Bediüzzaman ve Diğerleri

İçerikler


 1. Osman Kemalî Efendi ile ilgili İslam Ansiklopedisinde, Said Nursî'nin onu Râfızîlik ve zındıklıkla itham ettiğini okudum. Bilgilendirir misiniz?

 2. Bediüzzaman Said Nursi ile Seyyid Kutup'un vizyon ve misyon farkı nedir? Dahili ve harici cihada değinerek konuyu açar mısınız?

 3. Üstad zamanında, bazı İslam alimleri kendisini eleştirmiş; Üstad bu eleştirenlerle çok tartışmaya girmemişti, acaba neden eleştirmişler? Mesela kendisini "ajan" diye suçlayan alimler olmuş mu, yoksa sadece eserlerini mi tenkit etmişler?

 4. Bediüzzaman Said Nursi ile diğer alimleri kıyaslamak, filandan üstündür, filanı geçmiştir gibi söylemler doğru olur mu? Mesela İmam Gazali veya Buhari gibi...

 5. Üstad, Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesini nasıl karşılamıştır?

 6. II. Abdülhamid Han'ın Bediüzzaman Said Nursi'yi hapse attırdığı bilgisi doğru mudur? II. Abdülhamid Han neden böyle bir şey yapmıştır?

 7. Abdullah Bin Zübeyr'in, ordusu Müslüman olan Haccac'a karşı durması, Şeyh Said'in yaptığının doğru olmasına örnek olabilir mi? Yani Şeyh Said eski kitaplarda olan bu meseleler ile hareket ettiğinden haklı sayılmaz mı? Üstad yeni bir içtihat yapıyor gibi!.

 8. Bediüzzaman, Nakşibendi ve Geylani Hazretlerinden daha mı büyüktür ki, bunların kurmuş oldukları tarikatı sonlandırıp ya da onları himayesine alıp tarikat döneminin bittiğini söyleyebiliyor?

 9. Bediüzaman'ın, Şeyh Said için; "Allah onlara cihad ile şehadeti; bana da kalemle cihadı nasip etti." dediği doğru mudur? Said Nursi, Şeyh Said'in davasını meşru görmüş mü?

 10. Üstad kadın hakim Hesna Şener'i talebeliğine kabul edip, ona gavsların isimlerinin yanında dua ediyormuş. Bu hanım okuyup iyi bir makama gelip dine hizmet etmiş. Biz de kızlarımızı okutup çalışmalarına müsaade etsek, doğru olur mu?

 11. Bediüzzaman'ın, Kur'an'da ismi geçen, "Zülkarneyn" hakkındaki görüşleri nelerdir? Risalelerde bu konuda bahis var mıdır?

 12. Üstadımızın, son halife ve padişah olan Abdülmecid Efendi ile ilgili beyanatları var mı acaba?

 13. “Bediüzzaman Said Nursi, ehl-i bid’ayı sevdiği için Abdülhamid’i sevememiş” iddiasına ne dersiniz?

 14. Bediüzzaman Said Nursi, Mustafa Kemal ile görüştü mü?

 15. Şeyh Fehim Kimdir ve Ne Zaman Yaşamıştır?

 16. Üstad Bediüzaman'ın, Prens Bismark'ın iman edip etmediği ile ilgili bir sözü var mı?

 17. Said Nursi'nin Şeyh Said'e yazdığı mektubun gerçek olmadığını söyleyenler var. Bunu açıklar mısınız?

 18. Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin dua kitabı ve kendisi hakkında bilgi verir misiniz?

 19. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi hakkında bilgi verir misiniz?

 20. Mehmet Seyrani ve Celal hakkında bilgi verir misiniz?

 21. Bediüzzaman Hazretlerinin özellikle Niyazi Mısri'den bir kaç şiiri, eserlerinde yer verdiğini görüyoruz, bunun hikmeti nedir? Yüzlerce şair olmasına rağmen, neden Niyazi Mısrî?

 22. Asrın imamları kimlerdir; merak ediyorum?

 23. Bediüzzaman sahabelere bağlı mıdır; "Yolum Sıddık-i Ekber'in yolu" , "Hz. Ali Üstadımdır" demiş midir?

 24. Mehmed Akif Ersoy'un Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve Risaleler hakkında ya da Üstad'ın Mehmet Akif hakkında yorumu var mıdır? Birbirleri ile tanışıklıkları var mı?

 25. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Fevzi Çakmak Hakkındaki Görüşü Nedir?

 26. Divan-ı Harb-i Örfi'de Geçen Hurşit Paşa, Kimdir?

 27. Üstad, fıkhi meselerde tamamen İmam Şafii'ye, akaidi meselelerde ise tamamen Maturidi'ye uymuş ise, geçmiş alimlerin çözemedikleri ya da ihtilafta kaldıkları hangi konuya çözüm getirmiştir?

 28. "Her soruya cevap verilir..." şeklindeki bazı iddialı sözleri başka zatlar da söylemişler mi? Mesela Gavsı Azam'da var mıdır bu tür ifadeler?

