aynı kavramın farklı yerlerdeki kullanımını araştırıp farklı cihetlerle o kavramı anlamaya çalışmak istifadeli olmaktadır. Uluhiyet, rububiyet, ubudiyet mefhumları gibi.

Risale-i Nurlarda bilmediğimiz kelimelerle alakalı özel çalışmalar faydalı olur. Günlük birkaç kelime dahi olsa ezberlemek Risale-i Nur’u daha iyi anlamada yardımcı olabilir.

Okurken devamlı lügata bakmak istifadeyi azaltacağından bu şekilde okuma genelde tavsiye edilmez.

Bazı hakikatlarla alakalı konu çalışması yapmak ifadeyi küllileştirebilir. Mesela tevhid ile alakalı, haşirle ile alakalı konuları bazen özel başlıklara ayırarak çalışmak da istifadeyi arttırmaktadır. Mesela, tevhid ile alakalı çalışırken kainattaki tevhid, insanın mahiyetindeki tevhid delilleri, tevhidin insanın saadetine tesiri, tevhiddeki celali ve cemali isimlerin tezahürü gibi.

Konular arasında irtibat kurarak çalışmak da marifetimizi arttırabilmektedir. Mesela insan ile dünya arasındaki nisbet, esma ile insandaki istidatlar arasındaki münasebet gibi.

Mütalaa, müzakere yapmak farklı bakış açıları kazandırmaktadır. Mütalaada herkesin fikrine kıymet vermek, itiraz için değil istifade etmek için dinlemek, fikrî tahakkümde bulunmamak, kendi fikrinde ısrar etmemek, kavl-i leyyini muhafaza etmek, gereksiz teferruatlardan kaçınmak, konuyu dağıtmamak, hiçbir sözü veya yaş grubunu hafife almamak gerektir.

Öğrenmek için soru sormak ayrı bir istifade yönüdür. Soruda karşıdakini imtihan etmemek, fazla teferruata dalmamak, fazla soru ile insanı bıktırmamak, daldan dala atlamamak, tavazzuh etmiş konu üzerine soru sormamak, soruyu zihinde toparladıktan sonra sormak, cevaptan tatmin olmasak bile nezaketimizi muhafaza etmek gerektir.

Başta nefsimize olmak şartıyla ders okumak güzel bir metottur, anladığımız manaları ifade etmeye çalışmak, farklı görüşlere karşı açık olmak, insanların yersiz tenkitlerine iltifat etmemek, kendimizi mürşid değil ders arkadaşı olarak görmek gerektir.

Dinlemekle marifetimizi arttırabiliriz. Özellikle yolculukta, araba sürerken, ev işleri ile uğraşırken dinlemek veya birilerine okutmak.

Nüanslar Nurlarda araştırılabilir. Mesela nizam-intizam-tanzim, istidat-kabiliyet, muhal-mümteni farkları gibi.

Şahsî veya arkadaşlarla soru-cevap şeklinde fihrist, bilinmeyen kelime, boşluk doldurma gibi vesilelerle Risalelerle meşguliyet sağlanabilir.

Sınav şeklinde soru hazırlayarak veya imtihana girerek ve sonunda hediye ile dikkatler uyandırılabilir.

Fıtri olmak ve sıkmamak şartıyla konuşan ve dinleyende şevk olmak kaydıyla yemekte, çayda vb. ortak mekanlarda bazı güzel mevzular açılarak, iştigali mümkün mertebe zamana ve mekana yaymak.

Günlük konuşmalarımızın bir kısmını iman hizmeti ile alakalı insanlığın faydası için yapılan güzel faaliyetlerden bahsederek birbirimize güzel örnek olmak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şeref askar

Risale-i Nur birçok vecihle okunabilir. Hatta her bir esmanın penceresiyle Risale-i Nur’un manaları zenginleşir ve yeni manalar ortaya çıkabilir. Kişinin derecesine göre aynı anda birkaç esmayla/vecihle de okunabilir. Her birinin feyzi ve istifadesi farklıdır. Ama biz dört tanesini zikredelim.

Zahiri okuma= Risale-i Nur’un lafzından manaya geçmeye çalışmaktır. Bazen anlayıp bazen anlamayabilir. Risale-i Nur’daki tesiri ve derinliği hisseder. Elbette bu okuma feyzden hali olmaz.

Batını okuma= Risale-i Nur’daki manaları kendi nefsinde ve enfüsünde karşılığını bularak okumaktır. Yani yaşayarak okumaktır.

Evveli okuma= Üstada ve Risale-i Nur’a kendini bizzat muhatap tutarak okumaktır. Kendini risalelerin yazıldığı yerde ve zamanda görmektir. Kendini bir kâtip gibi görüp, yazdığını okumaktır. Böylece Risale-i Nur’u kendi malı gibi sahiplenir.  Ayrıca o dönemin şartlarını da bilebilmektir.

Âhiri okuma= Risale-i Nur’u bulunduğu zamandan ve bulunduğu zamanın şartlarıyla ve ilimleriyle okumak ve anlamaktır. Kuran, zaman geçtikçe gençleştiği gibi Risale-i Nur’da zaman geçtikçe gençleşecektir. Çünkü Risale-i Nur, Kur’an’dan süzülmüştür.

“...Risaleler kendi malım değil, Kur'anın malı olarak, Kur'anın reşehat-ı meziyatına mazhar olduklarını izhar etmeye mecburum. Mektubat (RNK) - 398

Zaman ihtiyarlandıkça, Kur'an gençleşiyor; rumuzu tavazzuh ediyor. Mektubat (RNK) - 516

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...