Block title
Block content

Hubab

İçerikler

 1. "Öyle de, şu münkerat zamanında ve âdât-ı ecânibin istilâsı ânında ve bid’aların kesreti vaktinde ve dalâletin tahribatı hengâmında, içtihad namıyla kasr-ı İslâmiyetten yeni kapılar ... açmak, İslâmiyete cinayettir." İzah?

 2. Mesail-i diniyeden olan içtihad kapısı, açıktır. Fakat, şu zamanda oraya girmeye altı mani vardır,.. Diyor, ancak 5 mani görünüyor gibiydi?

 3. "Her şeyin, her hükmün vücuda gelmesi bir illete binaen olduğu gibi, bir maslahata dahi tâbîdir. Fakat maslahat illet değildir." izah eder misiniz?

 4. "O gibi işler su-i ihtiyar ile gayr-ı meşru meyillerden doğmuş olduklarından, mahzuratı ibâha eden zaruriyattan değildir." Mahzuratı ibâhe eden zaruriyatı izah eder misiniz?

 5. "Esbaba ibadet eden ahmaklar! Cenâb-ı Hakkın vücub-u vücud ve vahdetine, kâinatın mürekkebatı ve zerratının elli beş vecihle yaptıkları şehadetlerin bir vechini yazacağım. Şöyle ki: Eşyanın icadı, ya nefislerine veya esbaba olan isnadı, hayret ve.." izah?

 6. "Eşyanın icadı, ya nefislerine veya esbaba olan isnadı, hayret ve istiğrabı muciptir. Bu da red ve inkârı icap eder. Bu dahi dalâletleri intaç eder..." Şeklinde devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 7. "Bu ise ıztırâbât-ı ruhiye ve teşevvüşat-ı akliyeye sebep olur. Bu da ruhları ve akılları firar ettirmekle Vâcibü’l-Vücuda iltica etmeye mecbur eder... Ve kalbler Onun zikriyle mutmain olur." izah eder misiniz?

 8. "Herbir zerrenin hem hâkim, hem mahkûm olması lâzım gelir." Allah'ı kabul etmeyince; sonsuz ilahları kabul etmek zorunda kalışı ve zerrelerin şuursuzluğunu nasıl anlamalıyız?

 9. "Kesretin vahidden suduru, vâhidin kesretten sudûru kadar zahmet değildir, daha kolaydır... İcadın esbaba isnadında lâyüad külfet, garabet olmakla beraber, pek çok muhâlâta zemin teşkil ediyor." izah eder misiniz?

 10. "Mevcudatın fâili, yani eşyayı vücuda getiren, ya vacip ve vahiddir veyahut da mümkün ve kesirdir... Ve birşeyin icadında gayr-ı mütenahî esbabın iştiraki lâzımdır." izah eder misiniz?

 11. "Bak! Mahiyeti meçhul, mucizâtıyla malûm olan kudret-i ezeliyenin, bilhassa semerat ve sebzelerdeki nakışları, san'atları, esbaba havâle edilirse, esbab altında ezilecektir." izah eder misiniz?

 12. "Bir sinek ile arzın ihyası, bir ağaç ile semâvâtın îcâdı, bir zerre ile güneşin yaratılışı Vâcibü’l- Vücûd'a nisbetle mütesâvidir." izah eder misiniz?

 13. "Birincisi: Şems şeffafiyet sırrına binaen, şişelerin zerrelerinde, arzın denizlerinde, semânın seyyarelerinde müsâvat üzerine tecelli eder." izah eder misiniz?

 14. "Büyük bir sefine ile gayet küçük bir sefineyi sevk ve tahrik hususunda fark yoktur." izah eder misiniz?

 15. "Hayvan-ı nâtık gibi bir mahiyet-i mücerredenin küçük ve büyük efradına nisbeti birdir." ifadesinde kasdedilen hayvan-ı natık nedir?

 16. "Hayvan-ı nâtık gibi bir mahiyet-i mücerredenin küçük ve büyük efrâdına nisbeti, birdir." izah eder misiniz?

