Bediüzzaman ve Siyaset-Yönetim

İçerikler


 1. "Amma öteki galib cereyan ise, ne vakit Kur’an’a ve Risale-i Nur’a ve bize ve İslamlara yardım etse..." Mufassal Tarihçede geçen bu ifadelerden Üstad'ın SSCB'ye karşı Hitler'i bir süre desteklediği iddiası doğru mudur?

 2. "Üstâd, gazetelerden bilhassa İslam Dünyası ile ilgili haberleri takib ederdi." Bu ifadeyi; On Birinci Şuâ, Dördüncü Mes'ele ile birlikte nasıl değerlendirirsiniz?

 3. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin "Siyasal İslam" anlayışı nasıldı?

 4. Said Nursi 31 Mart Hadiselerine Karışmış mıdır?

 5. Üstad siyasetten ve şeytandan Allah’a sığınırım diyor fakat, Mehmet Akif’le aynı safta Abdulhamit’in karşısında olmuş. Bu tezatı ve Üstad’ın Abdulhamit’e karşı tutumunun sebebini açıklar mısınız?

 6. Üstad şapka takmamasına yönelik ithama verdiği cevapta; "Bir kanunu reddetmek başkadır ve o kanunla amel etmemek bütün bütün başkadır." diyerek, sanki şapka kanununu reddetmiyor da uymuyor manası anlaşılıyor. Halbuki kesin dille red etmesi gerekmez miydi?

 7. Bediüzzaman Said Nursi; şeriat ile ilgili, bugün uygulanması hakkında ne düşünüyor?

 8. Bediüzzaman dindar bir cumhuriyeti destekliyor. Cumhuriyette esas şûra ve meşveret olduğuna göre, dindar cumhuriyetin sistemi tam olarak nedir?

 9. Üstad'a göre İslam'ın yönetim biçimi nasıldır? Birine "İslam'da net bir yönetim biçimi yoktur." dediğimde beni tekfir etti; bu konuda bilgi verir misiniz?

 10. Üstad için; çağdaş, demokrat, hürriyetçi ve medeniyetçi deniyor. Müslüman çağ üstü değil mi, O'na "çağdaş" demek hakaret olmaz mı? Demokrasinin de küfür olduğunu söylüyorlar!

 11. Bediüzzaman'ın; Demokrat Partiyi desteklemesi ve "Siyasal İslam" anlayışına karşı çıkmasının sebebi ne olabilir?

 12. Hilafetin ve saltanatın kaldırılması olayına Üstad'ın perspektifinden bakışımız nedir? Bunların kaldırılmaları iyi mi olmuş, yoksa kalmalı mıydı?

 13. Üstadımızın, kapitalizm karşısında sosyalizmi savunduğu ifade ediliyor, doğru mu?

 14. Said Nursi, ehven-i şer prensibiyle anti-komünistlik adına Kore Savaşını desteklemiştir. Peki ama Demokrat Parti hükûmetinin Amerika uşaklığı namına, hiç alakamızın olmadığı uzak bir diyar olan Kore'ye, Türk askerlerini göndermesi haksızlık değil mi?

 15. "Üstad'ın istiaze ettiği siyaset, aldatıcı olan bu zamanın siyasetleridir." denebilir mi? Bazıları mutlak şekilde siyaseti terketmenin caiz olmadığını savunuyorlar; ne dersiniz?

 16. Üstad'ın 1950'lerde, Demokrat Parti'ye yaklaşması ve desteklemesini nasıl yorumluyorsunuz? Bu da siyaset değil midir?

 17. "İçtimaî bir manevi rahatsızlık cihetiyle, hiçbir gazeteyi ne okudum ve ne dinledim ve ne de merak ettim." Bu hastalık nedir; Üstad'ın siyasi haleti merak etmemesi ile bu hastalığın ilişkisi nasıl kurulabilir?

 18. Üstad hayatta olduğu zamanlarda şeriat kaldırılıp demokrasi anlayışı getirildi. O zamanlarda çeşitli siyasi partiler çıkmıştır. Bu yönetim şekline ve bu partilere destek olma konusunda, Üstad'ın fikirleri veya düşünceleri nelerdir?

 19. Üstad'ın Abdülhamid'i eleştirip meşrutiyeti istemesi dolaylı olarak halifelik ve saltanata karşı olmak demek değil mi? Zira, meşrutiyetin gelmesi halifeliğin ve saltanatın sonunu getirecekti?

 20. Üstad'ın yanında Risalelerden başka bir kitap bulunmadığını söylemesinin hikmeti nedir? Siyasetle ilgili eserleri yanında bulundurmadığını mı kastediyor?

 21. Üstad, dini bir parti anlayışına niçin karşı çıkmıştır? Üstad'ın yanına dini parti kurmak için bazı şeyhlerin geldiği doğru mu?

