Block title
Block content

"Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler namında sebeb-i tefrika-i kulûb, muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebîlerin boğazına gidenlerin ve perişan olanlar,.." Buradaki "Ecnebîlerin boğazına gitmek" ne demek?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem bizde, iptida-yı Hürriyette, Babil Kal’asının harabiyeti zamanında 'tebelbül-ü akvâm' tabir edilen teşâub-u akvam ve o teşâub sebebiyle dağılmaları gibi, menfi milliyet fikriyle, başta Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler namında sebeb-i tefrika-i kulûb, muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebîlerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri, menfi milliyetin zararını gösterdi."(1)

Babil, ilkçağda Eski Mezapotamya’da kurulan Sümer Devletinin en büyük ve en ünlü şehridir. Bağdat’a 88 km. mesafede bulunan bu şehrin harabeleri günümüze kadar gelmiştir. Kur’an’da (Bakara, 102. ayette) bu şehirden bahis vardır.

Babil Kal’ası veya kulesi Tevrat’ın nakline göre, Hz. Nuh’un (as) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yapılmıştır. Yaptıklarıyla mağrur olan bu insanların dilleri, taraf-ı ilahiden değiştirilmiş, birbiriyle anlaşamaz olmuşlar ve daha sonra dünyanın her tarafına dağılmışlardır. İşte, bu olaya tebelbül-ü akvam veya teşaub-u akvam adı verilmiştir.

Üstad Hazretleri bu tarihi hadiseyi Osmanlının yıkılma ve dağılma sürecine benzetiyor. 1789 Fransız İhtilali ile ivme kazanan milliyetçilik akımı, çok uluslu olan Osmanlının dağılmasında çok büyük bir faktör olmuştur. Bu akımın tesiri ile Rum ve Ermeni milliyetçi kulüpleri kurulup alttan altta Osmanlının birliği ve beraberliği aleyhinde çalışmışlardır. Ve neticede Osmanlı dağılmıştır.

Osmanlıdan milliyetçilik duygusu ile ayrılan kavimler, Avrupa zalimlerine yem olmuşlar ve onların menhus fikriyatına adi bir hizmetçi olmuşlardır.

"Boğazına gitmek" tabiri Avrupa’nın o kavimleri hem kullanması hem de sömürmesi şeklindedir. Tabi buradaki kavimler Ermeni ve Rumlar değil, İslam’ın sair Müslim olan kavimleridir ki, Arap ve sair kavimlerin Osmanlıdan sonra çektiği çileler buna şahittir. Ermeni ve Rumlar burada sadece rol model olarak takdim ediliyorlar. Yani Osmanlıda ayrılık fitnesini ilk bunlar başlattı demek isteniliyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...