 17. "Mukabele sırrına binâen, merkezdeki bir lâmbanın daireyi teşkil eden âyinelere nisbet-i in'ikâsı birdir." izah eder misiniz?

 18. "Müvazene sırrına binâen, hassas bir terazinin iki kefesinde iki ceviz veyahut iki güneş bulunsa; hangi kefesine bir şey ilâve edilirse, o aşağı iner; ötekisi havaya kalkar." izah eder misiniz?

 19. "Nurdan veya nurânî bir şeyden tenevvür etmek ve ziya almak hususunda, bir ile bin birdir." izah eder misiniz?

 20. "...Bazan de o kadar haddini tecavüz eder, yükseğe çıkar ki; Vâcib-ül Vücud´u görmeğe çalışır." cümlesinin geçtiği pasajı açıklar mısınız?

 21. "Hayat, vücut ve nurun, dışları gibi içleri de şeffaf olduğundan, kesif perdeler hükmünde olan esbab vaz edilmemiştir. Yalnız pek ince, nazik perdeleri andıran vesait varsa da, altında dest-i kudret görünür." ifadelerini izah eder misiniz?

 22. "Hayatî, vücûdî, nurânî şeylerin îcadında üç nokta var: Birinci Nokta: Kudretin umûr-u hasîse ile zâhiren mübâşereti görünmemek için perde olmak üzere esbab vaz' edilmiştir..." devamıyla izah eder misiniz?

 23. "İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüs'attedir ki, ihatası mümkün değildir. Ve o kadar dardır ki, iğneye mahal olamaz... Bazan da fıtrat ve hilkati içine alır." İzah eder misiniz?

 24. "İ’lem Eyyühe’l-Azîz! İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüs'attedir ki, ihâtası mümkün değildir; ve o kadar dardır ki, iğneye mahal olamaz. Evet bâzen zerre içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor..." devamıyla izahı?

 25. "Kudretin umur-u hasise ile zahiren mübaşereti görünmemek için, perde olmak üzere esbab vaz edilmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

 26. Eşyanın içyüzünün şeffaf olması ne demektir? Mesela bir gezegenin içyüzü nasıl şeffaf olur, Kudret-i İlahiyenin taalluku açısından bilgilendirir misiniz?

 27. İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle vüsattedir ki, ihatası mümkün değildir ve o kadar dardır ki, iğneye mahal olamaz. Devamıyla izah eder misiniz?

 28. "Herhangi bir şeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi; zâhiri ve sûreti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir... Binaenaleyh Sâni'-i Zülcelâl hem evveldir hem âhir, hem zâhirdir hem bâtın..." izah eder misiniz?

 29. "İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği nimetler, ister âfâkî olsun ister enfüsî olsun, bazı şerait altında insana gelip vusûl buluyor..." devamıyla izah eder misiniz?

 30. "İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Kur’ânın i'cazı tahrifine bir seddir. Evet, mâdem Kur’ân mu'cizedir, beşer O’nun taklidini yapamaz. Âyetleri başka kelâmlar ile tebdil edilmekle tahrif ve tağyiri mümkün değildir..." devamıyla izah eder misiniz?

 31. "Kur'anın i'cazı tahrifine bir seddir. Evet madem Kur'an mu'cizedir, beşer onun taklidini yapamaz. Âyetleri başka kelâmlar ile tebdil edilmekle tahrif ve tağyiri mümkün değildir..." cümlesini devamıyla birlikte izah eder misiniz?

 32. Binaenaleyh, Sâni-i Zülcelâl hem Evveldir, hem Âhir, hem Zahirdir, hem Bâtın... Cümlesini açar mısınız?

 33. "Cin ve insin en çok isyanlarını, en şedit tuğyanlarını, en azîm küfranlarını tevlid eden şöyle bir vaziyetleridir ki, nimet içinde in'amı görmüyorlar..." izah eder misiniz?

 34. "İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlâhiyeye bakıp düşündüğü zaman, bilhassa namaz ve ibâdet esnasında, gerek şeytan tarafından, gerek nefsi tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hâtıralar, sinekler gibi kalbe, akla..." izah eder misiniz?

