Yedinci Lem'a

İçerikler


 1. "Sure-i Feth´in bu üç âyetinin çok vücuh-u i´cazı vardır." deniliyor. Kur'an'ın kırk vücuh ile mucize olduğunu biliyoruz. Burada on vücuh ile kasd edilen mana nedir? Kırk vechin ana başlıkları olabilir mi?

 2. Yedinci Lem'a nelerden bahsediyor, ondan alacağımız mesaj ve ders nedir?

 3. "Mehâsin-i İslâmiyet, envâr-ı Kur'âniye, inat ve taassubât-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler." cümlesini izah eder misiniz?

 4. "Sulh-u Hudeybiye ile çendan maddî kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur’ân-ı Hakîmin bârika-âsâ elmas kılıcı çıktı; kalbleri, akılları fethetti. Musalâha münasebetiyle birbiriyle ihtilât ettiler." izah eder misiniz?

 5. "Hikmet-i İlahiye, hasenât-ı istikbaliyelerinin bir mükâfât-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış." Bu ne demektir, nasıl olur?

 6. "Hikmet-i İlâhiye, hasenât-ı istikbaliyelerinin bir mükâfât-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş,.." Bu mükafat nedir ki; savaşta mağlup olmamız tahsin edilmiş sanki?..

 7. "Halbuki o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nasara ve Yahudi ve Mecusî dinleri ve Roma, Çin ve İran hükûmeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan cihangir devletlerin edyan-ı resmîleri iken,.." O zaman dünya nüfusu iki yüz milyonu aşmıyor, ne dersiniz?

 8. Madem halifeliğe geliş sırası, Fetih suresinde vardı. Sahabe efendilerimiz bunu görmediler de mi karışıklık çıktı, bunu görmek sadece Bediüzzamana mı has idi?

 9. Yedinci Lem'a Beşinci Vecih'te sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatları sayılmaktadır. Burayı açıklar mısınız?

 10. "Hazret-i Ali’nin (r.a.) istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mes’ul olmadığını ve niyeti ve matlubu fazl-ı İlâhî olduğunu haber veriyor." ifadesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 11. "Kemâl-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret-i Ali’nin,.." Hz. Ali'nin fakirlik ve iktisadı ile rükû ve sücudları hakkında açıklama yapar mısınız?

 12. "İstikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünki mağfiret, kusurun vukuuna delalet eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Nev-i beşerin o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nâkıs, bereketsiz sümbüllerine nisbeten, gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar..." imparatorluklara rağmen bu benzetmenin yapılmasını izah eder misiniz?

 14. Efendimiz kılıç sahibi mi olacaktır? Cihadın manevi olması geçici midir? Üstad, vicdan hürriyetinin laiklikle medeni devletlerin bir prensibi haline geldiğini ifade ediyor. Laikliği Üstad nasıl değerlendiriyor?

 15. "Bu âhirki âyet, cümleleriyle sahabeye baktığı gibi, kayıtlarıyla dahi yine Sahabenin ahvâline bakıyor. Ve elfâzıyla sahabenin evsâfını ifade ettikleri gibi, hurufatıyla..." Devamıyla izah eder misiniz?

 16. "Makam-ı nübüvvete lâyık bir mânâ ile Peygambere müjde-i mağfiret ve âhirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle, o imaya bir letâfet daha katar." cümlesini izah eder misiniz?

 17. Peygamber Efendimiz'in Allah'ın tüm isimlerine azami manada mazhar olduğunu Risale-i Nurlardan öğrenmiş bulunmaktayız. Peki Allah'ın Ğaffar, Settar isimlerine Efendimiz'in mazhariyetini nasıl anlamamız lazımdır?

Yükleniyor...