"Sen de haseneden neşet eden muhabbeti, muhsinden, muhsinin müteallikatına teşmil et. Uyûbundan iğmâz-ı ayn et. Seyyieden neşet eden adavet-i müsiden, musiin akaribine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem ki hasene on misline çıkar. Seyyie, nefsinde birde münhasır kalır. Sen de haseneden neşet eden muhabbeti, muhsinden muhsinin müteallikatına teşmil et. Uyûbundan iğmaz-ı ayn et. Seyyieden neşet eden adaveti, müsiden, müsiin akaribine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme. Bu edeb-i aliyye-i âdile-i Kur'aniye ile edeblen! Kur'an'ın edebiyle edeblenmeyen, zamanın sillesiyle tedib olunacağı muhakkaktır."(1)

Üstadımızın batıya sürgün edilişinden sonra, Burdur'da bir miktar ikamet ettirildi. İşte burada Risale-i Nurların -âdeta- ilk basamağı olan Nur'un İlk Kapısı isimli eseri telif edildi. Bu cümle de bu zahiren küçük hakikatte ise çok büyük mana taşıyan eserde bir edep dersi olarak nazara sunuluyor.

Sen de haseneden neşet eden muhabbeti, muhsinden muhsinin müteallikatına teşmil et.

Sana iyilik ve ihsanda bulunan birisinin dost ve akrabalarına bu iyilik ve ihsandan dolayı muhabbet et onlarla güzel ilişkiler kur. Bu suretle iyilik sayesinde muhabbet ve saygı yaygınlaşsın.

Uyûbundan iğmaz-ı ayn et.

İnsanların kusur ve ayıplarını görmezden gel, yani mümin kardeşinin kusur ve ayıplarını gece gibi ört, gizle ayıpları peşine düşüp araştırma tecessüs etme.

Seyyieden neşet eden adaveti, müsiden, müsiin akaribine veya sair güzel sıfatlarına tecavüz ettirme.

Kötülüklerden meydana gelen düşmanlık hissini kötülüğü işleyen kimsenin dost ve akrabalarına teşmil edip yayma. Hasbelkader günah işlemiş bir mümin kardeşimizi bu günahından dolayı mahkum edip düşman gibi görme ve dahi diğer güzel ve olumlu sıfatlarını inkar edecek kadar ileri ve aşırı gitme. Bundan sonra da daha büyük zulüm olan o kişinin akraba ve sevenlerine düşmanlığı yayıp genişletme.

Mümin bir kardeşimizin on sıfatından yedi sekizi güzel ama bunun yanında iki üç tane de olumsuz yönleri bulunabilir. Bu olumsuz birkaç yönünü abartıp yedi sekiz olumlu sıfatının yerine koyarak düşmanlık besleme.

1) bk. Nur'un İlk Kapısı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...