Block title
Block content

"Şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız, sû-i ahvâlimiz dört sebepten gelmiş." dört maddeyi ve "Memurîn hakkıyla vazifesini ifa etse, memur olmayan ilcaat-ı zamana muvafık sa'y etse, sefahete vakit bulamayacaktır." ifadesinin geçtiği yerin izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"1. Şeriat-ı garrânın adem-i mürâât-ı ahkâmından,"

Müslümanlar, İslam’ın emir ve yasaklarına itaat ile hürmetlerini göstermedikleri için geri ve noksan kalmışlar.

"2. Bazı müdâhinlerin keyfemâyeşâ sû-i tefsirinden,"

Bazı hocaların İslam’ı keyfine göre kötü yorumlamaları İslam toplumunu geriletip noksan bırakmaya sebep olmuştur.

"3. Zâhirperest âlim-i câhilin veyahut câhil-i âlimin taassubat-ı nâ-bemahallinden,"

Bazı cahillikte alim alimlikte cahil olan zevat, İslam’ın ana mesajını kavramayıp Kur’an ve hadisin zahirine takılarak, insanları da taassup ve taklide mahkum etmiş ve nihayetinde çağın ve gelişimin ruhuna ayak uydururamamıştırlar.

"4. Sû-i tâlih cihetiyle ve sû-i intihap tarikiyle müşkilü’t-tahsil olan Avrupa mehasinini terk ederek, çocuk gibi hevâ ve hevese muvafık zünub ve mesâvî-i medeniyeti tuti gibi taklittendir ki, bu netice-i seyyie zuhur ediyor."

"Memurîn hakkıyla vazifesini ifa etse, memur olmayan ilcaat-ı zamana muvafık sa’y etse, sefahete vakit bulamayacaktır. Bu iki kısmın herhangisinde bir fert, sefahete inhimakgösterdiyse, bu, heyet-i içtimaiye içinde muzır bir mikrop sûretine giriyor."(1)

Avrupa’nın müspet ve güzel yönlerini tahsil etmemiz gerekirken, biz heva ve hevesimize uyarak Avrupa’nın menfi ve çirkin yönlerini taklit ettik; netice olarak da hem maddi hem manevi geri kaldık. Bizdeki elit tabaka tuti kuşu (papağan) gibi Avrupa’nın menfi ve sefahat yönünü ezberleyip, topluma Batılılaşma ve medeniyet diye bunu dayattılar.

Toplumu sevk ve idare etmeye vazifeli olan cumhuriyet bürokrasisi, bu zamanın gereklerine uygun hareket edip çağın seviyesine uygun bir şevk ve cereyan vermeleri gerekirken, tam aksine Batının fantezi ve sefahati ile kendilerini oyalayıp, toplumu yanlış kulvarlara itmeye yeltendiler. Kılık kıyafet, harf, şapka inkılapları buna bazı örneklerdir.

Bu yanlış sevk yüzünden toplumda sefih bir zümre türemiştir ve bu zümre aynı zamanda toplumun bünyesini hasta eden bir mikrop gibidir. Halihazırda Türkiye’nin gelişmesi ve büyümesi önünde ayak bağı olan bu zihniyet ve onun izdüşümü olan bürokrasi bunun somut bir yansımasıdır.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, Hürriyete Hitap.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...