Block title
Block content

"Rüya-yı sadıka vasıtasıyla veya hakikî keşif cihetiyle, Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (r.a.) gibi zevat- ı kudsiye cüz’î işlere dair âmi adamlarla da temas edebilirler ve bazı şeyleri haber veriyorlar..." sorusunu ve bunun cevabını açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual: Rüya-yı sadıka vasıtasıyla veya hakiki keşif cihetiyle, Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (r.a.) gibi zevat-ı kudsiye cüz'i işlere dair âmi adamlarla da temas edebilirler ve bazı şeyleri haber veriyorlar. Nedendir ki bunların bir işaret-i gaybiyelerini gayet ehemmiyetle bin keşif ve binler rüya-yı sadıka kadar tutuyorsunuz, ehemmiyet veriyorsunuz?"(1)

Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (r.a.) gibi büyük evliyalar, keramet ve sadık rüya yolu ile birçok insanlarla manevi alemde irtibat kurup, onları motive edip manen onlara iltifat edebilir. Bu olay artık sıradan bir olay gibi çokça vuku bulan olaylar sınıfındandır. Oysa sen bu iki evliyanın sıradanlık kazanmış manevi iltifatını büyük bir olay gibi gösterip, Risale-i Nur'un makbul oluşuna bir işaret bir delil gibi sunuyorsun.

"Elcevap: Sekiz yüz ve bin üç yüz sene mesafede veraset-i Nübüvvet makamında âlem-i İslâmın istikbali nokta-i nazarında külli bir nazar o uzun mesafede görünen hadisatın elbette çok ehemmiyeti olacak. Dağ gibi bir büyüklüğü olacak ki o uzun mesafede ve o küllî nazarda âlem-i İslâmın menfaati nokta-i nazarında uzakta görünsün ve ona dikkat edilsin ve vücuda gelmeden evvel ondan haber verilsin. Rüya-yı sadıka ve keşif ise cüz'i ve hususidir. Vücuda geldikten sonra yakından bakmaktır. Elbette böyle keşif cihetinde ruhani temessül itibariyle yakından bakıldığı vakit zerreler dahi görünebilir. Adi adamlar da onların ruhani misalleri ile görüşebilirler. Ve gayet ehemmiyetsiz şeyler de medar-ı nazar olabilir."

"Evet, bir aynada misalî güneşle münasebettar olmak ve sohbet etmek nerede, hakiki semadaki güneşle münasebettar olmak nerede? Aynadaki güneşi herkes eline alabilir. İltifatına mazhar olabilir. Konuşabilse belki konuşturabilir. Fakat semadaki güneşin iltifatını celbeden ve kendisi ile konuşturan kimse kamere çıkmalı, makamı kamerde olmalı veya kamer gibi bir vazife görmeli, yoksa o Sultan-ı Semavinin haşmetli nazarı altında hiç görünmeyecek derecede gizlenecektir."(2) 

Üstadımız bu soruya, uzak mesafeden büyük hadise ve büyük dağlar görülür şeklinde cevap veriyor. Rüya ve keşif, ancak yakın bir zamanda olacak şahsi ve küçük olayları gösterir. Oysa bu büyük evliyaların işaret ve beşareti on üç asır gibi hem çok uzak bir zaman dilimine hem de büyük bir olaya parmak basıyor. Bu yüzden  Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (r.a.)’ın Risale-i Nur'u müjdelemeleri basit ve sıradan bir keramet ve rüya ile kıyaslanamaz.

Örnekteki gibi, aynadaki güneşin yansıması ile gerçek güneş arasında çok büyük bir fark bulunuyor. Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (r.a.) tarafından Risale-i Nur'un müjdelenmesi gerçek güneş ile muhatap olmak anlamı taşırken, basit rüya ve keramet yolları ile hususi kimselerin manen onlardan yardım ve medet almaları ise, güneşin aynadaki yansıması ile muhatap olması anlamı taşır.

Yani Hz. Ali (r.a.) ve Gavs-ı Âzam (r.a.) on üç asır önceden Risale-i Nur'u müjdelemesi, sıradan ve basit bir keramet ve rüya olayı ile kıyaslanamaz. O mübarek evliyalar, Risale-i Nur'un ahir zamanda milyonlarca insanın imanını kurtaracağını ve süfyan ve deccal gibi dehşetli şahısların tahribatlarını tamir edeceğini manen görmüş ve alkışlamışlar. Böyle büyük iltifatı adi rüya ve keramet derecesine indirgemek insafsızlık olur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sikke-i Tasdik-i Gaybî, On Sekizinci Lem'a.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...