 35. Şeytan insanın kurduğu hayallerin içine girip, kişiyi yanlış hayaller kurmasına sebeb olur mu?

 36. "Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet, nedir bu istiğna, nedir bu azamet? Elindeki ihtiyar bir kıl kadardır ve iktidarın bir zerre kadardır. Ve hayatın söndü, ancak bir şûle kaldı. Ömrün geçti, şuurun söndü, bir lem'a kaldı..." izah?

 37. "Nimet-i İlâhiye bir şükrân ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet şükrü görmezse gider." ifadesini izah eder misiniz? Bu her şey için geçerli midir?

 38. "Enbiyanın ekseri Şarkta ve hükemanın ağlebi Garpta gelmesi kader-i ezelînin bir remzidir ki, Şarkı ayağa kaldıracak din ve kalbdir, akıl ve felsefe değil." ifadesinde akıl ve felsefenin bir kenara atılması söz konusu mudur?

 39. "Zaaf-ı dine sebep olan Avrupa medeniyet-i sefihanesi yırtılmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyet-i Kur’ân’ın zuhura yakın geldiği bir anda, lâkaydâne ve ihmalkârâne, müsbet bir iş görülmez.." Menfice ve tahripkârâne iş nedir; izah eder misiniz?

 40. "Demek onlarda hukukullah, hukuk-u ibâdı da tazammun ediyor." cümlesini izah eder misiniz?

 41. "İhtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan bu milletin hacat-ı diniyesini Meclis tatmin etmezse; bilmecburiye mana-yı hilafeti, tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verecek. O manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek.." İzah eder misiniz?

 42. "Milletin hacat-ı diniyesini Meclis tatmin etmezse; bilmecburiye mana-yı hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve resme ve lafza verecek." "isim", "resim", "lafız" ne demektir; milletin mana-yı hilafeti bunlara vermesini nasıl anlamalıyız?

 43. Şimdi, yirmi dört saatten bir saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede, yüzde doksan dokuz ihtimal-i necat var. Yalnız, gaflet ve tembellik hasiyetiyle, bir ihtimal, zarar-ı dünyevî olabilir...

 44. "Ferdin iyiliği de, fenalığı da mahduttur. Cemaatin gayr-ı mahduttur." Bu cümleyi açıklar mısınız?

 45. "Halbuki, meclis elinde bulunmayan ve meclis tarikiyle olmayan böyle bir kuvvet, inşikak-ı âsâya sebebiyet verecektir." cümlesini izah eder misiniz?

 46. "Bazan birşeye şiddetli muhabbet, o şeyin inkârına sebep olur. Ve keza, şiddet-i havf ve gayet azamet ve aklın ihatasızlığı da inkâra sebep olur." Bu cümleleri açıklar mısınız?

 47. "Hakaik-i îmâniyeyi ispat için îrad edilen bürhan ve delilleri tedkik ederken, şu kocaman neticeyi bu zayıf, nahif delil intaç edemez diye tenkidatta bulunma. Zira zâfiyetiyle ittiham ettiğin o delilin sağında ve solunda bulunan takviye kuvvet..." izah?

 48. "İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Bazan bir şeye şiddetli muhabbet, o şeyin inkârına sebep olur. Ve kezâ, şiddet-i havf ve gayet azamet ve aklın ihâtasızlığı da inkâra sebep olur." izah eder misiniz?

 49. Şiddetli muhabbetin bazan inkara sebep olduğunu Üstad ifade ediyor. İlahi muhabbet de bu hükmün içinde midir? Allah'ı şiddetle sevmek, nasıl inkara medar olabilir? Şeytan Allah'a aşırı muhabbbetinden inkara düştüğü söyleniyor, doğru mudur?

 50. "Allah Allah zikrinin şua ve hararetiyle ..." ifadesini izahda, zikir kavramını ele alıp çeşitli evradların da aynı zamanda zikir kavramı içine girdiğinden, bahsediyorsunuz. Fakat Üstad burada zikir demiyor, "Allah Allah zikri" diyor.

Yükleniyor...