Bediüzzaman ve Mehdiyet-Müceddidlik

İçerikler


 1. Hazreti Mehdi'nin hayat ve şeriat olarak özetlenen ikinci ve üçüncü vazifesi hangi sıra ile olacak? İsa aleyhisselamın nüzulü, ittihad-ı İslam'ın vukuu, gibi hadiseler ne zaman olacak?

 2. Fihrist Risalesinde Üstad'ın talebelerinin Mehdi hakkındaki farklı ifadelerini nasıl anlayabiliriz?

 3. Said Nursi Müceddit midir?

 4. Bediüzzaman, mehdilik hakkında içtihat hatası yapmış deniliyor. Said Nursi dışında kimse mehdiyi şahs-ı manevi olarak yorumlamamıştır. Konuyu açar mısınız?

 5. "Sonun sonunda seyyidlerden cemaat gelecek. Onların içlerinde gavs, âlim ve seyyidler olur. Hizmeti onlar alır götürürler bırakmazlar!" ifadesinin Üstad'a ait olduğu iddia edilip paylaşılıyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 6. Kelam ilminde tecdid ne demektir? Kelam ilmi neden Batı'nın fikrî esaretinde kalmış ve yenik düşmüştür?

 7. Üstadımız İçin, "İrşad Kutbu" İbaresini Kullanabilir miyiz?

 8. Zamanın son mürşid-i kamili Said Nursi midir? Said Nursi'nin neden bir silsilesi yok?

 9. "Üstad, dinin kurallarını Mehdi'nin hayata geçireceğini söylemektedir. Kendisi ise büyük mücadelelerle kendi devrinde ancak iman hakikatlerini sınırlı bir topluluğa tebliğ etme imkanı bulabilmiştir." Üstad hakkındaki hüsnüzannımızı nasıl yorumlarsınız?

 10. "Asrının müceddidini bilmeden ölen cehalet üzere ölür." Çok derslerde böyle bir hadis işittim, bunu nasıl anlamalıyız? Yani Bediüzzamanı bilmeden ölen âlim olarak ölemez mi? Cehaletten kasıt nedir?

 11. Üstad'ın sakal ve evlilik sünnetlerini yerine getirmediğini ve ayrıca Üstad'ın mehdiyi tavsif eden bazı hadislere mutabık düşmediğini iddia edenler var. Bu insanlara Üstad'ın mehdi olduğunu nasıl anlatabilirim?

 12. Bir arkadaşım, Bediüzzaman için; "En büyük mücedittir." şeklinde bir cümle kullandı. Bunu her yerde söylemek ne kadar doğrudur?

 13. Üstad'ımızdan sonra neden mürşit gelmeyecek, eserler tek başlarına mürşit olabilirler mi, insan olarak mürşide ihtiyaç yok mu?

 14. Üstad Bediüzzaman'dan sonra müceddit gelmeyecek mi, nasıl anlamamız lazım?

 15. Hz. Mehdi'den sonra velayette, ikinci bin yılın müceddidi olmasından İmam Rabbani veya Abdulkadir Geylani Hazretleri geliyor, diyenler vardır. Üstadımız'dan sonra gelmesi beklenen bir müceddid veya veli var mıdır?

 16. Üstad, kelam ilminde içtihad yapmış mıdır? Kelam ilmine neler kazandırmıştır?

 17. Üstat Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden Sonra Müceddid Gelecek mi?

 18. Üstad, Mehdiyet ve müceddidiyeti Risalelere atfediyor. Bunu bir velayet tevazusu mu, yoksa hakikat olarak mı algılamak gerekir?

 19. Mücedditlerin, herhangi bir mezhebe, bir müçtehide bağlı kalmaları haramdır. Üstad bazen Şafii, bazen Hanefi imamlara uyarak azimeti gözetiyor. Hadiste var ki "ahir zamanda gelecek mehdiye uyun" buyruluyor. Ne şekilde uyacağız?

 20. Üstad, mehdi olmadığını, şakirdlerinin öyle sandığını, ama bundan dolayı sorumlu olmadıklarını söylüyor. Yine Külliyat'a göre ahir zaman 1980´de başlıyor. Ne düşünüyorsunuz?

 21. Bediüzzaman tecdid alanında Maturidi ve Eş'ari'den farklı bir yol mu izlemiş, yoksa onlara tabi mi olmuştur?

 22. Her asrın müceddid ve talebeleri velayet-i kübraya mazhar mı? Bu makama sadece Nur talebeleri mi mazhardır? Her asırda vazifeli olan zâtın talebeleri de bu makama mazhar değil mi?

 23. Üstadımız mehdiyi şahs-ı manevi olarak vasıflandırıyor; ancak bazı hadislerde mehdinin Mekke'de doğacağı, imamiyetinin Kudüs'te olacağı söyleniyor; bu durumu nasıl anlamalıyız?

 24. Mehdi'nin makamının, Hz. Ebu Bekir'in makamında daha büyük olduğunu söyleyen bazı ağabeylere karşı nasıl cevap vermeliyiz?

 25. Biz Üstad'ı mehdi olarak biliyoruz, Hz. İsa da Mehdi'ye namazda tâbi olacak deniliyor, bunu nasıl anlamalıyız?

 26. Bediüzzaman Hazretleri Kürt müdür? Şakirtleri kendisine mehdi olduğunu söylemişler, Üstad Hazretleri de kendisinin Kürt olduğunu, mehdinin ise Ehl-i beyt'ten olup Arap olacağını söylemiş midir?

 27. Mehdinin vasıfları sahih hadislerle sabittir. Hiçbiri Üstadınıza uymuyor. Üstadınız mehdiyse, kıyamet hani nerde? Risaleler mehdiyse, hadislerde bir insan tarifi yapılıyor, bununla da çelişmiyor musunuz?

 28. Risale-i Nur'da, birçok yerlerde, Üstad'ın ahir zaman mehdi-i azamı olarak tesmiye edilmesi doğru mudur? Çünkü risalelerde 2011 yılında mehdi-i azamın geleceği ifşa edilmiş?..

 29. Bediüzzaman Mehdi midir?

 30. Üstad'ın üç dönemi var: Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said... Mehdinin de üç görevi var: iman, hayat ve şeriat... Mehdinin bu üç görevini, Üstad'ın üç dönemi şeklinde yorumlayabilir miyiz?

 31. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Mehdi mi?

 32. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Müçtehit midir?

Yükleniyor...