Block title
Block content

Divan-ı Harb-i Örfî

İçerikler

 1. "İnkırazın mahkûmu olan kuvvet ve cebrin saltanatı idi. Herhangi devletin deverân-ı demmi yerine girmişse, öyle devletlerin sahâif-i tarihiyeleri baykuşların âşiyâneleri gibi satırları inkırazlarını çağırıyorlar, bağırıyorlar." İzah eder misiniz?

 2. "Zaman-ı sâlifte, yani galebe-i vahşet vaktinde âlemde hükümfermâ, vahşetin mahsulü ve tedennî ve inkırazın mahkûmu olan kuvvet ve cebrin saltanatı idi." Zaman-ı salife; İslam ülkeleri ve milletleri de dahil mi, yani cebir ve vahşet ile mi hükmediyorlardı?

 3. "Hürriyet tam zamanında doğdu. Ahval ve ilcaat-ı zaman tam terbiyesine hizmet ister. Sun’î ve ihtiyarî değil, ta ki çok külfete muhtaç olsun." İzah eder misiniz?

 4. "Tasallut-u medeniyetin zamanında âlemin hükümranı, ilim ve mârifettir. Müvellidi medeniyet ve şanı tezeyyüd ve ömrü ebedî olduğundan herhangi devletin hayat ve müdebbiri olmuş ise,.." İzah eder misiniz?

 5. "Bu zaman-ı mazide insan istidad-ı gayr-ı mütenahîye mâlik iken o kadar dar ve mahdud daire içinde hareket ediyordu ki: Güya insan iken hayvan gibi yaşadığından, efkâr ve ahlâkı o daire nisbetinde tedenni etmiş ve mahsur kalmış idi..." İzah eder misiniz?

 6. "Bu kuvvetli Asya ve Rumeli tarlası çok şübban-ı vatan mahsulü vereceğinden kaviyyen ümidvarız." izah eder misiniz? Burada geçen "Asya"dan maksat; Türkiye, Türki Cumhuriyetler, Orta Asya Ülkeleri, "Rumeli"den maksat da Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi Müslüman devletler midir?

 7. "Bu hükûmet-i zaîfeyi âdi adamlar idare edebilirdi. Amma bu kadar metin ve dehşetli, kaviyyen emel ettiğimiz yeni hükûmeti omuzunda taşıyacak hârika ve dâhî adamlar lâzım..." İzah eder misiniz?

 8. "İmam-ı Ömer (r.a.), İmam-ı Ali (r.a.) ve Salâhaddin-i Eyyubî â’sârı bu müddeâya delil-i alenîdir." cümlesini izah edip, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 9. "Asr-ı Saadet olan sadr-ı evvelin hürriyet ve adalet ve müsâvâtı, bâhusus o zamanda delil-i kat’îdir ki, şeriat-ı garrâ müsâvâtı ve adaleti ve hakikî hürriyeti cemî revabıt ve levâzımâtıyla câmidir." İzah eder misiniz?

 10. "Şimdiye kadar noksaniyetimiz ve tedenniyatımız, sû-i ahvâlimiz dört sebepten gelmiş..." Bu dört maddeyi ve "Memurîn hakkıyla vazifesini ifa etse, memur olmayan ilcaat-ı zamana muvafık sa'y etse, sefahete vakit bulamayacaktır." ifadesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 11. "Bunun en büyük sebebi, istibdattan sonra, mürşid-i umumî üç büyük şubenin ki,.." Devamıyla izah eder misiniz?

 12. "Bu tebayün-ü efkâr ahlâk-ı İslâmiyenin esasını sarsmış, ittihad-ı milleti çatallaştırmış. Terakkiyat-ı medeniyeden geri bırakmıştır. Zira biri ifrat ile diğerini tekfir ve tadlil ediyor; öteki tefrit ile onu teçhil ve gayr-ı mutemed addediyor. Bunun çaresi, tevhid ile ve efkârlarının mabeyninde teyid ile münasebet ile musalâhadır. Ta itidal noktasında musafaha ile birleşmeli ki, âheng-i terakkîyi ihlâl etmesinler." İzah eder misiniz?

 13. "İkincisi: Birşeyi tergib veya terhib etmekle ondan daha mühim şeyi tenzil edeceklerinden, muvazene-i şeriatı muhafaza etmiyorlar... Güya insanları eski zaman köşelerine çekiyorlar, sonra konuşuyorlar." cümlelerini izah eder misiniz?

 14. "Ben vaizleri dinledim; nasihatleri bana tesir etmedi. Düşündüm. Kasâvet-i kalbimden başka üç sebep buldum..." şeklinde başlayan paragrafın ikinci ve üçüncü maddelerini cevaplandırır mısınız?

 15. "Zaman-ı hâzırayı zaman-ı sâlifeye kıyas ederek yalnız tasvir-i müddeâyı parlak ve mübalâğalı gösteriyorlar. Tesir ettirmek için ispat-ı müddeâ ve müteharrî-i hakikati iknâ lâzım iken, ihmal ediyorlar." Açıklar mısınız?

Yükleniyor...