Block title
Block content

"Sâbit ibni Kays ibni Şemmas'ın Yemâme harbinde şehid düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konulurken, birden ondan bir ses geldi. Hazret-i Ömer hilâfete geçmeden, şehadetini haber.." meselesinin "Gaybı ancak Allah bilir." ayetiyle izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncü hadise: Başta İmam-ı Beyhakî gibi râviler, Abdullah ibni Ubeydullahi'l-Ensârî'den haber veriyorlar ki, Abdullah demiş: Sâbit ibni Kays ibni Şemmas'ın Yemâme harbinde şehid düştüğü ve kabre koyduğumuz vakit ben hazırdım. Kabre konulurken, birden ondan bir ses geldi:  مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ اَبوُ بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَعُمَرُ الشَّهِيدُ وَعُثْماَنُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ   ["Muhammed Allah’ın Resulüdür. Ebû Bekir Sıddıktır. Ömer şehiddir. Osman ise, şefkatli ve iyilikseverdir.” (Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:320; Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:649; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 6:157-158)] dedi. Sonra açtık, baktık; ölü, cansız! İşte, o vakit, daha Hazret-i Ömer hilâfete geçmeden, şehadetini haber veriyor."(1)

Evvela, bu olay hadisle sabittir, hadisin kaynağını da belirttik.

İkincisi, Ehl-i sünnet inancına göre "Allah gaybı makbul kullarına bildirebilir." Bu manayı teyit eden çok ayet ve hadisler mevcuttur.

Biz bir iki tanesini örnek olarak takdim edelim:

"Allah gaybı bilendir ve hiç kimseyi gaybına (sırlarına) muttali kılmaz; ancak kendi rızası ile bir resulünü haberdar edebilir ve Allah onun önünden ve arkasından gözcüler salar." (Cin, 72/26-27)

"Allah size gaybı bildirecek değildir. Fakat Allah elçilerinden dilediğini seçer-ayırt eder." (Âl-i İmran, 2/179)

Üçüncüsü, bu hadise Peygamber Efendimiz (asm)'in bir mucizesi olup, Allah’ın Resulü'ne nasip ettiği bir durum olarak değerlendirilebilir.

Dördüncüsü, ''Geleceği yalnız Allah bilir.'' ayetlerinin genel hükmü, diğer ayet ve hadisler ile sınırlandırmıştır. Yani bu husustaki ayetleri şu şekilde anlamız gerekiyor; ''Gaybı yalnız Allah bilir, Allah bildirmez ise kul kendi başına bilemez.'' demektir.

Özetle Ehl-i sünnet âlimleri, Allah dostları olan evliyaların birtakım ledünni ve gaybi hallere, Allah’ın izni ve bildirmesi ile muttali olabileceğini ittifak ile kabul etmişlerdir. İbn-i Arabi Hazretlerinin bu tarz gaybi haberleri çok şöhret bulmuştur mesela...

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Beşinci İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Beşinci İşaret | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 997 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...