Block title
Block content

Altıncı Nükte

İçerikler

 1. "Ve hâkezâ, bu mânevî mide-i kübrâ ile hadsiz nimet-i İlâhiyeden istifade edebilir. Ve bilhassa o midedeki muhabbet-i İlâhiye zevkinin daha başka bir dairesi var." ifadelerini izah eder misiniz?

 2. "İnsan, kendi acz-i mutlakıyla Hâlıkının kudret-i mutlakasını ve derecâtını ve aczin dereceleriyle kudretin mertebelerini hissetmektir. Ve fakr-ı mutlakıyla rahmetini ve rahmetinin derecelerini idrak etmek ve zaafıyla Onun kuvvetini..." Açıklar mısınız?

 3. "Kâinatta münteşir bütün envâ-ı nimeti insanla tanzim etmek. Ve insanın menfaati ipiyle tesbih taneleri gibi tanzim eder, nimetlerin iplerinin uçlarını insanın başına bağlar, rahmet hazinelerinin umum çeşitlerine insanı bir liste hükmüne getirir." İzahı?

 4. Kayyum isminde, Üçüncü Vecih'te, "İnsanın Cenab-ı Hakk'a ayinedarlığının iki yüzü var." deniliyor. Ancak İkinci Vecih ile aynı gibi geldi bana; farkını açıklar mısınız?

 5. "...ve hâkezâ her bir cihazı bir âlemden haber veriyorlar." cümlesindeki alemlerden birini (dünya harici) ve o alemden haber veren cihaza örnek verebilir misiniz?

 6. "İkinci yüzü: Şuûnât-ı İlâhiyeye âyinedarlık eder. Yani, kendi hayatıyla Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun hayatına işaret ettiği gibi, kendi hayatında inkişaf eden sem’ ve basar gibi duyguların vasıtasıyla, Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun sem’ ve basar..." Açıklar mısınız?

 7. "İnsan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen ve his ve hassasiyet suretinde galeyan eden ve kesretli bir surette olan çok ince hayatî duygular, mânâlar ve hisler vasıtasıyla, Zât-ı Hayy-ı Kayyum’un şuunat-ı kudsiyesine âyinedarlık eder." izah eder misiniz?

 8. Hayal, nasıl alemi misalin bir küçük numunesi oluyor?

 9. İnsan hayatında bulunan ve inkişaf etmeyen duygular Cenab-ı Hakk'ın şuunatına nasıl ayinedarlık eder?

 10. İsmi Kayyum'da, insanın üç mühim vazifesinden birincisini ve üçüncü vazifesinin Üçüncü Vecih'teki birincisini izah eder misiniz?

 11. "Cemal kendini sevdiği için, sevmesine mukabil muhabbet ister. Zeval ve fena ise, o muhabbeti adavete kalb eder, çevirir. Eğer insan ebede gidip baki kalmazsa, fıtratındaki cemali samediyeye karşı olan esaslı muhabbet yerine adavet bulunacaktır." İzahı?

 12. "İnsan, küçük bir mikyasta, kâinattaki hakaik-i imaniyeyi şuhud derecesinde gösterebilir." cümlesini izah eder misiniz? Bana "Ruhanileri ispat et." dediklerinde, Üstadımızın dediğini nasıl anlatabilirim?

 13. "Kâinattaki ruhanîlerin bir delil-i vücudu ve nümunesi, insandaki kuvvelerdir ve latifelerdir ve hakeza..." cümlesini açıklar mısınız?

 14. "Kâinattaki ruhanîlerin bir delil-i vücudu ve nümunesi, insandaki kuvvelerdir ve lâtifelerdir." cümlesini nasıl anlamalıyız?

 15. "Madem cemal, kemal, rahmet bakidirler ve sermedidirler. Elbette o cemal-i bakinin ayine-i müştakı ve o kemal-i sermedinin dellalı aşıkı ve o rahmeti ebediyenin muhtacı müteşekkiri olan insan, baki kalmak için darı bekaya gidecek..." Açıklar mısınız?

 16. İnsan ebede aşık olduğu halde, niçin ahirete inanmayan insanlar var? Bu bir çelişki değil mi ya da insanların çoğu ahiret yokmuş gibi davranıyor, sanki ebede aşık olmadığını söylemek istiyor. Acaba bunu nasıl açıklarız? Bu konuda Risaleden pasaj var mı?

 17. İnsan küçük bir alem olup, büyük alemin nümunelerini taşıyor. Buna göre ruhun, sırrın, hafinin, ahfanın asılları büyük alemde nedir? Yani "hafi", "ahfa", "sır" latifeleri büyük alemde neyi temsil eder?

 18. "Cemâl-i mutlaktan ebedî ayrılmaktan gelen derin yarasını, ancak ona adâvetle, ondan küsmekle ve onu inkâr etmekle tedavi edebilir. İşte, kâfirlerin Allah’ın düşmanı olması bu noktadan ileri geliyor." İki cümle arasındaki bağlantıyı kurar mısınız?

 19. Allah sonsuzdur, yeri ve mekanı yoktur. Madde ise bir yer tutuyor. Maddenin tuttuğu yer kadar Allah'ın sonsuzluğuna bir sınırlama getirilmiş olmuyor mu?

 20. Otuzuncu Lem'a'da yer alan; Kayyumiyet-i ilahiyedeki "ezeli" ve "ebedi" tabirlerini izah eder misiniz?

Yükleniyor...