 22. Bazıları, demokrasinin caiz olmadığını hadislerle ispatlıyorlar. Durum böyle iken, Üstad demokrasiye neden olumlu bakıyor?

 23. Üstad, tam olarak ne zaman siyasetten ve şerrinden Allah'a sığınırım demiştir? "Bu gün oy vermek de siyasete bulaşmaktır, Üstad bundan Allah'a sığınmış, biz de uzak duralım demiştir." diye yorumlayanlar var, açıklar mısınız?

 24. İslam dininde illaki devletin hilafet ve saltanatla yönetilmesi konusunda bir kural var mıdır? Bazı kesimler İslamiyet´in yönetim biçiminin baskıcı (İran'daki rejim gibi) ve cumhuriyet karşıtı olduğunu söylüyor. Üstad Bediüzzaman'ın görüşü nedir?

 25. Üstad'ın İttihad ve Terakki, Hamidiye Alayları ve Adem-i Merkeziyetçilik hakkındaki görüşlerini izah eder misiniz?

 26. Bediüzzaman Said Nursi, Birinci Millet Meclisi’nde konuşma yaptı mı? Mustafa Kemal ile görüştü mü?

 27. Üstad Bediüzzaman, Harf İnkılabını Nasıl Değerlendirmiştir?

 28. Said-i Nursi özgürlükler açısından liberal-demokrat bir anlayışa sahipti diyebilir miyiz? Mesela, İslam'ın toplumsal kurallarının Müslümanlara uygulanmasında, isteyen Müslümanlara bu kuralların uygulanmasını, istemeyene de uygulamamasını mı düşünür?

 29. Üstad Hazretlerinin TBMM'ye gidip, devlet erkanını İslam'a ve namaza davet ettiği doğru mudur?

 30. İttihad ve terakkinin, Üstad Bediüzzaman'a muhalefet ve kin sebebi nedir?

 31. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, hilafetin devamı hakkında nasıl bir görüş belirtmiş, Risale-i Nurlarda bu konu nerede geçmektedir?

 32. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin gizli veya açık herhangi bir yabancı ile bir siyasi veya başka bir çeşit anlaşması olmuş mudur?

 33. Bediüzzaman Sosyal Yönetim Olarak Nasıl Bir Ülke Arzulardı?

 34. Üstad'ın siyaseti terketmesi ile ilgili, Peygamberimiz (asv)'in ahir zaman hadiselerinin ortaya çıktığı zamanda, yapmamız gereken tavsiyeleri olan hadisleri yazabilir misiniz?

 35. Üstad son zamanlarında siyasetle İslam'a hizmet etme anlayışı içinde bulunmuş mu? Ve talebelerine bir siyasi çizgi bırakmış mıdır?

 36. Üstad'ın oy kullanmasını nasıl değerlendirmeliyiz, oy kullanmak siyaset kavramının içine girmez mi?

 37. Üstad Eski Said döneminde siyasetle ilgilenmiş, Yeni Said döneminde ise kendini iman hizmetine adamıştır. Peki Eski Said döneminde siyasetle nasıl ilgilenmiş, yani hangi yönleri onu ilgilendirmiş, neden gazeteleri takip etmiş?..

 38. 31 Mart hadisesinin iç yüzü nedir ve Bediüzzaman'ın bu olayla irtibatı nedir?

 39. Üstad'ın gazete okumamasını ve o dönem içinde İkinci Dünya Savaşı gibi büyük meseleler varken bile, onlarla ilgilenmemesini nasıl anlamalıyız?

 40. Bediüzzaman'a Göre En İyi Yönetim Şekli Nedir?

 41. Bediüzzaman'ın kendi dönemindeki hükümete; "ben, size karışmıyorum, siz de bize karışmayın" şeklindeki söylemi eleştirilmekte ve "uluhiyet tevhidine aykırı olup tağutları bir nevi tasdik" ettiği söylenmektedir. Bu meseleyi izah edebilir misiniz?

 42. Ehl-i sünnet'in ulü'l-emre itaat konusundaki tahşidatlarına binaen; Üstad'ın ilk dönem İttihatçılara yakın durmasını nasıl değerlendirmeliyiz? Abdülhamit ile ilişkileri nasıldır, itaat etmiş midir?

 43. Bediüzzaman'ın, "Şer'i cumhuriyet" ve "Laik cumhuriyet"e bakışı nasıldır? Bu bağlamda laik demokrasi hangisinin kapsamına giriyor? Doğu meselesini yorumlar mısınız?

 44. Bediüzzaman'ın İttihat Terakki'nin uygulamaları karşısındaki tutumu ve ilişkileri nasıldır?

Yükleniyor...