Yedinci Lem'a

İçerikler


 1. Yedinci Lem'a nelerden bahsediyor, ondan alacağımız ders nedir?

 2. "Sure-i Feth'in bu üç ayetinin çok vücuh-u i'cazı vardır." Kur’an'ın kırk vücuh ile mucize olduğunu biliyoruz. "On vücuh-u külliye-i i'câziye" ile kastedilen mana nedir?

 3. "Sulh-u Hudeybiye ile çendan maddi kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur’ân-ı Hakîmin bârika-âsâ elmas kılıcı çıktı; kalpleri, akılları fethetti. Musalaha münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler." İzah eder misiniz?

 4. "Mehasin-i İslamiyet, envar-ı Kur'âniye, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler." İzah eder misiniz?

 5. "Hikmet-i İlahiye, hasenat-ı istikbaliyelerinin bir mükâfat-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış." Bu ne demektir, nasıl olur? Huneyn Savaşı hakkında bilgi verir misiniz?

 6. Yedinci Lem'a Beşinci Vecih'te sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatları sayılmaktadır. Burayı açıklar mısınız?

 7. Madem halifeliğe geliş sırası, Fetih suresinde vardı. Sahabe efendilerimiz bunu görmediler de mi karışıklık çıktı?

 8. "Kemal-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret-i Ali" hakkında açıklama yapar mısınız?

 9. "Hazret-i Ali’nin (ra) istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mesul olmadığını ve niyeti ve matlubu fazl-ı İlahi olduğunu haber veriyor." İzah eder misiniz?

 10. "Sahibüsseyf bir Peygamber" Efendimizin kılıç sahibi bir peygamber olması meselesini açıklar mısınız?

 11. "Nev-i beşerin o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nakıs, bereketsiz sümbüllerine nisbeten, gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar." İzah eder misiniz?

 12. "İstikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret, kusurun vukuuna delalet eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Makam-ı nübüvvete layık bir mana ile Peygambere müjde-i mağfiret ve ahirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle, o imaya bir letafet daha katar." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Bu ahirki ayet, cümleleriyle sahabeye baktığı gibi, kayıtlarıyla dahi yine sahabenin ahvaline bakıyor. Ve elfazıyla sahabenin evsafını ifade ettikleri gibi..." Devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...