"Seydânın bintü’l-fikri o güzel kıza, Hulûsi ile Abdülmecid’den maadâ her kim bakarsa câiz değildir. Bu gibi kızların dışarıya çıkmaları, hiçbir menfaati temin etmediğini ve bilâkis büyük bir mazarratı intâç edeceği ihtimali kavlini Seydâya yaz." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yirmi Dokuzuncu Mektubun Yedinci Kısmından bir suret Abdülmecid Efendi kardeşimize göndermiştim. Cevabında ezcümle diyor ki:

'Seydânın bintü’l-fikri o güzel kıza, Hulûsi ile Abdülmecid’den maadâ her kim bakarsa câiz değildir. Mahrem olanlar da bu hususta nâmahremdir. Bu gibi kızların dışarıya çıkmaları, hiçbir menfaati temin etmediğini ve bilâkis büyük bir mazarratı intâç edeceği ihtimali kavlini Seydâya yazsan iyi olur. Eski Said’in hiddeti, yenisinde de vardır. Halbuki, Yeni Said, insanoğullarıyla izâa-i vakt etmemeli. Meslek ve meşrebi öyle iktiza ediyor. Her ne ise... Cenâb-ı Hak Hâfız-ı Hakikîdir.'

"Bendeniz de kısaca şu mealde cevap vermiştim:

"Bu mütalâa bizler için doğrudur. Fakat dünyaya arkasını çeviren ve mânevî vazife-i memuresini ifa ederken insanlarla -Nurlarla alakadar olanları vasıtasıyla- meşgul olan Üstad Hazretleri için bu fikri muvafık bulmuyorum. Çünkü, o zâtı bu emr-i azîmde istihdam eden, elbette muhafaza buyurur. Bana öyle kat’î kanaat gelmiş ki, eğer bizler Nurlarla alâkamızı kesersek, Üstad Hazretleri bize arkasını çevirir..."(1)

Barla Lahikası'nda geçen bu mektup Hulusi Ağabey'e aittir. Bu mektuptaki mesajlar ise Abdülmecid Ağabey'e aittir. Hulusi Ağabey, Abdümecid Ağabey'e ait olan bu mesajları Üstad'a bildirmek üzere bu mektubu yazmıştır.

Burada şifreli konuşmalar vardır. Kızdan maksat; Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Yedinci Kısmında geçen tevafukatlardır. Dışarı çıkmaması ise, bu risalenin herkesin eline geçmesinin doğru olmadığının ifadesidir. Bu tevafukatları başkasının okunmasında bir fayda mülahaza etmediğini ifade ediyor. Ancak has dairedeki Nur talebeleri okusun diyor, Abdülmecid Ağabey. Diğer şifreleri bu şekilde yerleştirmek mümkündür.

Fakat, mektubun devamından anlaşıldığı üzere, Hulusi Ağabey bu fikre katılmıyor ve Allah'ın, bu eserleri kurtaracağını ifade ediyor.

(1) bk. Barla Lahikası, (118. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...