Ruh-hayat ilişkisi ve hayatın mertebeleri hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ruh, zîhayat, zîşuur, nuranî vücud-u haricî giydirilmiş, câmi, hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir."(1)

Üstad Hazretlerinin, yukarıda takdim etmiş olduğumuz beyanından da anlaşılacağı üzere, hayat, ruhun bir hassası bir vasfı ve bir özelliğidir. Esas olan ruhtur, hayat bu ruhun sadece bir vasfı ve özelliğidir.

Ruh, irade sıfatının hakim olduğu emir aleminden gelen bir komut ve emirdir veya bir kanundur. Bu emir ve kanuna da kudret sıfatı harici bir vücut ve ceset vererek, onu somut ve görünür hale getirmiştir. Aynı zamanda başına da bir şuur ve hayat takarak, hem harici vücudu olan hem de başında şuur ve hayatı olan bir kanun olmuştur. Faraza emir aleminden olan yer çekimi kanununa Allah kudreti ile bir ceset giydirse, inayeti ile de bir şuur ve hayat verse idi, o da bir insan olurdu. Ya da tersi olarak, insanın ceset ve şuurunu alsa, biz de bir soyut kanun oluverirdik.

Dünya hayatında ruh ve ceset beraberdir. Hayat ise ruhun değişmeyen bir hassedir.

Kabir hayatında ise ceset ölür, ruh eksenli bir hayata mazhar oluruz. Hayat ruhun yine değişmeyen bir vasfıdır. Cennette tekrar, ruha münasip, ona tabi olan ve cennet standartlarına uygun bir vücut ile donatılacaktır insanoğlu.

"İkinci tabaka-i hayat: Hazret-i Hızır ve İlyas Aleyhimesselâmın hayatlarıdır ki, bir derece serbesttir. Yani, bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimî mukayyet değillerdir."(2)

Hayatın bu tabakasında ruh ile ceset beraberler. Fakat bu tabakada bulunan Hazreti Hızır ve İlyas (as) cesedin kayıtları ile mahkum değiller.

"Üçüncü tabaka-i hayat: Hazret-i İdris ve İsâ Aleyhimesselâmın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levazımatından tecerrüdle, melek hayatı gibi bir hayata girerek nuranî bir letâfet kesb eder. Âdetâ beden-i misalî letâfetinde ve cesed-i necmî nuraniyetinde olan cism-i dünyevîleriyle semâvatta bulunurlar."(3)

Hayatın bu tabakasında ruh ile ceset yine beraberler, lakin ceset ruh hafifliğinde ve nuraniyetindedir. Maddiyattan ve cismaniyetten sıyrılıp, meleklere yakın bir hayat sürüyorlar.

Şehitlerin hayat tabakası zaten kabir hayatının aynıdır, fakat Allah onlara başka bir duygu ve his vererek, kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Kabir hayatına yukarıda bir nebze değinmiştik.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

(2) bk. Mektubat, Birinci Mektup.

(3) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

nurcu56
Maşaallah.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...