Yedinci Lem'a

İçerikler


 1. Yedinci Lem'a nelerden bahsediyor, ondan alacağımız ders nedir?

 2. "Sure-i Feth'in bu üç âyetinin çok vücuh-u i'cazı vardır." deniliyor. Kur’ân'ın kırk vücuh ile mucize olduğunu biliyoruz. Burada on vücuh ile kasd edilen mana nedir? Kırk vechin ana başlıkları olabilir mi?

 3. "Sulh-u Hudeybiye ile çendan maddî kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur’ân-ı Hakîmin bârika-âsâ elmas kılıcı çıktı; kalbleri, akılları fethetti. Musalâha münasebetiyle birbiriyle ihtilât ettiler." izah eder misiniz?

 4. "Mehâsin-i İslâmiyet, envâr-ı Kur'âniye, inat ve taassubât-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler." İzah eder misiniz?

 5. "Hikmet-i İlahiye, hasenât-ı istikbaliyelerinin bir mükâfât-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış." Bu ne demektir, nasıl olur? Huneyn Savaşı hakkında bilgi verir misiniz?

 6. Yedinci Lem'a Beşinci Vecih'te sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatları sayılmaktadır. Burayı açıklar mısınız?

 7. Madem halifeliğe geliş sırası, Fetih suresinde vardı. Sahabe efendilerimiz bunu görmediler de mi karışıklık çıktı?

 8. "Kemâl-i zühd ve ibadet ve fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükû ve sücudda devamı ve kesreti herkesçe musaddak olan Hazret-i Ali" Hakkında açıklama yapar mısınız?

 9. "Hazret-i Ali’nin (r.a.) istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler içindeki harpleriyle mes’ul olmadığını ve niyeti ve matlubu fazl-ı İlâhî olduğunu haber veriyor." ifadesinin geçtiği yeri izah eder misiniz?

 10. "Sahibüsseyf bir Peygamber" Efendimizin kılıç sahibi bir peygamber olması meselesini açıklar mısınız?

 11. "Nev-i beşerin o zamanda gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nâkıs, bereketsiz sümbüllerine nisbeten, gayet yüksek ve kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette çoğalacaklar." İzah eder misiniz?

 12. "İstikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünki mağfiret, kusurun vukuuna delalet eder..." Devamıyla izah eder misiniz?

 13. "Makam-ı nübüvvete lâyık bir mânâ ile Peygambere müjde-i mağfiret ve âhirinde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle, o imaya bir letâfet daha katar." cümlesini izah eder misiniz?

 14. "Bu âhirki âyet, cümleleriyle sahabeye baktığı gibi, kayıtlarıyla dahi yine Sahabenin ahvâline bakıyor. Ve elfâzıyla sahabenin evsâfını ifade ettikleri gibi,.." Devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...