Block title
Block content

Lem`alar

İçerikler


 1. "Hazret-i Ali'ye (ra) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsî kemalât ve mertebesi noktasından. İkinci cihet, Âl-i Beyt'in şahs-ı manevîsini temsil ettiği noktasındandır." İzah eder misiniz?

 2. "Bazen dünyaya yerleşemiyorsun, zindanda boğazı sıkılmış adam gibi... En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun." İzah eder misiniz? İnsan ne yapınca veya neyi eksik yapınca dünyaya değil de bir dakikalık hatıraya yerleşir?

 3. "Faaliyet, ayn-ı lezzet olan vücudun tezahürüdür." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "İşte, havanın bu hasiyetine binâendir ki, mevcudât-ı havâiye olan hurûfât, kudsiyet kesb ettikçe, yani, âhizelik vaziyetini aldıkça, yani, Kur’ân hurûfâtı olduğundan..." Devamıyla izah eder misiniz?

 5. "Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir-iki latîfe var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler; belki de mes'uliyet altına da giremezler." Bu letaifler iradeyi dinlemiyorsa insan elinde olmadan günaha girer mi demek?

 6. "Hem âkıbeti görmeyen ve hazır zevke müptelâ olan insandaki nebâtî ve hayvânî kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır ki, akıl ve kalb gibi letâif-i insaniyeyi insaniyetkârâne ve âkıbet-endişâne olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar." İzahı?

 7. "Güneşi kömürsüz, yağsız yandıran, söndürmeyen..." Hidrojenin helyuma dönüşmesiyle yandığı, yani kömürsüz ve yağsız olmasında anormal bir şey olmadığını düşünenlere ne denilebilir?

 8. "Eğer bir mes'elenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına tarafdar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır." bu dinsiz ile tartışmada kullanılabilir mi?

 9. "Senden şekvâ değil, belki nefsimi ve halimi sana şekvâ ediyorum." Biraz açar mısınız, nasıl dua edebiliriz bu konuda?

 10. "O arının bütün emsalinin bütün zeminde, aynı zamanda aynı fiile mazhariyetleri gösteriyor ki bu cüz'î ve hususi fiil ise ihatalı rûy-i zemini kaplamış bir fiilin bir ucudur." İzah eder misiniz?

 11. "Sekiz senedir ben Üstadımın hem muhatabı, hem müsevvidi, hem mübeyyizi olduğum halde, sekiz ay kadar Nurlardan istifade edemedim." Üstad'ın yanına gidip gelindiği halde, istifade edilememesi nasıl anlaşılabilir?

 12. "Fakat derd-i maişet zaruretiyle kendini mecbur bilip, gizli dâvâ vekâletine teşebbüs etti. Birden bir şefkat tokadı daha yedi." Dava vekaleti nedir, neden tokat sebebi oluyor, izah eder misiniz?

 13. "Bu şey (hıfz veya nur veya vücud veya rızık gibi) bir cihette buna dayanır, bu da ötekine, o da ona... gitgide herhalde nihayetsiz olamaz, bir nihayeti bulunacak. İşte, bütün böyle silsilelerin müntehaları, elbette sırr-ı kayyumiyettir." İzahı?

 14. "Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok." Allah'ın kabul edip de insanların reddettiği şeyler neler olabilir?

 15. "Fakat madem insan yalnız cesetten ibaret değil; cesedi beslemek için kalb, dil, akıl, dimağ koparılıp o cesede yedirilmez." Burayı "dil" ağırlıklı olarak izah eder misiniz?

 16. "Nefs-i insaniyetin mübtela olduğu âfil ve nâfil şeylerin, etvar-ı âlem üzerinde hakikatlarını gösterip, kalbin rabıtasını kesip, yüzünü beka ve âhirete çevirir." İzah eder misiniz?

 17. "Hurûf-u Kur’ân’ın, hususan sûrelerin başlarındaki mukattaât-ı hurûfun hâsiyetlerine ve fezâillerine ve tesirât-ı maddiyelerine dâir vürûd eden hadisleri şu asrın nazar-ı maddîsine takrib etmek için..." Bu hadislerden örnekler verir misiniz?

 18. "Zât-ı Zülcelâl olan Sahib-i Arş-ı Âzamın, mânevî bir merkez-i âlem ve kalb ve kıble-i kâinat hükmünde olan küre-i arzdaki mahlûkatın tedbirine medar dört arş-ı İlâhîsi var." İzah eder misiniz?

 19. "Şefkat sırrı" ne demektir, izah eder misiniz?

 20. "Kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lâzım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlâsa muvaffak olur." cümlesini izah eder misiniz?

 21. "Adeta, mâneviyatı maddiyata inkılâb ve gaybı şehâdete tahavvül ettirir bir hâsiyet onlarda görünüyor." cümlesini izah eder misiniz?

 22. "Mütefekkirâne ve ciddî bir surette ibadet ve tesbih eden adam, mevcudatın hakikaten mevcut ve muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür." Mevcudatın tesbihatını nasıl fark edebiliriz?

 23. "Sâir vezâif-i havâiyeden başka bir vazifesini bir hads-i kat’î ile, belki müşâhede ile ben kendim badem çiçeklerinde gördüm." Bu mesele nedir, izah eder misiniz?

 24. Vazife, faaliyet ve onlardaki fayda ve lezzetler anlatılırken "Her bir şey, bir Kadîr-i Ezelînin vücub-u vücuduna iki cihetle şehadet eder." denilerek tevhide geçiş yapılıyor, irtibatı kurabilir misiniz?

 25. "Kâinattan daha san’atlı, hikmetli, zîhayat bir kâinatı inşa eden..." Kâinattan daha san'atlı yeni bir kâinat nasıl olur? Diğerini de yaratan Allah değil mi? Hem yaratma noktasında misliyet olmasıyla daha san'atlı ve hikmetli nasıl olabilir?

 26. "Evet, ben itiraf ediyorum ki, hizmet-i Kur’âniyede âhiretim nokta-i nazarında içtihadımda hata ettim. Hizmete fütur verecek bir arzuda bulundum. Şefkatli, fakat şiddetli ve kefaretli bir tokat yedim..." Muhacir Hafız Ahmed'in tokadını açar mısınız?

 27. "Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek..." İzah eder misiniz, bana göre tefekkür daha mühim geliyor?

 28. "Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir." Lezzet ve ücret ve mükafatı birbirinden ayıran en önemli özellikler nelerdir?

 29. "Âyâ, görmüyor musun ki, bir adamın cüz’î bir emirden meyus olması ve vehmî bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkisar-ı hayale uğraması sebebiyle, tatlı hayaller ona acılaşıyor..." Cüzî emir, vehmî emel, ehemmiyetsiz iş ne olabilir?

 30. "Evet, musibet zamanı uzundur. Fakat örf-ü nâsta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayatî neticeler verdiği için uzundur." İzah eder misiniz, hayatî neticeler neler olabilir?

 31. "İnsandaki cisim, nefis, kalb, ruh daireleri öyle mütefavittir." Buna göre; nefsin tanımı nasıl yapılabilir?

 32. "Rızık, şifa ve yağmur münhasıran Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun kudretine hastır." cümlesinde “kudretine has” ne demektir, her şey öyle değil mi ki?

 33. "Ve o muameledeki terakki zembereğinin hareketi, mücahede ile olur. O mücahede ise, şeytanların ve muzır şeylerin vücuduyla olur." İzah eder misiniz, “terakki zenbereği”nden kasıt nedir?

 34. Yirmi Birinci Lema, İkinci Düsturda geçen "sırrın sırrı" nedir, açıklar mısınız?

Yükleniyor...