"Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler namında sebeb-i tefrika-i kulûb, muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebîlerin boğazına gidenlerin,.." Buradaki "Ecnebîlerin boğazına gitmek" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem bizde, iptida-yı Hürriyette, Babil Kal’asının harabiyeti zamanında 'tebelbül-ü akvâm' tabir edilen teşâub-u akvam ve o teşâub sebebiyle dağılmaları gibi, menfi milliyet fikriyle, başta Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler namında sebeb-i tefrika-i kulûb, muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar ecnebîlerin boğazına gidenlerin ve perişan olanların halleri, menfi milliyetin zararını gösterdi."(1)

Babil, ilkçağda Eski Mezapotamya’da kurulan Sümer Devletinin en büyük ve en ünlü şehridir. Bağdat’a 88 km. mesafede bulunan bu şehrin harabeleri günümüze kadar gelmiştir. Bakara Suresinin 102. ayetinde bu şehirden bahsedilmektedir.

Babil Kal’ası veya kulesi Tevrat’ın nakline göre, Hz. Nuh’un (as) oğulları tarafından gökyüzüne ulaşmak için yapılmıştır. Yaptıklarıyla mağrur olan bu insanların dilleri, taraf-ı ilahiden değiştirilmiş, birbirini anlamamış ve daha sonra dünyanın her tarafına dağılmışlardır. İşte, bu hâdiseye “tebelbül-ü akvam” veya “teşaub-u akvam” adı verilmiştir.

Üstad Hazretleri bu tarihî hadiseyi Osmanlının yıkılma ve dağılma sürecine benzetiyor. 1789 Fransız İhtilali ile hız kazanan menfi milliyetçilik cereyanının Osmanlının dağılmasında çok büyük rolü olmuştur. Bu cereyanın tesiri ile Rum ve Ermeni kulüpleri kurulmuş ve Osmanlının aleyhinde çalışmışlardır. Ve neticede Osmanlı dağılmıştır.

Osmanlıdan ayrılanlar, Avrupa zalimlerine yem olmuşlar ve onların menhus emellerine hizmet etmişlerdir.

"Boğazına gitmek" tabiri Avrupa’nın o kavimleri hem kullanması hem de sömürmesi demektir. Tabiî buradaki kavimler Ermeni ve Rumlar değil, İslam Dinine mensup kavimleridir ki, Arap ve sair milletlerin Osmanlı Devletinin yıkılmasından sonra çektikleri çileler ve düştükleri vahim durumlar buna şahittir. Ermeni ve Rumlar burada sadece rol model olarak takdim ediliyorlar. Çünkü Osmanlıda ayrılık fitnesini ilk başlatan Ermeniler ve Rumlar olmuştur.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...