 29. Üstad'ın Hz.Hızır ile görüştüğü söyleniyor, doğru mudur?

 30. Üstadımızın, Mevdudi ve Seyyid Kutub'a bakışı nasıldı? Bizim bu zatlara bakışımız nasıl olmalı?

 31. Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile Kazım Karabekir arasında nasıl bir ilişki vardır?

 32. Bediüzzaman'ın Mevlana Celaleddin-i Rumî hakkındaki görüşlerini öğrenmek istiyorum?

 33. Bediüzzaman Said Nursi ve Süleyman Hilmi Tunahan konusunda bilgi verir misiniz?

 34. Bazıları, Üstad Eskişehir hapsindeyken, Şeyh Şerafeddin Efendi ile aralarında bir olay cereyan ettiğini söyleyerek, karalama kampanyası yürütüyor; meselenin hakikati nedir?

 35. Üstadımız'ın tebliğ anlayışına yakın, kitablarında zikir, fikir, şükür üçlüsüne ve tahkik üzere fikirleri benimseme, zamanın gereklerini anlayıp karşılığını verme gibi önemli olgulara eserlerinde yer vermiş İslam alimlerinden örnek verebilir misiniz?

 36. Üstadımız, kendini tenkit eden, eleştiren tarikat şeyhlerine dair nasıl bir yaklaşım içinde olmuştur, neler söylemiştir?

 37. Başta internet olmak üzere, çeşitli yollarla Üstad'a saldırılar oluyor. Ateisti, kafiri, Hristiyanı anlarım, ama bazı alimlerden, tarikat ve cemaat liderlerinden gelmesi benim zoruma gidiyor. Buna karşı tavrımız nasıl olmalıdır?

 38. Abdülhamit Han, neden Bediüzzamanı tımarhaneye gönderdi; Sultan mı yanlış yaptı, yoksa Said Nursi mi?

 39. Abdullah Cevdet Kimdir?

 40. Üstad'ın hayatına baktığımızda, inanılmaz bir sabır görüyoruz. Buradan yola çıkarak, "Üstad, Hz. Eyyüp (as) kadar veya ondan fazla sabırlıdır." demek, doğru olur mu?

 41. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, Şeyh Said'e gönderdiği mektubun orjinali duruyor mu, duruyorsa nerede? Bu mektuptan almamız gereken dersler nelerdir?

 42. Üstat'tan, Şeyh Said ve vatan düşmanı olarak bahsediyorlar. Bediüzzaman ve Şeyh Said Aynı Kişi mi?

 43. Abdurrahman Zapsu kimdir? Üstad ile arasında nasıl bir ilişki var? Üstad, Rusya'dan dönerken Zapsu ile aynı evde kalmış mı?

 44. Hz. Ali (ra)'nin, Üstad ve Risale-i Nurlarla Olan Yakın İlgisi Nedendir?

 45. Bediüzzaman Hazretleri ile İran devrimini yapan Ayetullah Humeyni arasında bir metot birliği var mıdır? Yoksa kullanılan metotlar arasındaki farklar nelerdir? Bazıları Üstad "Şarkta bir nur zuhur edecek." derken, iran devrimini işaret etti diyorlar?..

 46. Üstad'ın, Şah-ı Nakşibend ve Şâh-ı Geylani'den ders aldığı veya onlar tarafından irşad edildiği söylenebilir mi, bu konuda Risalelerde bilgi var mı?

 47. Üstad Bedüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, Mustafa Kemal Atatürk hakkında görüşleri nelerdir? Bu konuda Risalelerde bahis var mı?

 48. Üstad Bediüzzaman'ın Adnan Menderes'e bakış açısı nasıldı, bilgi verir misiniz?

 49. Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani ile Üstad Hazretleri ve Risale-i Nur arasında nasıl bir bağ vardır?

 50. Üstadımız, Padişah Vahdettin'den hiç bahsediyor mu Risalelerde ve Padişah Vahdettin hakkında Üstadımız'ın düşüncesi nelerdi?

 51. İddialara göre Üstad Hazretleri Şeyh Said için, "Ben onun intikamını aldım!.." demiş. İşin aslı nasıldır izah eder misiniz?

 52. Üstad'ın Alvarlı Efe Hazretlerine mektubu bulunuyor mu?

 53. Sultan Abdülhamit Han nasıl bir insandır? Bediüzzaman Onun hakkında neler söylüyor?

 54. Abdülhamit basiretli padişah olduğu halde, neden meşrutiyete karşı çıkmış; Üstadımız neden meşrutiyeti desteklemiş, ikisinin de aynı safta olması gerekmez miydi? Üstadımız Abdülhamit hakkında kötü söz sarf etmiş mi, ona kızmış mı, onu sevmiyor mu?

 55. Üstad Bediüzzaman'ın; İbni Kayyım, İbni Teymiye ve Seyyid Kutub hakkındaki fikirleri nelerdir?

 56. Karıştırılan Saidler: Said Nursi, Şeyh Said, Sait Molla

Yükleniyor...